اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زوجین جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: زوجین جوان به دلیل نداشتن تجریه و تاب‌آوری در تعارضات زناشویی، بیشتر در معرض دلزدگی زناشویی و در نتیجه تمایل به طلاق هستند. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر دلزدگی زناشویی و تاب آوری زوجین جوان انجام شد. روش پژوهش: از روش تحقیق نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. از جامعه آماری زوجین جوان مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده منطقه 1 شهر تهران 30 زوج  (30 مرد و 30 زن) با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از روش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش دلزدگی زناشوئی (پاینز، 1996)، تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، 2003) بود. یافته‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 23 و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها: نتایج نشان داد که زوج درمانی هیجان­مدار بر کاهش دلزدگی زناشویی و افزایش تاب­آوری زوجین جوان تاثیر معنی دار و پایداری دارد (001/0 p<). نتیجه‌گیری: بنابراین به منظور بهبود دلزدگی زناشویی و تاب‌آوری زوجین جوان پیشنهاد می‌شود از رویکرد زوج درمانی هیجان مدار استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on marital burnout and resilience of young couples

نویسندگان [English]

  • Mohamadreza Mehdigholi 1
  • Farideh Dokaneifard 2
  • Pantea Jahangir 3
1 Ph.D student, Counseling Department, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
2 Department of Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
3 Assistant Professor of counselling, department of educational sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad university, Rudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: Due to the lack of experience and resilience in marital conflicts, young couples are more exposed to marital heartbreak and as a result tend to divorce. This research was conducted with the aim of determining the effectiveness of emotion-focused couple therapy on marital burnout and resilience of young couples. Methods: A quasi-experimental research method was used with a pre-test-post-test design with a control group. 30 couples (30 men and 30 women) were selected from the statistical population of young couples who referred to family counseling centers in the 1st district of Tehran using the available sampling method and were replaced in two experimental and control groups using a random method. The research tools were marital burnout (Pines, 1996), resilience (Connor & Davidson, 2003). The research findings were analyzed using SPSS version 23 software and analysis of variance with repeated measurements. Results: The results showed that emotional couple therapy has a significant and stable effect on reducing marital boredom and increasing resilience of young couples (p<0.001). Conclusion: Therefore, in order to improve marital burnout and resilience of young couples, it is suggested to use the emotion-oriented couple therapy approach

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion-focused couple therapy
  • marital burnout
  • resilience
  • young couples
اخوان بی تقصیر، زهرا.، ثنایی ذاکر، باقر.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی الله (1395). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت و سازگاری زناشویی زوج ها. تحقیقات علوم رفتاری، 14 (3)، 324-330.
حسین زاده، زهرا.، قربان شیرودی، شهره.، خلعتبری، جواد.، و رحمانی، محمدعلی. (1400). مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی با رویکرد واقعیت درمانی بر باورهای ارتباطی و انتظارات زناشویی زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۳ (۲) :۱-۱۳
رقیبی، مهوش.، و صنعت نما، ملیکا. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوجین و تصویر بدنی زنان. سلامت جامعه، 13(1)، 21-32
صالحپور، پرستو.، احقر، قدسی.، و نوابی نژاد، شکوه. (1398). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش باورهای غیرمنطقی و طلاق عاطفی زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4)، 169-178.
قرشی، سمیرا. (1399). بررسی اثربخشی رویکرد هیجان مدار بر کاهش تعارضات زناشویی. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۲ (۴) :۱-۱۰
محمودی، بختیار.، مرادی، امید.، گودرزی، محمود.، و سیدالشهدایی، اسرین. (1400). اثربخشی زوج‌درمانی گروهی بر صمیمیت جنسی و دلزدگی زناشویی در زوجین دارای تعارضات زناشویی. روان پرستاری، ۹(۳)، 73-82.
نوابی نژاد، شکوه.، رستمی، مهدی.، و پارساکیا، کامدین. (1402). بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه میان تعارضات زناشویی و میل به خیانت زناشویی در زوجین. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، ۵ (۱) :۱-۹
References
Akhavan Bi Taghsir, Z., Sanaei Zakir, B., Navabinejad, S., & Farzad, V. (2016). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on marital satisfaction and compatibility of couples. Behavioral Science Research, 14(3), 324-330. (In Persian)
Beasley, C. C., & Ager, R. (2019). Emotionally focused couples therapy: A systematic review of its effectiveness over the past 19 years. Journal of Evidence-Based Social Work, 16(2), 144-159.
Bergeron, S., Vaillancourt-Morel, M. P., Corsini-Munt, S., Steben, M., Delisle, I., Mayrand, M. H., & Rosen, N. O. (2021). Cognitive-behavioral couple therapy versus lidocaine for provoked vestibulodynia: A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 89(4), 316.
Bozkur, B., Güler, M., & Kandeğer, A. (2022). The Mediating Role of Maternal Resilience in the Relationship Between Internalized Sexism and Couple Burnout in Mothers of Children with Disabilities. International Journal for the Advancement of Counselling, 1-14.
Capri B (2013). The Turkish Adaptation of the Burnout Measure-Short Version (BMS) and Couple Burnout Measure-Short Version (CBMS) and the Relationship between Career and Couple Burnout Based on Psychoanalytic-Existential Perspective. Educational Sciences: Theory and Practice. 13(3):1408-17.
Cheng, C., Dong, D., He, J., Zhong, X., & Yao, S. (2020). Psychometric properties of the 10-item Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC-10) in Chinese undergraduates and depressive patients. Journal of affective disorders, 261, 211-220.
Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor‐Davidson resilience scale (CD‐RISC). Depression and anxiety, 18(2), 76-82.
Darbani, S. A., & Parsakia, K. (2022). The effectiveness of strength-based counseling on the self-esteem of marital conflicted women. Psychology of Woman Journal, 3(1), 46-55. (In Persian)
Ganz, M. B., Rasmussen, H. F., McDougall, T. V., Corner, G. W., Black, T. T., & De Los Santos, H. F. (2022). Emotionally focused couple therapy within VA healthcare: Reductions in relationship distress, PTSD, and depressive symptoms as a function of attachment-based couple treatment. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 11(1), 15.
Ghorashy S. (2020). The Effectiveness of Emotionally Focused Therapy (EFT) in Reducing Women's Marital Conflict. JARAC; 2 (4) :1-10 . (In Persian)
Greenman, P. S., & Johnson, S. M. (2022). Emotionally focused therapy: Attachment, connection, and health. Current Opinion in Psychology, 43, 146-150.
Guler, M. (2021). The Effects of the Group Guidance Program on the Couple Burnout, Occupational Burnout and Work Engagement Levels of Fathers with Children with a Diagnosis of Autism Spectrum Disorders. Eurasian Journal of Educational Research, 92, 359-376.
Hoseinzade Z, Ghorbanshirodi S, Khalatbari J, Rahmani M. (2021). The comparison of the effectiveness of emotionally focused couples therapy and reality therapy for couples on marital communication beliefs and marital expectations of couples. JARAC; 3 (2):1-13 (In Persian)
Hiefner, A. R. (2021). Dyadic coping and couple resilience after miscarriage. Family Relations, 70(1), 59-76.
Johnson, S. M. (2019). Attachment theory in practice: Emotionally focused therapy (EFT) with individuals, couples, and families. Guilford Publications.
Johnson, S. M., Simakhodskaya, Z., & Moran, M. (2018). Addressing issues of sexuality in couples therapy: emotionally focused therapy meets sex therapy. Current Sexual Health Reports, 10(2), 65-71.
Kakavand, A., Shirmohamadi, F., Jafari Jozani, A., & Hajiomidi, S. (2021). The Mediation Roles of Alexithymia and Corona Anxiety in the Relationship between Resilience and Marital Conflicts during Quarantine. Journal of Psychological Studies, 16(4), 143-159. (In Persian)
Karreman, A., & Vingerhoets, A. J. (2012). Attachment and well-being: The mediating role of emotion regulation and resilience. Personality and Individual differences, 53(7), 821-826.
Mahmoudi, B., Moradi, O., Godarzi, M., & Seyed al-Shohdai, A. (2021). The effectiveness of group couple therapy on sexual intimacy and marital boredom in couples with marital conflicts. Psychiatric Nursing, 9(3), 73-82. (In Persian)
Metzl, E. (2020). Art therapy with couples: integrating art therapy practices with sex therapy and emotionally focused therapy. International Journal of Art Therapy, 25(3), 143-149.
Moghadas M, Asadzadeh A, Vafeidis A, Fekete A, Kötter T. A multi-criteria approach for assessing urban flood resilience in Tehran, Iran. International journal of disaster risk reduction. 2019 Apr 1;35:101069. (In Persian)
Montesi, J. L., Conner, B. T., Gordon, E. A., Fauber, R. L., Kim, K. H., & Heimberg, R. G. (2013). On the relationship among social anxiety, intimacy, sexual communication, and sexual satisfaction in young couples. Archives of sexual behavior, 42(1), 81-91.
Navabinejad, Sh., Rostami, M., & Parsakia, K. (2023). The mediating role of emotional intelligence in the relationship between marital conflicts and tendency to marital infidelity in couples. Journal of Assessment and Research in Applied Counseling, 5(1): 1-8. (In Persian)
Pines, A. (2013). Couple burnout: Causes and cures. Routledge.
Pines, A. M., & Nunes, R. (2003). The relationship between career and couple burnout: Implications for career and couple counseling. Journal of employment counseling, 40(2), 50-64.
Pulido-Martos, M., Fernández-Sánchez, M. D., & Lopez-Zafra, E. (2020). Measurement invariance across gender and age in the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC) in a Spanish general population. Quality of Life Research, 29(5), 1373-1384.
Rakibi, M., & Sanat Nama, M. (2019). The effectiveness of emotion-oriented couple therapy on reducing couples' marital heartbreak and women's body image. Community Health, 13(1), 21-32
Salehpour, S., Ahghar, G, Navabinejad, Sh. (2019). The effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness on reducing irrational beliefs and emotional divorce of married women referring to counseling centers in Tehran. Journal of the Faculty of Medicine of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), 169-178. (In Persian)
Towler, A. J., & Stuhlmacher, A. F. (2013). Attachment styles, relationship satisfaction, and well-being in working women. The Journal of social psychology, 153(3), 279-298.
Tsapelas, I., Aron, A., & Orbuch, T. (2009). Marital boredom now predicts less satisfaction 9 years later. Psychological Science, 20(5), 543-545.