طلاق عاطفی و طرحواره‌های هیجانی در زوجین دارای تجربه طلاق عاطفی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استادیارگروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، طلاق عاطفی و طرحواره های هیجانی در زوجین دارای تجربه طلاق عاطفی: نقش واسطه ای هوش هیجانی انجام شد. روش پژوهش: روش این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره منطقه 1 شهر تهران با حیطه مشاوره‌ی زوج درمانی در سال 1400 تشکیل دادند، که از میان آنها، تعداد 220 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای طلاق عاطفی (گاتمن، 1999)، طرحواره های هیجانی (لیهی، 2002) و هوش هیجانی (بار-آن، 1980) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS-V22 و Amos-V22 استفاده گردید. همچنین به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایچ پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. نتایج نشان داد طرح‌واره‌های هیجانی بر طلاق عاطفی در زوجین دارای تجریه طلاق عاطفی مراجعه کننده به مرکز روان-شناسی تهران تأثیر مستقیم ندارد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد طرح‌واره‌های هیجانی بر طلاق عاطفی با میانجیگری هوش هیجانی در زوجین دارای تجریه طلاق عاطفی مراجعه کننده به مرکز روان‌شناسی تهران تأثیر غیرمستقیم ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emotional Divorce and Emotional Schemas in Couples with Emotional Divorce Experience: The Mediating Role of Emotional Intelligence

نویسندگان [English]

  • Neda Entezarkheir 1
  • Marzieh Alivandi Vafa 2
  • Seyed Davoud Hosseini Nasab 3
1 PhD Student in Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of emotional divorce and emotional schemas in couples with emotional divorce experience: the mediating role of emotional intelligence. The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of all married women referring to counseling clinics in region 1 of Tehran with the field of couple therapy counseling in 1400, from which 220 people were selected by available sampling method. In this study, the tools of emotional divorce (Guttman, 1999), emotional schemas (Leahy, 2002) and emotional intelligence (Bar-On, 1980) were used, all of which had acceptable validity and reliability. SPSS-V22 and Amos-V22 software were used to analyze the data. Structural equation modeling was also used to answer the research hypotheses. Findings showed that the model has a good fit. The results showed that emotional schemas did not have a direct effect on emotional divorce in couples with emotional divorce experience referred to Tehran Psychological Center. The results also showed that emotional schemas do not have an indirect effect on emotional divorce mediated by emotional intelligence in couples with emotional divorce experience referred to Tehran Psychological Center.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Divorce
  • Emotional Schemas
  • Emotional Intelligence
جهاندار لاشکی، سهیلا.، کاکابرایی، کیوان.، و حسینی، سعیده السادات. (1399). الگوی علّی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی بر اساس مصرف رسانه با میانجی نگرش های ناکارآمد و طلاق عاطفی. نشریه علمی فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 51 (15)، 90-71.
حاجی زاده میمندی، مسعود.، مداحی، جواد.، کریمی، یزدان.، حدت، الهه.، و غروری، ملینا. (1395). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با طلاق عاطفی (مطالعه موردی متاهلین شهر شیراز). مطالعات راهبردی زنان، 18 (71)، 81-63.
خاتمی، سیدمحمدحسین.، بیان فر، فاطمه.، و طباطبایی، سیدموسی. (1399). نقش واسطه‌ای قاطعیت جنسی در رابطه بین خودکارآمدی جنسی و طلاق عاطفی. نشریه روانشناسی خانواده، 7 (1)، 120-107.
دشتبان جامی، سعید.، بیاضی، محمدحسین.، زعیمی، حسین.، و حجت، سیده کاوه. (1393). بررسی رابطه طرح‌واره‌های هیجانی و باورهای فراشناختی با افسردگی در مراجعه کنندگان به مراکز خدمات روانشناختی ومشاوره ایی شهرستان تربت جام. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 6 (2)، 297-305
رشیدی، سمانه. (1394). پیش‌بینی طلاق عاطفی بر اساس ناگویی هیجانی و طرح‌واره‌های شناختی در دانشجویان دانشگاه الزهرا. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا تهران.
رمضانی فر، حدیثه.، کلدی، علیرضا.، و قدیمی، بهرام. (1400). تحلیل عوامل مؤثر بر طلاق عاطفی در زنان متاهل شهرستان تنکابن. فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 19 (2)، 191-167.
رهسپار، طیبه.، خیر، محمد.، برزگر، مجید.، و کورش نیا، مریم. (1398). نقش واسطه‌ای پذیرش اجتماعی و طرح‌واره‌های هیجانی در رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده و انگیزش تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوره دوم. مجله روش‌ها و مدل‌های روان شناختی، 10 (38)، 76-59.
لعل زاده، انیسه.، اصغری ابراهیم‌آباد، محمدجواد.، و حصار سرخی، ربابه. (1394). بررسی نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در پیش‌بینی طلاق عاطفی. مجله روان‌شناسی بالینی، 7 (2)، 108-101.
موسوی خرمی، زهرا.، دوکانه ای فرد، فریده.، و خاکپور، رضا. (1399). الگوی طلاق عاطفی بر اساس مولفه های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های دلبستگی با میانجی گری هوش هیجانی. مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 4 (3)، 74-63.
موسوی، سیده فاطمه.، و رحیمی نژاد، عباس. (1394). مقایسه منزلت های هویت بین فردی زنان و مردان متاهل با توجه به وضعیت طلاق عاطفی. مجله پژوهش‌های کاربردی روان شناختی، 6 (1)، 24-11.
یانگ، جفری.، کلوسکو، ژانت.، و ویشار، مارجوری. (2003). طرح‌واره درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی)، ترجمه حسین حمیدپور و زهرا اندوز. (1399). تهران: انتشارات ارجمند.
References
Anyamene, A. (2020). Relationship between Emotional Intelligence and Marital Satisfaction of Male and Female Married Teachers in Anambra State. European Journal of Educational Sciences, 7(3), 1-16.‏
Cho, Y. & Lee, D. (2018). ‘Love honey, hate honey bees’: reviving biophilia of elementary school students through environmental education program. Environmental Education Research, 24(3), 445-460.‏
Damo, D. D. & Cenci, C. M. B. (2021). Emotional Divorce: Similarities and Differences According to the Position Occupied. Trends in Psychology, 1-14.‏
Davis, S. K. Morningstar, M. Dirks, M. A. & Qualter, P. (2020). Ability emotional intelligence: What about recognition of emotion in voices? Personality and Individual Differences, 160, 109938.‏
Ferres, M. A. Segura, I. V. & Expósito, F. (2019). Couple conflict-facing responses from a gender perspective: Emotional intelligence as a differential pattern. Psychosocial Intervention, 28(3), 147-156.‏
Frost, L. & Scott, H. (2020). What is known about the secondary traumatization of staff working with offending populations? A review of the literature. Traumatology.‏
Horwitz,A. Helen, R. Sandra, H. W(2019). Becoming Married and Mental Health: A
Longitudinal Study Of A Scohort Of Young Adults. Journal Of Marriage and the family
therapy, 58(6): 895-907.
Jarwan, A. S. & Al-frehat, B. M. (2020). Emotional Divorce and Its Relationship with Psychological Hardiness. International Journal of Education and Practice, 8(1), 72-85.‏
Jurma, A. M. (2015). Impact of divorce and mother’s psychological well-being on children’s emotional, behavioral, and social competences. Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială, (48), 69-82.‏
Šifrar, T. Majoranc, K. & Kajtna, T. (2020). Matching of Personality Traits, Emotional Intelligence and Social Skills among Dance Partners in Competitive Dancing. Kinesiology, 52(2), 242-249.‏
Simonič, B. & Klobučar, N. R. (2017). Experiencing positive religious coping in the process of divorce: a qualitative study. Journal of religion and health, 56(5), 1644-1654.‏
Still, L. L & Kid, H. (2008). The life stories of motherhood among divorced women in Taiwan. Journal of Nursing Research, 16(3), 220-230.
Zhang H(2019). Association between parental marital conflict and Internet addiction: A moderated mediation analysis. J Affective Disorders. 22(3):27-32.