تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

3 استاد گروه علوم تربیتی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در حوزه آموزش خانواده از منظر توجه به مؤلفه‌های تربیتی بود. روش پژوهش: روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. به منظور تحقق هدف پژوهش، از بین 36 تحقیق انجام شده ، 32 تحقیق پیرامون محتوای برنامه آموزش خانواده تحلیل شد. ابزار گردآوری داده ها مشاهده اسنادی و تهیه فهرست اولیه است و برای استخراج و جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز، از «فیش برداری» بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها، آنتروپی شانون بود. یافته ها: نتایج نشان داد، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه «تربیت آموزشی و تحصیلی» با ضریب 0.35و کمترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه «تربیت جنسی» با ضریب اهمیت 0.19 بود. مقادیر بار اطلاعاتی و ضریب اهمیت بدست آمده از دادههای بهنجار شده، در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت دینی-اخلاقی، بیشترین ضریب اهمیت (0.35) مربوط به مؤلفه «انجام فرایض دینی جوانان»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت فرهنگی-اجتماعی بیشترین ضریب اهمیت (0.37)مربوط به مقوله «فرایند اجتماعی کردن و اجتماعی شدن»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت آموزشی-تحصیلی، بیشترین ضریب اهمیت (0.4) مربوط به مقوله «مشکلات تحصیلی»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت بهداشتی بیشترین ضریب اهمیت (0.52) مربوط به مقوله «اصول بهداشت و تربیت بهداشتی»؛ در ارتباط با مؤلفه‌های بعد تربیت جنسی، بیشترین ضریب اهمیت (0.49) مربوط به مقوله «آشنایی با موقعیتهای پرخطر و بلوغ و بهداشت جنسی » است. نتیجه گیری: توجه به ضرورت آموزش خانواده در جهت افزایش دانش، اطلاعات و آگاهی والدین امری اجتناب ناپذیر است. از این رو، به نظر می رسد والدین دانش آموزان، با آموزش خانواده به خطاهای تربیتی موجود در زندگی خود پی برده و از آن به بعد، در صورت دانش افزایی و تأثیر آن بر نظام باورها، به صورتی آگاهانه، به تربیت گل های باغ زندگی خود اقدام می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of studies conducted in Iran and abroad on family training sessions concerning educational components

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Shasavari 1
  • Mahmoud Sabahizadeh 2
  • Kolsom Nami 2
  • Nadergholi Ghorchian 3
1 Ph.D. student, Department of Educational Management, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran
2 Educational Sciences, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
3 Educational Sciences, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to analyze the content of research conducted in the country and abroad in the field of family education in terms of attention to the components of education. Method: The research method is descriptive-analytical. In order to fulfill the purpose of the research, among the 36 researches conducted, 32 researches about the content of the family education program were analyzed. The tool of data collection is to observe documents and prepare a preliminary list, and to extract and collect the required information, it was from "flashing". Data analysis method was Shannon entropy. Results: The results showed that the highest importance coefficient was related to the "Educational and Academic Education" component with a coefficient of 0.35 and the lowest importance coefficient was related to the "Sexual Education" component with an importance coefficient of 0.19. The values of information load and importance coefficient obtained from the normalized data, in relation to the components of religious-moral education dimension, the highest importance coefficient (0.35) is related to the component of "doing the religious duties of the youth"; In relation to the components of socio-cultural education, the highest importance coefficient (0.37) is related to the category of "socialization and socialization process"; In relation to the components of educational training, the highest coefficient of importance (0.4) is related to the category of "academic problems"; In relation to the components of health education, the highest importance coefficient (0.52) is related to the category of "hygiene principles and health education"; In relation to the components of sexual education, the highest importance coefficient (0.49) is related to the category "familiarity with high-risk situations and puberty and sexual hygiene". Conclusion: Paying attention to the necessity of family education in order to increase the knowledge, information and awareness of parents is inevitable. Therefore, it seems that the parents of the students realized the educational errors in their lives by educating the family and from then on, in the case of increasing knowledge and its effect on the belief system, they will consciously train the flowers of the garden. They act in their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Education
  • Parents and Teachers Association
  • Education
اقدسی، علی نقیفرید، ابوالفضل.، و بایرام زاده، حمیرا. (1390). آسیب شناسی آموزش خانواده در آموزش و پرورش شهرستان ماکو از دیدگاه اولیاء دانش آموزان در سال 1390. زن و مطالعات خانواده، 4(14): 43-63
احمدی، مهدی. (1390). تحلیل محتوای کتاب های آموزش خانواده برای نوجوانان انجمن اولیا و مربیان بر اساس شاخص های مهارت های زندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
اعتصام نیا، علی. (1391). بررسی میزان تحقق اهداف آموزش خانواده از دیدگاه مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
اعضای هیات علمی جهاد دانشگاهی. (1390). نظام جامع ارتقای آموزش خانواده (راهنمای مدرس): پیش دبستان و دبستان (جلد 2). تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان
آزاد مرزآبادی، اسفندیار.، و زارعی، احمد. (1397). نیازسنجی آموزشی برنامه‌های آموزش خانواده (FTPs) برای اولیاء نظامی دانش‌آموزان: مطالعه موردی مدارس متوسطه یک شهرک نظامی در شهر تهران. مجله طب نظامی ۲۰ (۵): ۵۷۳-۵۶۳
به پژوه، علی. (1391). آسیب شناسی خانواده و پیشگیری از تعارضات خانوادگی. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
 به پژوه، علی. (1391). خانواده ها و کودکان با نیازهای ویژه. تهران: انتشارات آوای نور.
ترابی، تقی (1394). تأثیر برنامه آموزش خانواده بر خودکارآمدی والدین و نگرش نسبت به فرزندپروری دانش آموزان دبیرستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم انسانی.
حسینی حیدری، میراسدالله.، باقری، نسرین.، تابع جماعت، محمدرضا . (1385). نگرش والدین درباره کلاس های آموزش خانواده، نوآوری مدیریت آموزشی، 4(18): 55-74
 حکیم زاده، رضوان.، میرزابیگی، محمدعلی.، رسولی‌سقای، مقصود. (1393). نیازسنجی آموزشی برنامه‌‌های آموزش خانواده برای اولیاء دانش‌آموزان ناحیه یک تبریز. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 7(26): 7-24
فرهادی، یحیی (1382). بررسی موانع و مشکلات طبقات خانواده و راههای توسعه و بهبود آن در استان لرستان. تهران، پژوهشکده آموزش و پرورش.
مظاهری حسن. (1393). بررسی نیازهای آموزشی والدین دانش آموزان دوره دوم متوسطه در کلاسهای آموزش خانواده . فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش، 3(11): 47-58
موسی زاده، تقی. (1380).  ارزیابی اثربخشی کلاس های آموزش خانواده. پایان نامه کارشناسی ارشد، آموزش و پرورش اردبیل.
 نورالدینی، محمد. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت شرکت والدین برای شرکت در کلاس های آموزش خانواده در شهر زرند کرمان. نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی
بختیاری، علی.، و پیرزاد، عباس. (1390).  بررسی اثربخشی کلاس های آموزش خانواده از دیدگاه والدین. فصلنامه خانواده، 1 و 2، 156-121.
References 
Abedkish, S. (2009). Examining the content of the religious education curriculum in the family education course in high school and comparing it with the opinions of a group of experts (educational sciences, psychology, Islamic sciences) and teachers of the family education course. Master Thesis in History and Philosophy of Education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shiraz University (Persian)
Academic Jihad faculty members. (2010). Comprehensive Family Education Promotion System "Teacher's Guide", Volume One, Tehran: Parents and Teachers Association Publications (Persian)
Ahmadi, M. (2016). Content analysis of family education books for adolescents of the Parents and Teachers Association, based on life skills indicators. Master Thesis, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University (Persian)
Alamian ،Z. (2013). Evaluation of the effectiveness of family education programs based on the SIP model in secondary schools in the eighth district of Tehran. Master Thesis, Tehran: Rood Ehen Branch of Azad University. School of Psychology and Counseling (Persian)
Aqdasi, A. N. Farid, A. Bayramzadeh, H. (2011). Pathology of Family Education in Make County Education from the Perspective of Parents of Students in 2011, Journal of Women and Family Studies, 4 (14), 64-43 (Persian)
Asadi, Sh. (2001). Investigating the effect of family education on changing the behavior of parents towards their children in middle and high school in Shah-e Reza, Journal of Education, 68 (Persian)
Azadmarzabadi, E. Zarei, A. (2018). Educational Needs Assessment of Family Education Programs for Military Parents of Students: A Case Study of Secondary Schools in a Military Town in Tehran, Journal of Military Medicine, 20 (5), 573-563 (Persian)
Bakhtiari, A. Pirzad, A. (2011). Study of the effectiveness of family education classes from the perspective of parents. Family Quarterly, 1 and 2, 156-121 (Persian)
Barzegar, S. (2016). The effect of family education classes on reducing behavioral disorders. Master Thesis, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Islamic Azad University, Shroud Branch (Persian)
Behpajooh ،A. (2012). Family pathology and prevention of family conflicts. Publications of the Association of Parents and Educators (Persian)
Beh Pajooh, A. (2012). Families and children with special needs. Tehran: Avaya Noor Publications (Persian)
Christenson, S. L., & Conoley, J. (2010). Evidence-based parent and family interventions in school psychology: Overview and procedures. School Psychology Quarterly, 20(4): 345.
Droudy, A. (2004). Pathology of families in Mashhad and comparison of family educational methods. Master Thesis, Tehran: Family Research Institute of the Ministry of Education.
Etesam Nia, A. (2012). Evaluation of the achievement of family education goals from the perspective of primary school principals in Tehran, Master Thesis, University of Tehran (Persian)
Falah, A. Heshmati, A. (2004). Educational needs of parents and students in Yazd city. Publications: Parents and Educators Association (Persian)
Farhadi, Y. (2003). Investigating the obstacles and problems of family classes and ways of its development and improvement in Lorestan province. Tehran, Education Research Institute (Persian)
Fathabadi, J. Amouei, R. (2002). A study of the performance of family education classes from the perspective of parents and school principals in the cities of Tehran province. Research Council of Tehran Education Organization (Persian)
Hakimzadeh, R. Mirzabeigi, M.A. Rasooli. Saghaei M. (2014). Training Needs Assessment Family education programs for parents of students in District One of Tabriz. Journal of Education and Evaluation, 7 (26): 24-7 (Persian)
Hosseini, H. Mirasdolah Bagheri, N. Mohammad, R. (2006). Parents' Attitudes Towards Family Classes, Quarterly Journal of New Thoughts in Educational Sciences, Islamic Azad University, Rood Ehen Branch, 1 (4), 72-55 (Persian)
Iermakova, T.S. (2014). Education of children in Polish family in a context of forming health culture. Kharkov National Pedagogical University18(11).
Jan-Eric, G. Kajsa, H. (2018). Changes in the Impact of Family Education on Student Educational Achievement in Sweden 1988–2014. 26(5): 719-736.
Jensen LA, Arent JJ. (2012). Going global: new pathways for adolescents and emerging adults in a changing world. J Soc Issues. 2012; 68(3): 473-492.
Kara A. Hirano, M. Dawn, A. (2015). A Conceptual Model for Parent Involvement in Secondary Special Education. Journal of Disability Policy Studies.
Karimi, A. R. (1997). The effect of family education classes on the level of parents' educational awareness in Tehran. Research project of Tehran Education Research Council (Persian)
Lars, B. Oriol, R. (2016). Participation and family education in school: Successful educational actions.46 (2): 177191.
Louis M. Smith and Wilma wells (1997), Urban parent education: Dilemmas and resolutions (qualitative studies on schools and schooling).
Meszaros, P. S., Gloria, B., Bonnie, G., & Melissa, C. (2012). Parent education .website Development, center for information Technology impacts on children.
Masters of Family Education Project. (2003). Family and children, Tehran: Parents and Teachers Association Publications.
Mazaheri, H. (2015). Assessing the education needs of parents of secondary school students in family education classes, Family and Research Quarterly, (24) (Persian)
Musazadeh, T. (2001). Evaluating the effectiveness of family education classes. Master Thesis, Ardabil Education (Persian)
Noor al-Dini, M. (2011). Investigating the Factors Affecting the Status of Parents' Company for Attending Family Education Classes in Zarand, Kerman. Master Thesis, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University (Persian)
Ozma F. (2010),The fficiency of school- parent associations (SPA) at schools. Firat University. Faculty of education turkey. Ziya Tavil Yusuf (2010), A sample parent training programme: group training.aDepartment of Special Educatio, Gazi university. Ankara,06500, turkey,WCLTA
Sadeghi Nabavi, E. (2016). Investigating the educational needs of parents of elementary school students in the field of children's educational issues for family education. Scientific Journals Management System, Allameh Tabatabai University, Journal of Preschool and Primary Studies, 1 (4), 108-83 (Persian)
Sahraei, M. (2015). Identify parents' expectations of family education courses. Master Thesis, Al-Zahra University, Faculty of Educational Sciences and Psychology (Persian)
Shariatmadar, A. (2009). Family Guidance and Education Strategies: A Proposed Structure for Family Education. Comprehensive Humanities Portal, Journal of School Counselor Growth, 16.
Torabi, T. (2015). The effect of family education program on parental self-efficacy and attitudes toward parenting in high school students. Master Thesis, Hormozgan University, Faculty of Humanities (Persian)
Thabeti, H. (1996). Investigating the attitudes of students' parents about the effective factors in attracting them to family education classes in Yazd. Master Thesis, Tehran: Shahid Beheshti University (Persian)