پیش‌بینی افسردگی بر اساس تفکر انتقادی و ادراک خویشتن در زنان و مردان شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی، مشهد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی افسردگی بر اساس تفکر انتقادی و ادراک خویشتن در زنان و مردان شهر مشهد صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. به همین منظور از بین مردان و زنان شهر مشهد که در سال 1400-1399 ساکن این شهر بودند به صورت غیر تصادفی و در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و بر اساس جنسیت در دو گروه قرار گرفتند. سپس جهت بررسی ضمن اندازه‌گیری میزان افسردگی در بین مردان و زنان شهر مشهد، عوامل مرتبط با افسردگی (جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، میزان تحصیلات) شناسایی شده و همچنین ارتباط بین تفکر انتقادی و ادراک خویشتن بر میزان افسردگی در بین 200 نفر از مردان و زنان این شهر مطالعه شد. برای دستیابی به این هدف، برگه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه افسردگی (بک، 1961)، پرسشنامه تفکر انتقادی (واتسون-گلیزر، 1980) و پرسشنامه ادراک از خود (پورحسین، 1386) به عنوان ابزار پژوهش در مورد هر دو گروه مورد اجرا قرار گرفت. در پایان داده‌های به دست آمده با روش‌های آماری همبستگی و رگرسیون به وسیله نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج به دست آمده از تحلیل داده‌ها نشان داد که یک همبستگی قوی بین این دو متغیر افسردگی و ادراک خویشتن، بین تفکر انتقادی و افسردگی وجود دارد. همچنین تحلیل یافته‌ها نشان داد بین ادراک خویشتن و تفکر انتقادی با افسردگی رابطه معناداری وجود دارد (05/0=P)؛ نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک خویشتن 24 درصد از واریانس را تبیین می‌کند و ادراک خویشتن و تفکر انتقادی 28 درصد از واریانس را تبیین می‌کند و فرضیه پژوهش معنادار است. نتیجه‌گیری: به طور کلی با توجه به نتایج به دست آمده از یافته‌های پژوهش می‌توان گفت بین دو متغیر این پژوهش، تفکر انتقادی و ادراک خویشتن با هم سهم بیشتری از هر کدام به تنهایی در پیش‌بینی افسردگی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prediction of depression based on critical thinking and self-perception in men and women in Mashhad

نویسندگان [English]

  • sogol saburi 1
  • Jafar Talebiyan sharif 2
  • Mohammad Saeid AbdeKhodaei 3
1 M.A of Family Counseling Student, Hekmat Razavi Non-Profit University, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to predict depression based on critical thinking and self-perception in men and women in Mashhad. Method: The research was descriptive-correlational. For this purpose, among the men and women of Mashhad who lived in the city in 1400-1399 were randomly selected and available as a research sample and were divided into two groups based on gender. Then, to measure the rate of depression among men and women in Mashhad, factors related to depression (gender, marital status, employment status, level of education) were identified and also the relationship between critical thinking and self-perception of depression among 200 people. The men and women of this city were studied. To achieve this goal, demographic information sheet, Depression Inventory (Beck, 1961), Critical Thinking Questionnaire (Watson-Glaser, 1980) and Self-Perception Questionnaire (Pourhossein, 2007) were used as research tools for both groups. Finally, the obtained data were analyzed by statistical methods of correlation and regression by SPSS software. Results: Findings from data analysis showed that there is a strong correlation between these two variables of depression and self-perception, between critical thinking and depression. The results of regression analysis showed that self-perception explains 24% of the variance and self-perception and critical thinking explain 28% of the variance and the research hypothesis is significant. Conclusion: The analysis of the findings also showed that there is a significant relationship between self-perception and critical thinking with depression. In general, according to the results of the research findings, it can be said that between the two variables of this study, critical thinking and self-perception together have a greater share of each in predicting depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • critical thinking
  • self-perception
  • depression
جعفرزاده، مهدی.، زکی زاده، مهرناز.، و بیننده، الهام السادات.، جزی، لیلا و طحانی، بهاره. (1397). بررسی رابطه سطح افسردگی مادران با شاخص DMF کودکان در شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان، 42 (63): 206-199.
حمیدی، یداله.، شمسایی، فرشید.، بگلری، مهدی.، طوسی، زهرا.، و فرهادیان، مریم. (1396). رابطه تعارض سازمانی با افسردگی در اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال 1396. مجله ارگونومی، 5 (3): 35-29.
خندقی، امین.، و پاک مهر، حمیده. (1390). ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد. مجله اصول بهداشت روانی، 13 (2): 123-114.
عسگری، محبوبه.، محمدی، حسین.، رادمهر، حامد.، و جهانگیر، امیرحسین. (1397). اثربخشی روان درمانی معنوی مذهبی بر افزایش کیفیت زندگی، اضطراب و افسردگی سالمندان. مجله پژوهش در دین و سلامت، 1 (2): 41-29.
لطفی، صدیقه.، امینی پزوه، زهرا.، و رحیم سلمانی، عاطفه. (1397). بررسی رابطه بین تفکر انتقادی و کنترل و ادراک عواطف خود و دیگران از هوش هیجانی در دانشجویان. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران، تهران.
مباشری، فرزانه.، منوچهری، مهین.، و نوروزی، فاطمه. (1396). مهارت‌های تفکر انتقادی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی فسا. راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 2 (7): 15-4.
ملانوری، فهمیه. (1394). مقایسه تفکر انتقادی از دیدگاه انیس با استاد مطهری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
نعیمی، ابراهیم.، آشفته، سیدمحمدحسین.، و طالبی، ریحانه. (1395). بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با همایندی ادراک از خود و تفکر انتقادی در دانش آموزان. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 7 (26): 44-27.
همتی ثابت، وحید.، یوسفی، فایق.، و همتی ثابت، اکبر. (1395). تأثیر آموزش شناختی گروهی بر افسردگی، اضطراب و استرس ادراک شده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان همدان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 3 (3): 59-49.
یوسفی افراشته، مجید.، و شریفی، کسری. (1394). رابطه افسردگی، تنیدگی ادراک شده و حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به آلزایمر. مجله روانشناسی پیری، 1(2): 10-1.
References
De Bie, H., Wilhelm, P., & Van der Meij, H. (2015). The Halpern critical thinking Assessment: Toward a Dutch appraisal of critical thinking. Thinking skills and creativity17, 33-44.‏
Dunwoody, D. R., & Jungquist, C. R. (2020). Opioid-Induced Sedation and Respiratory Depression: Are Sedation Scales Enough to Prevent Adverse Drug Events Postoperatively?. Pain Management Nursing, 21(1), 110-119.
Fastame, M. C. (2021). Life satisfaction in late adult span: the contribution of family relationships, health self-perception and physical activity. Aging Clinical and Experimental Research, 33(6), 1693-1698.‏
Fong, C. J., Kim, Y., Davis, C. W., Hoang, T., & Kim, Y. W. (2017). A Meta-Analysis on Critical Thinking and Community College Student Achievement. Thinking Skills and Creativity.‏
Görgülü, E., Bieber, M., Engeroff, T., Zabel, K., Etyemez, S., Prvulovic, D., ... & Oertel, V. (2021). Physical activity, physical self-perception and depression symptoms in patients with major depressive disorder: a mediation analysis. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 271(7), 1205-1215.‏
Ha, Y., & Chae, Y. (2019). Impact of body image on depressive symptoms of adolescents: mediating effect of self-perception. Journal of the Korean Society of School Health, 32(1), 50-58.‏
Hossain, S., Anjum, A., Hasan, M. T., Uddin, M. E., Hossain, M. S., & Sikder, M. T. (2020). Self-perception of physical health conditions and its association with depression and anxiety among Bangladeshi university students. Journal of Affective Disorders, 263, 282-288.‏
Jones, T. (2017). Playing Detective to Enhance Critical Thinking. Teaching and Learning in Nursing12(1), 73-76.‏
Lee, Y. H. (2015). Facilitating critical thinking using the C-QRAC collaboration script: Enhancing science reading literacy in a computer-supported collaborative learning environment. Computers & Education88, 182-191.‏
Lin, C. C. (2015). Gratitude and depression in young adults: The mediating role of self-esteem and well-being. Personality and Individual Differences87, 30-34.
Masek, A., & Yamin, S. (2012). The impact of instructional methods on critical thinking: a comparison of problem-based learning and conventional approach in Engineering education. ISRN Education2012.‏
Quiles, C., Prouteau, A., & Verdoux, H. (2015). Associations between self-esteem, anxiety and depression and metacognitive awareness or metacognitive knowledge. Psychiatry research230(2), 738-741.‏
Ross, E. F., Faw, T. D., & Covington, K. (2021). Does coaching in the 3rd year of medical school affect stress, anxiety and depression?. medRxiv.‏
Schwert, C., Stohrer, M., Aschenbrenner, S., Weisbrod, M., & Schröder, A. (2018). Biased neurocognitive self-perception in depressive and in healthy persons. Journal of affective disorders, 232, 96-102.‏
Sharma, R., & Singh, R. (2011). Critical analysis of biorhythms and their effect on industrial accidents in Agra casting manufacturing units.‏
Uzunöz, F. S., & Demirhan, G. (2017). The effect of creative drama on critical thinking in preservice physical education teachers. Thinking Skills and Creativity24, 164-174.‏
Williams, J. E., & Pykett, J. (2022). Mental health monitoring apps for depression and anxiety in children and young people: A scoping review and critical ecological analysis. Social Science & Medicine, 114802.‏
Zimmer-Gembeck, M. J., Skinner, E. A., Modecki, K. L., Webb, H. J., Gardner, A. A., Hawes, T., & Rapee, R. M. (2018). The self-perception of flexible coping with stress: A new measure and relations with emotional adjustment. Cogent psychology, 5(1), 1537908.‏