مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و انعطاف‎پذیری شناختی در زنان متأهل دارای دلزدگی زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با زوج درمانی شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متأهل بود. روش پژوهش: پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و با گروه کنترل و دوره پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری شامل تمامی زنان متأهل دارای دلزدگی زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره سطح شهر رشت در سال 1400 بود، که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 60 نفر انتخاب و در سه گروه مساوی 20 نفری گمارش شدند. گردآوری داده ها علاوه بر چک لیست اطلاعات جمعیت شناختی با پرسشنامه دلزدگی زناشویی، پرسشنامه تعارش زناشویی و پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی انجام شد. برای آزمودنی های گروه های آزمایش (هر دو برنامه مداخلاتی) 12 جلسه به صورت هر هفته یک جلسه یک ساعته اجرا. تحلیل داده ها علاوه بر روش های آمار توصیفی با آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون بین نمره کل انعطاف پذیری شناختی و ابعاد آن در افراد سه گروه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). همچنین، نتایج نشان داد در مرحله پس آزمون بین نمره تعارض زناشویی و ابعاد آن در افراد شرکت کننده در برنامه های مداخلاتی با افراد کنترل تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P). این تفاوت در مرحله پیگیری نیز پابرجا بود (05/0>P). نتیجه گیری: نتایج آزمون تعقیبی بن فرونی نشان داد که در میزان اثربخشی دو روش زوج درمانی بر متغیرهای وابسته تفاوت معناداری وجود دارد، به این صورت که میزان تأثیر روش پذیرش و تعهد نسبت به روش شناختی-رفتاری بر تعارض زناشویی و بهبود انعطاف پذیری روانی سودمندی بیشتری داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of couple therapy based on acceptance and commitment with cognitive-behavioral couple therapy on marital conflict and cognitive flexibility in married women with marital boredom

نویسندگان [English]

  • Maryam Rafiei Saviri 1
  • Azita chehri 2
  • saeedeh hosseini 3
  • Hassan Amiri 3
1 PhD student in Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of couple therapy based on acceptance and commitment with cognitive-behavioral couple therapy on marital conflict and cognitive flexibility in married women. Methods: The research was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group and three-month follow-up period. The statistical population included all married women with marital boredom who referred to counseling centers in Rasht in 1400, which was selected by available sampling method of 60 people and were assigned to three groups of 20 people. Data collection was performed in addition to the demographic information checklist with the Marital Boredom Questionnaire, the Marital Relationship Questionnaire and the Cognitive Flexibility Questionnaire. For the subjects of the experimental groups (both intervention programs), 12 sessions were performed, one session per week for 1 hour. In addition to descriptive statistical methods, data analysis was performed by repeated measures analysis of variance. Results: The results showed that in the post-test stage there was a significant difference between the total score of cognitive flexibility and its dimensions in the three groups (P <0.05). Also, the results showed that in the post-test stage, there is a significant difference between the score of marital conflict and its dimensions in individuals participating in intervention programs with control individuals (P <0.05). This difference was also persistent in the follow-up stage (P <0.05). Conclusion: Also, the results of Ben Foroni post hoc test showed that there is a significant difference in the effectiveness of two couples therapy methods on dependent variables, so that the effect of acceptance and commitment to cognitive-behavioral method on marital conflict and improve psychological flexibility usefulness Has had more.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment
  • Cognitive-Behavioral
  • Cognitive Flexibility
  • Marital Conflict
  • Marital Boredom
 احمدزاده، لعیا.، واعظی، مریم.، سوداگر، شیدا.، بهرامی هیدجی، مریم.، و گل محمدنژاد، غلامرضا. (1398). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق یافته زوجی با زوج درمانی یکپارچه نگر بر تعارضات زناشویی زوجین. مجله بیماری های پستان ایران. 12(3):59-47
اورکی، محمد.، جهانی، فاطمه.، و رحمانیان، مهدیه (1397) اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی زنان سالمند، روانشناسی بالینی، سال ده، شماره اول
بابائی، انسیه. (1397). پیش بینی تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی براساس طرحواره های جنسی، عملکرد جنسی و رضایت جنسی. نشریه روان پرستاری. 6(5): 78-62.  
پیرفلک، محمد.، سودانی، منصور.، و شفیع آبادی، عبدالله. (1393). اثربخشی زوج درمانی گروهی شناختی-رفتاری بر کاهش دلزدگی زناشویی. مجله مشاوره و روان درمانی خانواده. 4(2):269-247
 خانجانی وشکی، سحر.، شفیع­آبادی، عبداله.، فرزاد، ولی اله.، و فاتحی­زاده، مریم (1395) مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی ـ رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی زوجین متعارض شهر اصفهان، دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 17(4): 66-79
 شهبازفر، رامانا.، زارعی، اقبال.، حاجی علیزاده، کبری.، و درتاج، فریبرز. (1400). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی-رفتاری و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ارتقای کیفیت زناشویی زوجین غیربالینی. مجله روش ها و مدل های روانشناختی. 12(43):113-100
 غلامرضایی، هادی.، مالمیر، غلامرضا.، و قربانی ریزی، نیلوفر. (1397). عشق، ازدواج، تعارضات زناشویی و خیانت. تهران: انتشارات منشور سمیر
 فتوحی، سکینه.، و ابوالقاسمی، عباس. (1395). رابطه ابعاد شخصیت و سازگاری زناشویی زوجین: بررسی نقش واسطه ای سبک های عشق. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده. 11(35):60-41
قره گوزلو، نادیا.، مرادحاصلی، مستانه.، و عطادخت، اکبر. (1397). مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری حضوری و مجازی بر اختلال استرس پس از سانحه در روابط فرازناشویی. مجله علمی پژوهش های مشاوره. 17(65):210-187.  
کیانی، احمدرضا.، شیشه گران، سارا.، اسماعیلی، فریبا.، و زواری، مجید. (1395). پیش بینی فرسودگی زناشویی براساس ابرازگری هیجانی و اسنادهای زناشویی در افراد متاهل مراجعه کننده به مراکز بهزیستی شهر اردبیل. مجله پژوهش های مشاوره. 15(5):72-60
 نریمانی، محمد.، پوراسمعلی، احمد.، حاجلو، نادر.، و مکائیلی، نیلوفر. (1395). آسیب پذیری های بادوام دلزدگی زناشویی در بین زوجین متقاضی طلاق: نقش میانجی رویدادهای استرس زا. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 5(2):50-24
یوسفی، ناصر.، امانی، احمد.، و حسن پور، محمد. (1395). اثربخشی خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد ارتباطی ستیر بر کیفیت زندگی، رضایت زناشویی و تعارض زناشویی زنان ازدواج کرده به شیوه عادی، زن به زن و فرار کردن. مجله مشاوره و رواندمانی خانواده. 6(1): 119-98
References
Byrne, G., Ghráda, Á. N., O’Mahony, T., & Brennan, E. (2021). A systematic review of the use of acceptance and commitment therapy in supporting parents. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 94, 378-407
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive therapy and research, 34(3), 241-253
 Elbarazi I, Loney T, Yousef S, Elias A. (2017). Prevalence of and factors associated with burnout among health care professionals in Arab countries: a systematic review. BMC Health Serv Res. 17(1):491-86.
Faircloth, A. L. (2017). Resilience as a mediator of the relationship between negative life events and psychological well-being. Electronic Theses & Dissertations. Georgia southern university
Forman, E.M., & Herbert, J.D. (2009). New directions in cognitive behavior therapy: Acceptance-based therapies. General principles and empirically supported techniques of cognitive behavior therapy, 77-101
Gregory Jr, V. L. (2021). Cognitive-Behavioral Therapy for Relationship Distress: Meta-analysis of RCTs with Social Work Implications. Journal of Evidence-Based Social Work, 18(1), 49-70
Han, A., Yuen, H. K., Lee, H. Y., & Zhou, X. (2020). Effects of acceptance and commitment therapy on process measures of family caregivers: A systematic review and meta-analysis. Journal of Contextual Behavioral Science.
McCrady, B.S., Wilson, A.D., Muñoz, R.E., Fink, B.C., Fokas, K., & Borders, A. (2016). Alcohol-Focused Behavioral Couple Therapy. Fam Process. 55(3):443-59
Peterson, B. D., Eifert, G. H., Feingold, T., & Davidson, S. (2009).Using Acceptance and Commitment Therapy to Treat DistressedCouples: A Case Study With Two Couples. Cognitiveand Behavioral Practice, 16, 430–442.
 Pinse AM, Neal MB, Hammer LB & Icekson T. (2011). Job burnout and couple burnout in dual-earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 74(4):361-85
Siddique, J., Chung, J.Y., Brown, C.H., & Miranda, J. (2012). Comparative effectiveness of medication versus cognitive-behavioral therapy in a randomized controlled trial of low-income young minority women with depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 8(6), 995-1006
 Smith, T.W., Baron, C.E., Caska-Wallace, C.M., Knobloch-Fedders, L. M., Renshaw, K.D., & Uchino, B.N. (2019). PTSD in veterans, couple behavior, and cardiovascular response during marital conflict. Emotion (Washington, DC).
Twohig, M.P. (2012). Acceptance and commitment therapy: Introduction. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 499-507
Zhang, C.Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P.K., Hagger, M.S., & Hayes, S.C. (2018). Acceptance and commitment therapy for health behavior change: a contextually-driven approach. Frontiers in psychology, 8, 2350.
Zhang, H., Tracy, L., Spinred, N., Eisenberg, N., & Wang, Z. (2017). Young adult's internet addiction: prediction by the interaction of parental marital conflict and respiratory sinus arrhythmia. International. Journal of psychology, 120,148-156
Zwicker, A.E. (2013). Understanding divorce in the context of stepfamilies. A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of doctor of philosophy In the faculty of graduate studies (psychology) the university of British Columbia (Vancouver).