اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه بود. روش پژوهش: روش این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با استفاده از طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با دو گروه آزمایش و گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتلا به سرطان سینه بیمارستان امام خمینی (ره) بود که در سال‌های 99-1398به این بیمارستان مراجعه کردند که طبق آمار اعلام شده حدودا 250 نفر بودند و از بین آن‌ها با استفاده از نمونه‌گیری در دسترس 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه شامل 15 نفر) جایگزین شدند. سپس پرسشنامه‌های خودانتقادگری تامسون و زوروف (2004) و طرح‌واره‌های جنسی آندرسون و سیرانوسکی (1994) توسط هر دو گروه تکمیل شد. پس از آن برنامه درمان مبتنی بر شفقت بر روی گروه آزمایش اجرا شد. سپس پرسشنامه‌های ذکر شده در بالا مجددا توسط هر دو گروه تکمیل شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 24 و روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد تأثیر درمان مبتنی بر شفقت بر خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی در زنان مبتلا به سرطان سینه معنادار بود (001/0P<). نتیجه‌گیری: بنابراین می-توان گفت درمان مبتنی بر شفقت یکی از درمان‌های گروه درمان‌های موج سوم روانشناختی است که توانسته است میزان خود انتقادگری و طرح واره‌های جنسی زنان مبتلا به سرطان سینه را بهبود ببخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Compassion-based Therapy on Self-Criticism and Sexual Schemas in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Elham Anooshiravani 1
  • Narges Razeghi 2
  • Shahnaz Nouhi 3
  • Hakime Aghae 4
1 PhD Student in Psychology, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud Iran
2 Assistant Professor, Psychology Department, Hesabi Professor Branch, Islamic Azad University, Tafarsh, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahroud Branch, Islamic Azad University, Shahroud Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of compassion-based therapy on self-criticism and sexual schemas in women with breast cancer. Method: The method of this research was quasi-experimental using pre-test, post-test and follow-up design with two experimental and control groups. The statistical population of this study included all female patients with breast cancer in Imam Khomeini Hospital (RA) who referred to this hospital in 2009-2010. According to the announced statistics, there were about 250 people and among them using Available sampling 30 people were randomly selected and randomly assigned to experimental and control groups (each group consisting of 15 people). Then, Thomson and Zoroff (2004) self-criticism questionnaires and Anderson and Siranowski (1994) sexual schemas were completed by both groups. The compassion-based treatment program was then administered to the experimental group. Then the questionnaires mentioned above were completed again by both groups. Data were analyzed using SPSS software version 24 and analysis of covariance. Results: The findings showed that the effect of compassion-based therapy on self-criticism and sexual schemas was significant in women with breast cancer (P<0.001). Conclusion: Therefore, it can be said that compassion-based therapy is one of the therapies of the third wave group of psychological therapies that has been able to improve the level of self-criticism and sexual schemas of women with breast cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion-Based Therapy
  • Self-Criticism
  • Sexual Schemas
  • Breast Cancer
فتح‌الهی شورابه، فضل‌الله.، تاروردی‌زاده، بهمن.، و کیهانی، مژگان. (1396). تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی روی برخی از عوامل آنژیوژنز در زنان مبتلابه سرطان پستان. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. 20 (3): 9-17.
نوروزی، حسن.، و هاشمی، الهام (1396). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نظم جویی هیجانی بیماران مبتلابه سرطان ستان. مجله بیماری های پستان ایران. 10 (2): 39-48.
اسفندیاری دولابی، زهرا.، جولایی، آزاده.، و اصلی آزاد، مسلم (1394) مقایسه رضایت زناشویی و سلامت عمومی بین مبتلایان سرطانی با تخلیه پستان، حفظ پستان و افراد عادی شهر تهران. مجله توابخشی در پرستاری. 1 (4): 39-48.
بابایی، انسیه (1397). پیش بینی تعارضات زناشویی زنان درگیر خشونت خانگی براساس طرحواره های جنسی، عملکرد جنسی و رضایت جنسی. مجله روان پرستاری. 6 (5): 16-24.
حسینی، راضیه.، و افشاری نیا، کریم. (1397). پیش بینی تصویر بدن و سطوح خود انتقادگری بر مبنای طرحواره های ناسازگار اولیه. علوم حرکتی و رفتاری. 1 (2): 87-96.
خلعتبری، جواد.، همتی ثابت، وحید.، و محمدی، حبیبه (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر تصویر بدنی و رضایت زناشویی زنان مبتلابه سرطان پستان: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده. مجله بیماری های پستان ایران. 3 (11): 7-20.
References
Mohan, Jitandra., Segal, Mina., And Giti Qureshi, Ashraf Sadat... Comparison of stress and coping styles in cancer patients and healthy individuals. Journal of Thought and Behavior in Clinical Psychology, 2017 12 (1): 86-77
Wapnir, I. L., Price, K. N., Anderson, S. J., Robidoux, A., Martín, M., Nortier, J. W., ... & International Breast Cancer Study Group. (2018). Efficacy of chemotherapy for ER-negative and ER-positive isolated locoregional recurrence of breast cancer: final analysis of the CALOR trial. Journal of clinical oncology36(11), 1073.
Andersen, B. L., & Cyranowski, J. M. (1994). Women's sexual self-schema. Journal of personality and social psychology67(6), 1079.
Mousavi, A. S., Azadfalah, P., Dehghani, M., & Farahani, H. (2016). Prediction of self-destruction based on depression symptom, internalized self-criticism, shame and guilt, and differences between men and women. International Journal of Behavioral Sciences10(2), 57-62.
Bride, B. E., Radey, M., & Figley, C. R. (2007). Measuring compassion fatigue. Clinical social work journal35(3), 155-163.
Meichenbaum, D. (1985). Stress inoculation training. New York.16(1), 69-90.
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment15(3), 199-208.
Beaumont, E., Durkin, M., Martin, C. J. H., & Carson, J. (2016). Compassion for others, self-compassion, quality of life and mental well-being measures and their association with compassion fatigue and burnout in student midwives: A quantitative survey. Midwifery34, 239-244.
Neff, K. D., Hsieh, Y. P., & Dejitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and identity4(3), 263-287.
Neff, K. D., & Dahm, K. A. (2015). Self-compassion: What it is, what it does, and how it relates to mindfulness. In Handbook of mindfulness and self-regulation (pp. 121-137). Springer, New York, NY.
Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. Journal of clinical psychology69(1), 28-44.
Neff, K. D., Pisitsungkagarn, K., & Hsieh, Y. P. (2008). Self-compassion and self-construal in the United States, Thailand, and Taiwan. Journal of Cross-Cultural Psychology39(3), 267-285.
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. L. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of research in personality41(4), 908-916.
Irons, C., & Lad, S. (2017). Using compassion focused therapy to work with shame and self-criticism in complex trauma. Australian Clinical Psychologist3(1), 1743.
Karimnejad Niaragh, S., Borjali, A., Alavian, F., & Azartash SHandi, F. (2010). Relationship between satisfaction and sexual satisfaction ptoject with marital satisfaction in married female students. In Afla (Vol. 6, No. 20-21, pp. 35-41).
Thompson, R., & Zuroff, D. C. (2004). The Levels of Self-Criticism Scale: comparative self-criticism and internalized self-criticism. Personality and individual differences36(2), 419-430.
Yamaguchi, A., & Kim, M. S. (2013). Effects of self-criticism and its relationship with depression across cultures. International Journal of Psychological Studies5(1), 1.
Przezdziecki, A., Sherman, K. A., Baillie, A., Taylor, A., Foley, E., & Stalgis‐Bilinski, K. (2013). My changed body: breast cancer, body image, distress and self‐compassion. Psychooncology22(8), 1872-1879.
Albertson, E. R., Neff, K. D., & Dill-Shackleford, K. E. (2015). Self-compassion and body dissatisfaction in women: A randomized controlled trial of a brief meditation intervention. Mindfulness6(3), 444-454.
Gonzalez-Hernandez, E., Romero, R., Campos, D., Burychka, D., Diego-Pedro, R., Baños, R., ... & Cebolla, A. (2018). Cognitively-based compassion training (CBCT®) in breast cancer survivors: A randomized clinical trial study. Integrative cancer therapies17(3), 684-696.
Leaviss, J., & Uttley, L. (2015). Psychotherapeutic benefits of compassion-focused therapy: An early systematic review. Psychological medicine45(5), 927-945.
Wells, A., & Fisher, P. (Eds.). (2015). Treating depression: MCT, CBT, and third wave therapies. John Wiley & Sons.
Roemer, L., Orsillo, S. M., & Salters-Pedneault, K. (2008). Efficacy of an acceptance-based behavior therapy for generalized anxiety disorder: evaluation in a randomized controlled trial. Journal of consulting and clinical psychology76(6), 1083.