مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی (الکتروسنتی) بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین مقایسه اثربخشی آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی بر بار شناختی دختران نوجوان تیزهوش بود. روش پژوهش: این پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌آزمون –پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود؛ جامعه آماری این پژوهش را کلیه‌ی دختران نوجوان تیزهوش دوره دوم متوسطه ناحیه یک شهر کرمان بود که از بین به 2500 نفر 60 نوجوان دختر تیزهوش در رده سنی 18 سال به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و در چهار گروه آزمایش آموزش سنتی، الکترونیکی، ترکیبی و گواه (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی کاربندی شدند. برای اجرای این پژوهش در آغاز دوره‌ی ارزشیابی بار شناختی بر مبنای آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی طراحی و سپس بر روی دانش آموزان گروه‌های آزمایشی اجرا شد. گروه گواه نیز همین ارزشیابی را در مرحله‌ پیش‌آزمون به شکل متداول سپری کرد. به منظور ارزیابی اثربخشی این سه روش آموزشی از پرسشنامه بار شناختی پاس وون مرینبوئر (1994) استفاده شد. دادهها با استفاده از واریانس اندازههای مکرر تحلیل شد. یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد که هر سه آموزش بر بار شناختی (82/111=F، 001/0=P) موثر بود؛ همچنین نتایج نشان داد که میزان رضایت فراگیران از رویکرد ترکیبی به ‌طور معناداری بیش از دو گروه دیگر است (05/0<01/0= P). نتیجهگیری: آموزش نوجوانان به‌ویژه تیزهوشان باید به شیوه چندرسانه‌ای و فناوری‌های نوین صورت گیرد و در آن به اصول پردازش و اثرات بار شناختی در جهت کاهش بار شناختی بیرونی، حفظ بار شناختی مطلوب و مدیریت بار شناختی درونی در جهت حداکثر کارایی دانش آموزان در زمینه پیشرفت تحصیلی توجه ویژه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of traditional, electronic and combined (electrocentric) education on the cognitive burden of gifted adolescent girls

نویسندگان [English]

  • farzaneh shiralinejad 1
  • Masoud Ghasemi 2
  • Susan Emamipour 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the comparison of the effectiveness of traditional, electronic and combined education on the cognitive burden of gifted adolescent girls. Methods: This was a experimental study with pre-test-post-test design and follow-up with a control group; The statistical population of this study was all gifted adolescent girls in the second year of high school in district one of Kerman city. Witnesses (15 people in each group) were randomly applied. To conduct this research, at the beginning of the cognitive load assessment course, it was designed based on traditional, electronic and combined education and then performed on experimental group students. The control group also underwent the same evaluation in the pre-test stage. In order to evaluate the effectiveness of these three educational methods, the pass von Wren Marinbower questionnaire (1994) was used. Data were analyzed using repeated measures variance. Results: The results showed that all three trainings were effective on cognitive load (F = 111.82, P = 0.001); The results also showed that the level of students' satisfaction with the combined approach is significantly higher than the other two groups (P = 0.01 <0.05). Conclusion: Teaching adolescents, especially the gifted, should be done in a multimedia way and with new technologies, in which the principles of processing and effects of cognitive load in order to reduce external cognitive load, maintain optimal cognitive load and manage i

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional
  • electronic
  • hybrid
  • cognitive load
  • gifted teens
احدی، فاطمه.، و سلیمانی، محسن. (1393). مقایسه تاثیر دو روش تدریس به شیوه ارائه مثال به شیوه حل شده کامل و حل شده ناقص بر بار شناختی دانشجویان در درس زبان تخصصی پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 14(4): 302-291.
استرنبرگ، رابرت. (1395). روانشناسی شناختی. ترجمه سید کمال الدین خرازی و الهه حجازی. تهران: انتشارات سمت (انتشار اثر به زبان اصلی، 1949)
خوش چهره، فاطمه.(1394). طراحی و تولید درس افزار ریاضی ششم ابتدایی بر اساس الگوی هنیچ و نقش آن در پیشرفت درسی و میزان خلاقیت دانش آموزان پایه ششم دبستان‌های دخترانه ناحیه 1 استان کرمانشاه. پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکرمانشاه.
 زارع، محمد.(1393). بررسی بارشناختی بیرونی آموزش به شیوه چند رسانه‌ای مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی مریل. پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی  تهران.
زارع، محمد.، ساریخانی، راحله.، و مهربان، جواد. (1393). بررسی تاثیر استفاده از چندرسانه ای آموزشی طراحی شده بر اساس اصول شناختی بر میزان یادگیری ویادداری در درس زیست شناسی. فصلنامه روانشناسی تحلیلی شناختی، 6(2): 61-68 .
سالاری، مصطفی.، امیرتیموری، محمدحسن.، و زارعی زوارکی، اسماعیل. (1395). تاثیر الگوی طراحی آموزشی چهار مولفه ای بر میزان بار شناختی بیرونی و مهارت حل مسئله در دروس فیزیک، مجله اندیشه‌های نوین تربیتی،12(11): 117-142
سرمد، زهره.، حجازی، الهه.، و عباس بازگان. (1390). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگه.
صیدی، علی نظر.(1394).چگونه توانستم با ارائه راهکار مناسب، دانش آموزان را در درس نگارش انشاء تقویت نمایم. مجموعه مقالات اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره وآموزش در ایران. انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین، تهران
کالیوگا، اسلاوا .(1391). بازشناختی و طراحی آموزشی. ترجمه محمدحسن امیر تیموری، سونیا موسی رمضانی و الهه ولایتی، تهران: آوای نور (تاریخ انتشاربه زبان اصلی، 2009).
مصلی نژاد، لیلی.، علی پور، احمد.، زندی، بهمن.، زارع، حسین.، و شبیری، محمد .(1389). ارائه یک برنامه آموزش ترکیبی و اثرات روانشناختی آن بر دانشجویان، فصل نامه دانشگاه علوم پزشکی جهرم، 8(1): 62-53.
یوسفی کنجدر، نرگس.، و موسوی پور، سعید .(1395).تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان دختر. آموزش و ارزشیابی راهنمایی، 9(35): 55-68
نجفی، حسین. (1398). رابطه بین ابعاد و شاخص های آموزش ترکیبی و کیفیت بخشی به یادگیری در دانشگاه پیام نور. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، 7(24): 59-80
هالاهان، دانیل.،  و کافمن، جیمز. (1392). مقدمه‌ای بر آموزش ویژه دانش آموزان استثنایی. ترجمه حمید علیزاده، هایده صابری، ژانت هاشمی و مهدی محی الدین. تهران: انتشارات نشر ویرایش (انتشار اثر به زبان اصلی، 1976)
References
Ayres, P., & Paas, F. (2012). Cognitive load theory: New directions andchallenges. Applied Cognitive Psychology, 26, 827– 832. DOI:http://dx.doi.org/10.1002/ acp.2882
Belens R, Vote M, De Waver B. The design of blended learning in response to student diversity in higher education: Instructors’ views and use of differentiated instruction in blended learning. Computers & Education 2018; 120:197-212.
Betrancourt, M. (2005). The animation andinteractivity principles in multimedia learning.Chapter proposed to R.E. Mayer (Ed.) the cambridgehandbook of multimedia learning
CeylanV, Kesici A.(2017). The Effect of blended Learning on Academic Success. Journal of human sicence . 14(1): 121-132.
Clarke T, Ayres P, Sweller J.(2005). The impact of sequencing and prior knowledge on learningmathematics throughspreadsheet applications. Educational Technology Research andDevelopment .53 (5): 15–24.
De Jong, T. (2010). Cognitive Load Theory, Educational Research andInstructional Designs: Some Food for More Thought. Instructional Science,38, 105-134.
Gerjets, P., Scheiter, K., & Catrambone, R. (2006). Can learning from molar and modular worked-out examples be enhanced by providing instructional explanations and prompting self-explanations? Learning and Instruction, 16, 104–121.
Gerjets, P., Scheiter, K., Opfermann, M., Hesse, F. W., & Eysink, T. H. S. (2013). Learning with hypermedia: The influence of representational formats and different levels of learner control on performance and learning behavior. Computers in Human Behavior, 25, 360–370.
Gerjets, P. & Scheiter, K. & Catrambone, R.(2006). Can learning from molar and modularworked examples be enhanced by providinginstructional explanations and prompting selfexplanations?Learning and Instruction 16, 104-121.
Kahyaoglu, M. (2013).A comparision between gifted students and non-gifted students'learning styles and their motivation styles towards science learning. EducationalSweller, J. Van Merriënboer, J. & Paas, F. (2004). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251–296.
Kalyuga, S. (2012). Instructional benefits of spoken words: A review of cognitive load factors. Educational Research Review, 7, 145-.951.
Kahyaoglu, M. (2013).A comparision between gifted students and non-gifted students'learning styles and their motivation styles towards science learning. EducationalSweller, J. Van Merriënboer, J. & Paas, F. (2004). Cognitive architecture and instructional design. Educational Psychology Review, 10, 251–296.
Kalyuga S(2006). Rapid cognitive assessment of learners' knowledge structures. Learning andInstruction. 16 (1): 1-1.
Kalyuga, S. (2009a). Managing cognitive load in adaptive multimedia learning. Hershey, PA: Information Science References (IGI).
Kalyuga, S. (2009b). Cognitive load factors in instructional design for advanced learners. New York, NY: Nova Science Publishers, Inc.
Kaplan, A, M and Haenlein, M. (2016). Higher education and the digital revolution:  About MOOCs, SPOCs, social media, and the Cookie Monster. Business horizon, 59, 441- .054
Kaplan, A, M. (2014). European management and European business schools: insights from history of business schools. European management Journal, 32, 4, 529-.435
Kyun S; Kalyuga S; Sweller J.(2013).The effect of worked examples when learning to write essays in English literature. Journal of Experimental Education, vol. 81, no. 3, pp. 385 – 408.
Lee, C. H., & Kalyuga, S. (2014). Effectiveness of on-screen pinyin in learning Chinese: An expertise reversal for multimedia redundancy effect. Computers in Human Behavior, 27, 11–15.
Ling Y, Yang l. Academic and learners, perceptions on blended learning as a strategic initiative to improve student learning experience. ENCON 2017; 14(2): 54-.76
Mayer, R. E. (Ed.) (2005). The Cambridge Handbook of Multimedia Learning.Cambridge: Cambridge University Press.
Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. Educational Psychologist, 38, 43-52.
Marsh D. Blended learning: Creating learning opportunities for language learners. 1th ed. New York: Cambridge University Press: Co.2003.
Mayer, R. E. (2003). The promise of multimedialearning:Using the same instructionaldesignmethods across different media. Learning and Instruction, 13, 125-139.
Phan, H. P., Ngu, B. H., & Yeung, A. S. (2017). Achieving optimal best: Instructional efficiency and the use of cognitive load theory in mathematical problem solving. Educational Psychology Review, 29(4), 667-692
Plass J, Moreno R, Brunken R.(2010).Cognitive load theory. New York: Cambridge University Press.
Paas, F., Tuovinen, J. E., Van Merriënboer, J. J. G., & Darabi, A. A. (2005). Amotivational perspective on the relation between mental effort andperformance: Optimizing learner involvement in instruction. EducationalTechnology Research and Development, 53, 25–34. DOI: http://dx.doi.org
Paas, F., van Gog, T., & Sweller, J. (2010). Cognitive load theory: Newconceptualizations, specifications, and integrated research perspectives.Educational Psychology Review, 22(2), 115-121.
Paas FG, Van Merriënboer JJ.(1993). The efficiency of instructional conditions: An approach tocombine mental effort and erformance measures. Human Factors: The Journal of the HumanFactors and Ergonomics Society. 35 (4), 737-743.
Papathanassiou. D. (2015). Cognitive load management of cultural heritage information: An application multi-mix for recreational learners. Social & Behavioral Sciences, 188,57-73.
Plass, J. L., Moreno, R., Brunken, R. (2010). Cognitive load theory. New York: Cambridge University Press.
Peairs, K. F., Putallaz, M., & Costanzo, P. R. (2019). From A (aggression) to V (victimization): Peer status and adjustment among academically gifted students in early adolescence. Gifted Children Quarterly, 63(3), 185-200.
 Scheiter K, Gerjets P.(2007). Making your own order: Order effects in system-and user-controlledsettings for learning and problem solving. In order to learn: How the sequence of topicsinfluences learning .195-212.
Schnotz, W., Fries, S., & Horz, H. (2009). Motivational aspects of cognitive loadtheory. In M. Wosnitza, S. A. Karabenick, A. Efklides, & P. Nenniger (Eds.),Contemporary motivation research: From global to local perspectives (pp.69–96). New York.
Schnotz, W., & Kürschner, C. (2007). A reconsideration of cognitive load theory.Educational Psychology Review, 19(4), 469-508.
Stel, M., & Beest, L.V. (2014). Limited capacity to lie: Cognitive load interferes with being. Judgment & Decision Making, 9(3), 199-206.
Sweller J, Ayres P, Kalyuga S(2011). Cognitive load theory. Springer Science & Business Media.
Sweller J.(2010). Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. Educ Psychol Rev.22(2):123-138.
Sweller, J., Van Merriënboer, J., & Paas, F. (2004). Cognitive architecture andinstructional design. Educational Psychology Review, 10, 251-296.
Sweller J.(2004). Instructional design consequences of an analogy between evolution by naturalselection and human cognitive architecture. Instructional Science.; 32 (1): 9-31.
Sweller, J., & Chandler, P. (1994). Why some material is difficult to learn.Cognition and Instruction, 12, 185–233.
Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). Cognitive load theory. PublisherSpringer, New York.
Sweller, J, Van Merrienboer, J.. G., & Paas, F. (1998). Cognitive architectureand instructional design. Educational Psychology Review, 10(3), 251-296.
Sweller, J. (2010). Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germanecognitive load. Educational Psychology Review, 22(2), 123-138.
Sweller, J., van Merrienboer, J. J. G., & Paas, F.(1998). Cognitive architecture and instructionaldesign. Educational ychology Review, 10(3), 251-296.
Sweller J, Ayres P, Kalyuga S. (2011).Cognitive load Theory. New York: Hershey.
Takir, A., & Aksu, M., (2012). The Effect of an Instruction Designed by CognitiveLoad Theory Principles on 7th Grade Students’ Achievement in Algebra Topicsand Cognitive Load. Journal of Creative Education. (3) 2, 232-240.
Tarmizi, R. A. & Bayat, S. (2012). Collaborative problem-based learning in mathematics: A cognitive load perspective. Social & Behavioral Sciences, 32,344-350.
Tarmizi, R. A., & Sweller, J. (1988). Guidance during mathematical problemsolving. Journal of Educational Psychology, 80(4), 400-424.
Tella, A. (2007). The Impact of Motivation on Student’s Academic Achievementand Learning Outcomes in Mathematics among Secondary School Students inNigeria; Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education,3(2), 149-156.
Tarmizi, R. A. & Bayat, S. (2012). Collaborative problem-based learning in mathematics: A cognitive load perspective. Social & Behavioral Sciences, 32,344-350
Trannsue, B, M. (2014). Connectivism and information literacy: moving from learning theory to pedagogical practice. Public Services Quarterly, 9:3, 185-.591
Van Merriënboer, J., & Sweller, J. (2005). Cognitive load theory and complexlearning: Recent developments and future directions. Educational PsychologyReview, 17(2), 147-177.
Van Merri¨enboer J, Sweller J.(2005). Cognitive load theory and complex learning: Recentdevelopments and future directions. Educational Psychology Review. 17 (2): 147–177.
Van Merrinbur, J., & Ayres, P. (2005). Research On Cognitive Load Theory andIts Design Implication for E-Learning. Educational Technology Research andDevelopmen (ETR & D.), 53 (3).5-13.