ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد زرند، دانشگاه آزاد اسلامی، زرند، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی، زنجان، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف، ارائه مدل ساختاری رابطه سبک های دفاعی در اختلالات شخصیت خوشه B با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را دختران و پسران جوان دانشجوی دانشگاه‌های آزاد شهر تهران در سال 1399 تشکیل دادند، که از میان آن‌ها، تعداد 395 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارهای چند محوری بالینی میلون (1994)، تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2006) و سبک های دفاعی اندرز و همکاران (1993) استفاده شد که همگی از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند. به‌منظور پاسخگویی به فرضیه‌های پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج نشان داد که سبک های دفاعی رشد یافته اثر مستقیم منفی معنادار بر اختلالات شخصیت خوشه b داشته است. سبک های دفاعی رشد یافته اثر مستقیم مثبت بر تنظیم شناختی هیجان مثبت و اثر مستقیم منفی بر تنظیم شناختی هیجان منفی داشته است. تنظیم شناختی هیجان مثبت اثر مستقیم منفی بر اختلالات شخصیت خوشه b داشته است. همچنین تنظیم شناختی هیجان منفی اثر مستقیم مثبت بر اختلالات شخصیت خوشه b داشته است. سبک های دفاعی رشد یافته اثر غیر مستقیم بر اختلالات شخصیت خوشه b به واسطه تنظیم هیجان مثبت و منفی داشته است. نتیجه گیری: توجه به متغیرهای مذکور در پیشگیری و طراحی درمان‌های مناسب‌تر به پژوهشگران و درمانگران یاری می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation

نویسندگان [English]

  • Badrosadat Tababaeipour 1
  • farshid khosropour 2
  • Saeedeh Zeniizian 3
1 PhD student in Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Zarand Branch, Islamic Azad University, Zarand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was conducted with the aim of presenting a structural model of the relationship between defense styles in cluster B personality disorders and the mediating role of emotional cognitive regulation. Methods: The research method is cross-sectional correlation. The statistical population of this study consisted of all male and female students of Tehran Azad University in 1399, from which 395 people were selected by multi-stage cluster sampling. In this study, Millon clinical multivariate tools, cognitive emotion regulation (Garnowski and Craig, 2006), defense styles (Anders et al., 1993) were used, all of which had acceptable validity and reliability. Structural equation modeling was used to answer the research hypotheses. Results: Findings showed that the model has a good fit. The results also showed that the developed defensive styles had a significant direct negative effect on b-cluster personality disorders. Developed defense styles have a direct positive effect on cognitive regulation of positive emotion and a direct negative effect on cognitive regulation of negative emotion. Cognitive regulation of positive emotion has a direct negative effect on personality disorders of cluster b. Cognitive regulation of negative emotion also had a direct positive effect on personality disorders of cluster b. Developed defense styles have had an indirect effect on cluster b personality disorders by regulating positive and negative emotions. Conclusion: Therefore, paying attention to the mentioned variables in prevention and designing more appropriate treatments helps researchers and therapists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive Styles
  • Cluster B Personality Disorders
  • Cognitive Emotion Regulation
بشارت، محمدعلی.، شریفی، ماندانا.، و ایروانی، محمود. (1380). بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی و مکانیسم‌های دفاعی. مجله روانشناسی، 5 (3)، 289-277.
جعفری جوزانی، مونا.، منیرپور، نادر.، و میرزا حسینی، حسن. (1399). تبیین شدت نشانگان بالینی اختلال شخصیت مرزی بر اساس روابط موضوعی اولیه و مکانیسم‌های دفاعی. مجله مطالعات ناتوانی، 10 (2)، 109-86.
جمیل، لیلی.، عاطف وحید، محمدکاظم.، دهقانی، محمود.، و حبیبی، مجتبی. (1394). سلامت روان از دیدگاه روان پویشی: رابطه توانمندی ایگو، سبک‌های دفاعی و روابط ابژه با سلامت. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران، 21 (2)، 154-144.
حسین پور، شهریار.، علی زاده، حسین.، و رجایی نیا، کاظم. (1397). تجربه آزار هیجانی کودکی و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی در بزرگسالی: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی و تنظیم هیجانی. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 24 (2)، 163-148.
ریو، جان مارشال. (1397). انگیزش و هیجان. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران: نشر ویرایش.
ساعدی، سمیه. (1398). بررسی نقش گرایش جنسیتی و قدرت ایگو در بروز علائم اختلالات سایکوپات، هیستری و پارانویا در دختران نوجوان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان کردستان.
شفق دوست، مریم.، و شهامت ده سرخ، فاطمه. (1398). نقش میانجی روابط موضوعی و کارکردهای ایگو در رابطه بین عملکرد خانواده و سلامت روان دانشجویان. فصلنامه پژوهش در سلامت روان‌شناختی، 13 (2)، 46-31.
قربانی تقلیدآباد، بهرام.، و تسبیح سازان مشهدی، سیدرضا. (1395). بررسی رابطه مکانیسم‌های تنظیم شناختی هیجان و سبک زندگی با افسردگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک‌پذیر. مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور، 4 (4)، 21-11.
References
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2014). Abnormal Psychology. W. Ross MacDonald School Resource Services Library.
Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for personality disorders: A practical guide. Oxford University Press.
Brody, S., & Carson, C. M. (2012). Brief report: Self-harm is associated with immature defense mechanisms but not substance use in a nonclinical Scottish adolescent sample. Journal of adolescence35(3), 765-767.
Chapman, H. C., Visser, K. F., Mittal, V. A., Gibb, B. E., Coles, M. E., & Strauss, G. P. (2020). Emotion regulation across the psychosis continuum. Development and psychopathology, 32(1), 219-227.‏
Cludius, B., Mennin, D., & Ehring, T. (2020). Emotion regulation as a transdiagnostic process. Emotion, 20(1), 37.‏
Conklin, C. Z., Bradley, R., & Westen, D. (2006). Affect Regulation in Borderline Personality Disorder. J Nervous & Mental Disease, 194, 69-77
Duarte, C., Ferreira, C., Trindade, I. A., & Pinto-Gouveia, J. (2015). Body image and college women’s quality of life: The importance of being self-compassionate. Journal of Health Psychology, 20(6), 754-764.‏
Eaton, N. R., & Greene, A. L. (2018). Personality disorders: community prevalence and socio-demographic correlates. Current opinion in psychology21, 28-32.‏
Einy, S. (2019). Comparison of the Effectiveness of Mentalization Based Therapy and Cognitive-Analytical Therapy on Ego Strength and Defense Mechanisms of People with Borderline Personality Disorder. The Horizon of Medical Sciences25(4), 7-7.
First, M. B., Skodol, A. E., Bender, D. S., & Oldham, J. M. (2017). User's guide for the Structured Clinical Interview for the DSM-5® Alternative Model for Personality Disorders (SCID-5-AMPD). American Psychiatric Pub.
Floros, G., Siomos, K., Stogiannidou, A., Giouzepas, I., & Garyfallos, G. (2014). Comorbidity of psychiatric disorders with Internet addiction in a clinical sample: The effect of personality, defense style and psychopathology. Addictive behaviors, 39(12), 1839-1845.
Fowler, J. C., Madan, A., Allen, J. G., Oldham, J. M., & Frueh, B. C. (2019). Differentiating bipolar disorder from borderline personality disorder: Diagnostic accuracy of the difficulty in emotion regulation scale and personality inventory for DSM-5. Journal of affective disorders, 245, 856-860.‏
Gardner, K., Qualter, P., & Tremblay, R. (2010). Emotional functioning of individuals with borderline personality traits in a nonclinical population. Psych Res, 176: 208- 212
Grebot, E., Paty, B., & Girarddephanix, N. (2006). Relationships between defense mechanisms and coping strategies, facing exam anxiety performance
Hood, M. M., Wilson, R., Gorenz, A., Jedel, S., Raeisi, S., Hobfoll, S., & Keshavarzian, A. (2018). Sleep quality in ulcerative colitis: associations with inflammation, psychological distress, and quality of life. International journal of behavioral medicine, 25(5), 517-525.‏
Hsieh, K. Y., Hsiao, R. C., Yang, Y. H., Lee, K. H., & Yen, C. F. (2019). Relationship between self-identity confusion and internet addiction among college students: the mediating effects of psychological inflexibility and experiential avoidance. International journal of environmental research and public health, 16(17), 3225.‏
Kelly, W. E. (2019). Nightmares and ego strength revisited: Ego strength predicts nightmares above neuroticism and general psychological distress. Dreaming.
Kramer, U. (2019). Personality, personality disorders, and the process of change. Psychotherapy Research29(3), 324-336.
Laporte, L., Paris, J., Guttman, H., & Russell, J. (2011). Psychopathology, childhood trauma, and personality traits in patients with borderline personality disorder and their sisters. Journal of personality disorders25(4), 448-462.
Leible, T. L., & Snell, W. E. (2004). Borderline personality disorder and multiple aspects of emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 37: 393–04.
Livesley, W. J., & Larstone, R. (Eds.). (2018). Handbook of personality disorders: Theory, research, and treatment. Guilford Publications.
Nicolas, M., & Jebrane, A. (2009). Relationships between coping strategies and defense mechanisms in sport performance. Psychological Reports, 103, 735-744.
Petrović, Z. K., Peraica, T., & Kozarić-Kovačić, D. (2018). Comparison of ego strength between aggressive and non-aggressive alcoholics: a cross-sectional study. Croatian Medical Journal59(4), 156.
Rogier, G., Beomonte Zobel, S., & Velotti, P. (2020). Pathological personality facets and emotion (dys) regulation in gambling disorder. Scandinavian journal of psychology, 61(2), 262-270.‏
Sakiris, N., & Berle, D. (2019). A systematic review and meta-analysis of the Unified Protocol as a transdiagnostic emotion regulation based intervention. Clinical psychology review, 72, 101751.‏
Sharp, C., Pane, H., Ha, C., Venta, A., Patel, A. B., Sturek, S., & Fonagy, P. (2011). Theory of Mind and Emotion Regulation Difficulties in Adolescents with Borderline Traits. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry, 50(6):563-573.
Skodol, A. E., Morey, L. C., Bender, D. S., & Oldham, J. M. (2015). The alternative DSM-5 model for personality disorders: a clinical application. American Journal of Psychiatry172(7), 606-613.‏
South, S. C., & Thomas, K. M. (2019). Personality Disorders and Romantic Relationships: Introduction to the Special Section. Journal of Personality Disorders, 1-6.
Stein, M., & Slavin-Mulford, J. (2017). The Social Cognition and Object Relations Scale-Global rating method (SCORS-G): A comprehensive guide for clinicians and researchers. Routledge.
Tyrer, P., Reed, G. M., & Crawford, M. J. (2015). Classification, assessment, prevalence, and effect of personality disorder. The Lancet385(9969), 717-726.‏