مقایسه اثربخشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا و درمان شناختی رفتاری بر اهمال‌کاری و مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا در مقایسه با درمان شناختی رفتاری بر اهمال‌کاری و مسئولیت‌پذیری دختران نوجوان بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه بود؛ و جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر متوسط دوم ناحیه 5 اصفهان در سال 1400 بود که پس از غربالگری با پرسشنامه فرسودگی تحصیلی 45 دختر نوجوان به شیوه در دسترس انتخاب و در گروه‌ آزمایشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا (15 دختر)، گروه آزمایشی درمان شناختی رفتاری (15 دختر) و گروه گواه (15 دختر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. گروه آزمایشی بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا محقق ساخته و گروه آزمایشی درمان شناختی رفتاری به مدت هشت جلسه 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند؛ هر سه گروه به پرسشنامه اهمال‌کاری تاکمن (1991) و مسئولیت‌پذیری کالیفرنیا (1951) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا بر نمره اهمال‌کاری (09/8=F، 007/0 =P) و مسئولیت‌پذیری (40/9=F، 004/0 =P) و مداخله شناختی رفتاری بر نمره اهمال‌کاری (51/5=F، 024/0 =P) و مسئولیت‌پذیری (11/9=F، 005/0 =P) مؤثراست و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند که مداخله بسته درمان پذیرش و تعهد واقعیت‌گرا محقق ساخته و درمان شناختی رفتاری برای افزایش مسئولیت‌پذیری و کاهش اهمال‌کاری در نوجوانان روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effectiveness of the Reality-Based Acceptance and Commitment Therapy (RACT) Package and Cognitive-Behavioral Therapy (CBT) in Improving Procrastination and Responsibility in Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Mahbibeh Afshari 1
  • felor khayatan 2
  • Zahra Yousefi 2
1 PhD Student in Counseling, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to investigate the effectiveness of the reality-based acceptance and commitment therapy package and cognitive-behavioral therapy in improving procrastination and responsibility in adolescent girls. Methods: The study was quasi-experimental with a pretest-posttest design, a control group, and a two-month follow-up. The statistical population consisted of all second-grade female students in District 5 of Isfahan in 2021. After screening with the academic burnout questionnaire, 45 adolescent girls were selected by the convenience sampling method and were randomly assigned to the experimental group of the reality-based acceptance and commitment therapy package (n=15), the experimental group of cognitive-behavioral therapy (n=15), and a control group (n=15). The experimental group received the researcher-made reality-based acceptance and commitment therapy package and another experimental group received cognitive-behavioral therapy for eight 90-minute sessions, and the control group did not receive any intervention. All three groups answered the Tuckman Procrastination Scale (TPS) (1991), and California Responsibility Scale (1951) at three stages, pre-test, post-test, and follow-up. Data were analyzed using the repeated-measures mixed-model analysis of variance (ANOVA). Results: The Reality-Based Acceptance and Commitment Therapy Package affected the scores of procrastination (F= 8.9, P=0.007) and responsibility (F=9.40, P=0.004); and cognitive-behavioral intervention affected the score of procrastination (F=5.51, P=0.024) and responsibility (F=9.11, P=0.005), and the effects were stable at the follow-up stage. Conclusion: The research results suggest evidence that the researcher-made reality-based acceptance and commitment therapy package intervention and cognitive-behavioral therapy were appropriate methods to increase responsibility and reduce procrastination in adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Reality-based
  • Cognitive-behavioral therapy (CBT)
  • Procrastination
  • Responsibility
آرمانی کیان، علیرضا.، رستمی، بهرام.، موسوی، سیده الناز.، مقبولی، مهدی.، و فکور، احسان. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۲۶ (۲): ۱۴۲-۱۵۳
پورعبدل، سعید.، صبحی قراملکی، ناصر.، بسطامی، مالک.، و غضنفری، هادی. (1395). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش تعلل‌ ورزی تحصیلی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص. دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری، 4(6): 157-170
حشمتی جدا، آرزو.، ساعد، امید.، محمدی بایتمر، جهانگیر.، زنوزیان، سعیده.، و یوسفی، فایق. (1397). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد گروهی بر کاهش اهمال‌کاری تحصیلی و بهبود دشواری در تنظیم هیجان: کار آزمایی بالینی تصادفی شده. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 23(6): 65-77
حیدری، مریم.، محمدی، اکبر.، و حقیقت، سارا. (1399). تأثیر کمال‌گرایی بر مسئولیت‌پذیری با میانجیگری اضطراب امتحان در دانشجویان. فصلنامه تعالی مشاوره و روان‌درمانی، 9(1): 14-23
سفیری، خدیجه.، و چشمه، اکرم. (1390). مسئولیت‌پذیری نوجوان و رابطه آن با شیوه‌های جامعه‌پذیری در خانواده. جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، 1(1): 103-130
شکری، فاطمه.، علیپور، احمد.، و آگاه هریس، مژگان. (1391). اثربخشی مداخله شناختی- رفتاری مبتنی بر تعلل بر بهبود عملکرد تحصیلی و حرمت خود
دانشجویان. دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 1(2): 81-91
شهنی ییلاق، منیجه.، سلامتی، عباس.، مهرابی زاده هنرمند، مهناز.، و حقیقی، جمال. (1385). بررسی شیوع تعلل و تأثیر روش‌های درمان شناختی-رفتاری و مدیریت رفتار بر کاهش آن در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 3(13): 1-30
زارع، حسین.، محبوبی، طاهر.، و سلیمی، حسین. (1394). تأثیر آموزش شناختی ارتقاء امید بر کاهش اهمال‌کاری و خودناتوانسازی تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور بوکان. آموزش و ارزشیابی، 8(32): 93-110
ذراتی، ناهید.، و خیر، محمد. (1393). پیش‌بینی سلامت روان بر اساس ابعاد کمال‌گرایی و اهمال‌کاری در دانشجویان پزشکی. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 1(1): 1-10
صاحبی، علی.، و زالی زاده، محسن. (١٣٩٤ ). تئوری انتخاب: رویکردی در جهت مسئولیت‌پذیری و تعهد، اجتماعی، رویش روانشناسی، 11(3): 113-134
صادقی، نبی. (١٣٩٣ ). موضع مسئولیت. تهران: نشر امور تربیتی آموزش‌وپرورش قم
محمدی بایتمر، جهانگیر.، و ساعد، امید. (1396). تأثیر درمان شناختی – رفتاری بر مبنای پروتکل سالسمن و ناتان بر اهمال‌کاری دانشجویان. روانشناسی معاصر، 12: 1556-1561
مهدی‌زاده، میترا. (1391). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر کیفیت زندگی و مسئولیت‌پذیری زنان متأهل شهر مشهد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
نوروزی، مریم.، و بنی‌سی، پریناز. (1396). اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مسئولیت‌پذیری و سازگاری اجتماعی دانش آموزان. پژوهش‌های برنامه‌ریزی آموزشی درسی، 7(2): 81-96
References
Alam M. (2014). A Study of Test Anxiety, Self-Esteem and Academic Performance among Adolescents. The IUP Journal of Organizational Behavior; 12: 33-43
Gagnon J, Pychyl TA. (2016). Committed action: An initial study on its association to procrastination in academic settings. Journal of Contextual Behavioral Science. 5(2):97-102.
Grunschel C, Schwinger M, Steinmayr R, Fries S. (2016). Effects of using motivational regulation strategies on students’ academic procrastination, academic performance, and well-being. Learning and Individual Differences. 49:162-70.
Harris R. (2009). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. Oakland, CA: New Harbinger Publications.
Hayes SC, Strosahl KD.(2004).  A practical guide to acceptance and commitment therapy. Boston, MA: Springer.
Hocker, A., Engberding, M., Beissner, J., & Rist, F. (2008). Evaluation of Cognitive- Behavioral Intervention for Procrastination. Verhaltenstherapie, 18(4), 223-229.
Hundt, N. E., Mignogna, J., Underhill, C., & Cully, J. A. (2012). The relationship between use of CBT skills and depression treatment outcome: A theoretical and methodological review of the literature. Behavior therapy.44(1),12-26
Kandemir, M., & Palancı, M. (2014). Academic Functional Procrastination: Validity and Reliability Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 152, 194-198
Knaus, William. (2010). End Procrastination Now. New York: McGraw Hill Professional.
Leddy, M. A., Anderson, B. L., & Schulkin, J. (2013). Cognitive-behavioral therapy and decision science. New Ideas in Psychology, 31(3), 173-183.
Mohammadi Bytamar, Jahangir., Zenozian, Saeedeh., Dadashi, Mohsen., Saed, Omid., Hemmat, Abbas., & Mohammadi, Gelavizh. (2017). the Prevalence of Academic Procrastination and Its Relationship with Metacognitive Beliefs of Zanjan University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development.
Moore, R.G., & Garlund, A. (2003). Cognitive therapy for chronic and persistent depression. UK: Wiley Press
Rozental A, Forsström D, Nilsson S, Rizzo A, Carlbring P. (2014). Group versus Internet-based cognitive-behavioral therapy for procrastination: Study protocol for a randomized controlled trial. Internet Interventions. 1(2):84-9.
Scent CL, Boes SR. (2014). Acceptance and commitment training: A brief intervention to reduce procrastination among college students. Journal of College Student Psychotherapy. 28(2):144-56.
Steel P, Klingsieck KB. (2016). Academic procrastination: Psychological antecedents revisited. Australian Psychologist. 51(1):36-46.
Tuckman BW. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educ Psychol Meas, 51: 473-80.
Toker B, Avci R. (2015). Effect of Cognitive-Behavioral-Theory-Based Skill Training on Academic Procrastination Behaviors of University Students. Physiother Theory Pract, 15: 1157-68.
Wang Sh, Zhou Y, Yu Sh, Ran LW, Liu XP, Chen YF. (2017). Acceptance and commitment therapy and cognitive-behavioral therapy as treatments for academic procrastination: A randomized controlled group session. Research on Social Work Practice. 27(1):48-58.