مدل سازی تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه قم، قم، ایران.

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مدل سازی تعارض زناشویی بر اساس خودمتمایزسازی و خانواده گرایی با نقش میانجی صمیمیت و بلوغ عاطفی در خانواده بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری است.در این پژوهش جامعه شامل کلیه زوجین ساکن شهر تهران است. و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. تعداد ۱۱۰۷ نفر به پرسشنامه پاسخ دادند و از بین آنها تعداد ۲۹۵زوج( ۵۹۰ زن و شوهر) به عنوان نمونه ی پژوهش انتخاب شدند. برای اجرای پرسشنامه، نسخه آنلاین برای افرادی که برای همکاری اعلام آمادگی کردند ارسال شد ابزار گردآوری داده ها شامل: پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ)، پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI)، پرسشنامه خانواده گرایی، پرسشنامه صمیمیت و پرسشنامه بلوغ عاطفی بود. در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و از نرم افزار spss و smart-pls استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد این مدل از برازش مناسب برخوردار است و بین خود متمایز سازی و تعارض زناشویی؛ بین خود متمایز سازی و بلوغ عاطفی؛ بین خانواده گرایی و بلوغ عاطفی؛ بین خانواده گرایی و تعارض زناشویی؛ بین صمیمیت و تعارض زناشویی؛ و بین بلوغ عاطفی و تعارض زناشویی رابطه معنادار وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد نقش میانجی بلوغ عاطفی در مدل معنادار بود ولی نقش میانجی صمیمیت در مدل معنادار نبود. در نتیجه می توان در مراکز درمانی و مشاوره ای در حل تعارض زناشویی این متغیر ها را در نظر گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling marital conflict based on self differentiation and familism through the mediation of intimacy and emotional maturity in the family

نویسندگان [English]

  • Fataneh Mirzaei 1
  • Sohrab Abdi Zarin 2
  • Alireza Aghayousefi 3
1 PhD Student in Counseling Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, University of Qom, Qom, Iran.
3 Associate Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to model marital conflict based on self-differentiation and familism orientation with the mediating role of intimacy and emotional maturity in the family. Methods: The present study is an applied research in terms of purpose and in terms of method is correlational research and structural equation modeling. In this study, the population includes all couples living in Tehran. And available Sampling method was used. 1107 people answered the questionnaire and 295 couples (590 couples) were selected as the research sample. An online version was sent to the people who announced their readiness to cooperate and the necessary explanations in this regard were provided. Data collection tools included: Marital Conflict Questionnaire (MCQ), Self-Differentiation Questionnaire (DSI), Familism scale, Emotional Maturity Scale. In the inferential statistics section, path analysis and structural equation modeling were used to analyze the data and test the hypothesis, and SPSS and smart-pls software were used. Results: Data analysis showed this model has a good fit and between self-differentiation and marital conflict; Between self-differentiation and emotional maturity; Between familyism and emotional maturity; Between familyism and marital conflict; Between intimacy and marital conflict there is a significant relationship between emotional maturity and marital conflict.The results also showed that the mediating role of emotional maturity in the model was significant but the mediating role of intimacy in the model was not significant. Conclusion: As a result, these variables can be considered in medical and counseling centers in resolving marital conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital conflict
  • self-differentiation
  • familism
  • intimacy
  • emotional maturity and family
امامی، پریرخ.، هاشمیان فر، سید علی.، و حقیقتیان، منصور (۱۳۹۷). تبیین رابطه مدرنیته و خانواده گرایی در شهر اصفهان. جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، ۵ (۱۱): 227-251.
امانی، رزیتا (1394). مقایسه تعارض زناشویی در ساختار توزیع قدرت در خانواده. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 10(32): 41-52.
باقری، فاطمه.، کیمیایی، سیدعلی.، و کارشکی، حسین (1399). صمیمت زناشویی: نقش تعیین­کننده تمایزیافتگی خود و نیاز به امنیت در زنان متأهل غیر بالینی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(42): 261-280.
باگاروزی، دنیس (۲۰۰۱). تکنیک های افزایش صمیمیت در زوج درمانی، ترجمه زهرا، اندوز و حسن، حمیدپور (چاپ دوم، ۱۳۹۳)، تهران: نشر ارجمند.
بلیاد، محمدرضا.، ناهیدپور، فرزانه.، آزادی، شهدخت.، و یادگاری، هاجر (1393). نقش خانواده اصلی در تمایز خود و تعارضات زناشویی. فصلنامه روان پرستاری، 2(2): 81-91.
بیات، سمانه (۱۳۹۵). بررسی رابطه باورهای ارتباطی با تعارض زناشویی باواسطه گری سبک های حل تعارض و بخشودگی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علو تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا.
جاهدی، جواد (1397). تمایز زوجین با و بدون تعارض زناشویی در بینش شناختی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
جعفری هرندی، رضا.، و رجایی موسوی، سیده فاطمه (1398). رابطه بلوغ عاطفی، حمایـت اجتمـاعی ادراک شـده و جـو عاطفی خانواده، در بین دانش آموزان دختر دورة دوم متوسـطه شهر قم. فصل نامه اندیشه های نوین تربیتی، 15 (2): 148-166.
جمشیدیها، غلامرضا.، صادقی فسایی، سهیلا.، و لولاآور، منصوره (۱۳۹۲). نگرش جامعه شناختی بر تأثیر فرهنگ مدرن از نظر جنسیتی درتحولات خانواده در تهران. نشریه زن در فرهنگ و هنر، 5(2): 183-198.
حسینی، سیده معصومه (۱۳۹۶). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر صمیمیت و شادی زناشویی زنان دچار افسردگی و تعارض زناشویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
رجبی، غلامرضا.، و عباس پور، ذبیح الله (1392). بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی مقیاس خانواده گرایی. فصلنامه اندازه‌گیری تربیتی، 4(14): 25-42.
رسولی، آراس (1396). تدوین الگوی کارکرد خانواده بر اساس مؤلفه‌های امید، صمیمیت و تعارضات زناشویی زوجین. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 12(4): 1-7.
زاهد بابلان، عادل.، حسینی شورابه، مریم.، پیری کامرانی، مرضیه.، و دهقان، فاطمه (۱۳۹۵). مقایسه رضایت زناشویی، تعارض زناشویی و بخشش در زوجین عادی و در حال طلاق. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، ۱ (۲): ۷۴-۸۴.
شجری، خدیجه.، و حجازی، مسعود (1398). نقش میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه بین سبکهای فرزند پروری والدین با بلوغ عاطفی و ناگویی خلقی در دانش آموزان دختر شهر زنجان. مجله راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی، 6(2): 25-38.
شریفی ریگی، علی.، و بساک نژاد، سودابه (1397). نقش بلوغ عاطفی، خودتاب آوری و هوش معنوی در پیش بینی سازگاری با دانشگاه، با کنترل انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه جندی شاپور اهواز. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 12(7): 69-78.
شمسی، مهر- فاطیما. و اسد، سارا (۲۰۲۱). بلوغ عاطفی، بخشش، رضایت زناشویی درزوجین بادرآمد دوگانه، مجله روانشناسی حرفه ای بحریا، ۲۰ (۱): ۱-۱۳.
عزت زادگان جهرمی، حسین.، رفاهی، ژاله.، کلانتری، جلال.، هنرپروران، نازنین.، و موسوی، سید محمد صادق (۱۳۹۴). مقایسه بلوغ عاطفی و خودمتمایزسازی را در دانشجویان متمایل به ازدواج و ازدواج گریز دانشگاه پیام نور جهرم. نخستین همایش روانشناسی و مشاوره، ۱۶۳-۱۷۱.
 قاسمی، سیمین.، اعتمادی، عذرا.، و احمدی، سید احمد (1394). رابطه تعاملات منفی بین زوجین و خانواده همسربا صمیمیت زوجین و تعارضات زناشویی در زنان. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 1(1): 1-13.
قاسمی، یوسف.، و فتحی، الهام (1398). نقش تمایز خود و سبک­های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی. مجله زن و مطالعات خانواده، 12(46): 77-109.
قره داغی، علی.، و مبینی کشه، فریبا (۱۳۹۹). مقایسه خودپنداره، نقش جنسیتی در بلوغ عاطفی فرزندان با و بدون تجربه طلاق والدین. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، ۱۱ (۴۲): ۲۳۱-۲۶۰.
کاظمیان مقدم، کبری.، مهرابی­زاده هنرمند، مهناز.، کیامنش، علیرضا.، و حسینیان، سیمین (1397). رابطه علّی تمایزیافتگی، معناداری زنذگی و بخشودگی با دلزدگی زناشویی از طریق میانجی گری تعارض زناشویی و رضایت زناشویی. روش ها و مدل های روان‌شناختی، 9 (31): 131-145.
مرادی، میلاد.، افرازی زاده، سید فیض الله.، و اسدزاده، حسن (1396). بررسی رابطه صمیمیت روان‌شناختی و خودتنظیمی هیجانی با تعارضات زناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره بهزیستی شهر کرج. مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(4): 96-109.
محمدیاری، انسیه.، و خدابخشی کولایی، آناهیتا (1396). بررسی اثر بلوغ عاطفی و خودگسستگی در نگرش دینی دختران مقطع پیش دانشگاهی دبیرستان های شهر تهران. پژوهش در دین و سلامت، 3(2): 31-42.
نصوحی دهنوی، مینا (1396). بررسی روابط ساختاری حساسیت نسبت به طرد، خودمتمایزسازی، راهبردهای حل تعارض و صمیمیت زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اردکان.
نوروزی شهرکی، محمد (1394). بررسی رابطه بین بلوغ عاطفی و رضایت مندی زناشویی با سبک دلبستگی. دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی.
 References
Ball-Miles, N.M. (2014). The relationship between witnessing verbal marital conflict as a child and the behavioral anger responses in. Dissertations of Capella University.
Barahmand U. (2010). Self differentiation in women with and without mental disorders.
Journal Social and Behavioral Sciences,5, 559-562.
Bowes M.J. (2019). Psychological adjustment, relationshipsatisfaction, and communication in bereaved parents using The Bowen Family Systems Theory.. A Dissertation Presented to The Graduate Faculty of The University of Akron.
Bunker L.N. & Meena S. (2015). Feeling of social interaction anxiety and emotional among indian adolescents in relation to gender and caste. International Journal of Research in Engineering and Applied Sciences. 5(7): 134-142.
Campos B., Perez O.F.R. & Guardino C. (2016). Familism: A cultural value with implications for romantic relationship quality in U.S. Latinos. Journal of Social and Personal Relationships, Vol. 33(1) 81–100.
Campos B. Ullman J. Aguilera A. & Dunkel Schetter C. (2014). Familism and psychological health: The intervening role of closeness and social support. Journal of Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 20: 191–201. doi:10.1037/a0034094
Delatorre M.Z. Wagner A. (2018). Marital conflict management of married men and women. Psico-USF, Bragança Paulista, 23(2): 229-240.
Faircloth B. (2012).Children and Marital Conflict: A Review. Case makers, 6(1): 1-5.
Gatti D.C. (2017). An examination of the relationship between ethnic identity development, cognitiv elopment, cognitive complexity, differentiation of self, and reports of racial and ethnic microaggressions. Electronic Theses and Dissertations. 124. Stephen F. Austin State University. https://scholarworks.sfasu.edu/etds/124.
Gao M. Du H. Patrick T.D. & Cummings E.M. (2019). Marital conflict behaviors and parenting: dyadic links over time, Family Relations, 68 (1): 135–149.
Geon H.S. (2016). The Effects of Familism and Sense of intimacy to Older parents on Filial Responsibility of Korean Women. Journal of Digital Convergence, 14(5): 501-506.
Grundy A.M. (2005). Parental awareness as mediator of the relation between marital conflict and adolescent behavior conduct competence.. A Thesis for the degree of Master, University of Notre Dame, Indiana.
Hibel L.C. Mercado E. (2019). Marital Conflict Predicts Mother-to-Infant Adrenocortical Transmission, Child Development, January/February 2019, 90(1), Pages e80–e95. DOI: 10.1111/cdev.13010
Kamali Z. Allahyar N. Ostovar S.H. Shafeq bin S.M. Alhabshi S.M. & Griffiths M.D. (2020). Factors that influence marital intimacy: A qualitative analysis of iranian married couples, Cogent Psychology, 7:1, 1771118, DOI: 10.1080/23311908.2020.1771118.
Likcani A. (2013). Differentiation and intimate partner violence. Dissertation for Doctor of Philosophy, College of Human Ecology, Kansas State University.
Nikoogoftar, M. (2021). Marital Conflicts with Emotional Divorce by Mediating the Role of Intimacy in Married Women; Examining a Causal Model. Journal of Islamic Life Style, 5(1): 117-125.
Park H.J. & Byun S.H. (2017). Effects of Self-differentiation of Remarried Couples, Marital Intimacy, Marital Conflict Coping Style on Marital Satisfaction. The Journal of the Korea Contents - koreascience.or.kr.
Rafeedali E. (2017). Influence of self concept and emotional maturity on leadership behavior of secondary schools Headsin Kerala, India. Europ J Edu Stud; 3(1): 295-312.
Rasouli A. Delvar A. & Shafi Abadi A. (2015).Designing a Family Function Model based on the Elements of Marital Conflicts and Intimacy of the Couples Referred to Marriage Consulting Centers in Kermanshah, International Journal of Social Sciences (IJSS),5(4): 17-26.
Rawat C. & Singh R. (2017). Effect of Family Type on Emotional Maturity of Adolescents, J Hum Ecol, 57(1,2): 47-52.
Stein G.L. Cavanaugh A. Castro-Schilo L. Mejia Y.M. & Plunkett S. (2019). Making my family proud: The unique contribution of familism pride to the psychological adjustment of Latinx emerging adults. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology 25(2): 188-198.
Štulhofer A. Jurin T. Graham C. Janssen E. & Traeen, B. (2020). Emotional intimacy and sexual well-being in aging European couples: A cross-cultural mediation analysis. European Journal of Ageing, 17(1): 43–54. https://doi.org/10.1007/ s10433-019-00509-x
Zhou,N & Buehler,C. (2017). Marital Hostility and Early Adolescents’ Adjustment: The Role of Cooperative Marital Conflict. Journal of Early Adolescence. DOI:10. 1177/0272431617725193.