پیش‌بینی انتظار از ازدواج بر اساس باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج در دختران در آستانه ازدواج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور کرج، کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی انتظار از ازدواج بر اساس باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج در دختران در آستانه ازدواج بود. روش پژوهش: طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دختر در آستانه ازدواج دانشگاه پیام نور در شهر تهران در سال 1399 بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 145 دختر در آستانه ازدواج به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های باورهای ارتباطی آیدلسون و اپشتاین (1982)، مقیاس نگرش به ازدواج براتن و روزن (1998) و مقیاس انتظار از ازدواج جونز و نلسون (1996) پاسخ دادند. یافته‌ها: نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نشان داد که باورهای ارتباطی و تمامی مؤلفه‌های آن با انتظارات بدبینانه و انتظارات ایده‌آل‌گرایانه از ازدواج رابطه مثبت معنی‌دار و با انتظارات واقع‌گرایانه از ازدواج رابطه منفی معنی‌دار دارند (p<0/05). به علاوه، از بین نگرش‌های به ازدواج، نگرش بدبینانه و ایده‌آل‌گرایانه با انتظارات بدبینانه و ایده‌آل‌گرایانه رابطه مثبت معنی‌دار و نگرش خوش‌بینانه و واقع‌گرایانه با انتظارات بدبینانه رابطه منفی معنی‌دار دارند (p<0/05). نگرش خوش‌بینانه و واقع‌گرایانه با انتظارات ایده‌آل‌گرایانه و واقع‌گرایانه از ازدواج رابطه منفی معنی‌دار و نگرش بدبینانه و ایده‌آل‌گرایانه با انتظارات واقع‌گرایانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج رابطه منفی معنی‌دار دارند (p<0/05) به طور کلی باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج به میزان 83/0 با انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج همبستگی دارند، بدین معنی که 69 درصد از تغییرات انتظارات بدبینانه از ازدواج دختران در آستانه ازدواج به وسیله ترکیب خطی باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج تبیین می‌شود. نتیجه‌گیری: با توجه به نقش باورهای ارتباطی و نگرش به ازدواج در انتظار از ازدواج، روانشناسان و مشاوران می‌توانند در مشاوره‌های پیش از ازدواج متغیرهای ذکر شده را مدنظر قرار دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the marriage expectation based on the Communication Beliefs and Attitudes toward Marriage in girls on the eve of Marriage

نویسندگان [English]

  • Sepideh Sadat Seyed Kavousi 1
  • Mohammad Saeed mardookhi 2
  • Mina Moqarreb tourtolash 1
1 M.A of General Psychology, Payame Noor University, Karaj, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University Karaj, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to Predicting the marriage expectation based on the Communication Beliefs and Attitudes toward Marriage in girls on the eve of Marriage The research design is descriptive and correlational.The statistical population of the present study included all female students on the verge of marriage at Payame Noor University in Tehran in 1399. Using the available sampling method, 145 girls on the verge of marriage were selected as a statistical sample and Responded to the Idleson-Epstein Communication Beliefs Questionnaire (RBI), the MAS Bratton-Rosen Marriage Attitude Scale (1998), and the Jones-Nelson Marriage Expectation Scale (1996). The results of Pearson correlation coefficient and regression showed that communication beliefs and all its components have a significant positive relationship with pessimistic expectations and idealistic expectations of marriage and a significant negative relationship with realistic expectations of marriage(p<0/05). In addition, among attitudes toward marriage, pessimistic and idealistic attitudes have a significant positive relationship with pessimistic and idealistic expectations, and optimistic and realistic attitudes have a significant negative relationship with pessimistic expectations. Optimistic and realistic attitudes have a significant negative relationship with idealistic and realistic expectations of marriage and pessimistic and idealistic attitudes have a significant negative relationship with realistic expectations of girls' marriage on the eve of marriage. In general, communication beliefs and attitudes toward marriage are 0.83 correlated with pessimistic expectations of girls marrying on the eve of marriage. This means that 69% of the changes in pessimistic expectations of girls' marriage on the eve of marriage are explained by the linear combination of communication beliefs and attitudes toward marriage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marriage expectation
  • Communication Beliefs
  • Attitudes toward Marriage
آرمیده، رحمان.، و رضاخانی، سیمین دخت (1398). پیش بینی انتظار از ازدواج بر اساس سبک های دلبستگی و ویژگی های شخصیتی، زن و جامعه (جامعه شناسی زنان)،10(4)، 243-223.
اسکندری چراتی، آذر. (1387). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تأخیر سنّ ازدواج در ایران با تأکید بر استان گلستان، فصلنامۀ جامعه شناسی دانشگاه آزاد آشتیان، 4(57): 33-43.
اخوان حیاتی، مریم.، و غلامی، مژگان. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر باورهای ارتباطی ناکارآمد و سازگاری زناشویی زنان ناسازگار، دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،20(3)، 77،43-31.
سیاح، سرورالسادات؛ کوچک انتظار، رویا؛ حسنی، رویا. (1396). بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس نگرش به ازدواج. جهاد دانشگاهی،14(21)، 108-93
خجسته مهر، رضا.، محمدی، علی.، و عباس‌پور، ذبیح اله. (1394). نظریه ی  زمینه ای  فرایند شکل گیری نگرش به ازدواج (یک مطالعه کیفی)، مجله تحقیقات کیفی  در  علوم سلامت، 6(3)، 354-343
رجبی، غلامرضا.، و عباسی، قدرت الله. (1397). اثربخشی آموزش قبل از ازدواج مبتنی بر برنامه آموزش ارتباط بر کاهش باورهای ارتباطی ناکارآمد دانشجویان مجرد، پژوهش‌های کاربردی روانشناختی 2(9)، 15-1.
ملکی، فرحناز.، اعتمادی، عذرا.، بهرامی، فاطمه.، و فاتحی زاده، مریم. (1395). بررسی تأثیر آموزش مثبت‌نگری زوجی بر اسنادهای زناشویی زنان متأهل، پژوهش نامه روانشناسی مثبت،  80-67.
نیلفروشان، پریسا.، نویدیان، علی.، و عابدی احمد. (1392) بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نگرش به ازدواج. روان پرستاری. ۱ (۱): ۳۵-۴۷
References
Armenia, A., & Troia, B. (2017). Evolving opinions: Evidence on marriage equality attitudes from panel data. Social Science Quarterly, 98(1), 185-195.
Abhyankar, P., Nair, P., & Ram, U. (2003). Irrational beliefs, anger, and health. Journal of Psychological Researches, 47, 41-46.
Casad BJ, Salazar MM, Macina V. The real versus the ideal: Predicting Relationship satisfaction and well-being from endorsement of marriage myths and benevolent sexism often associated with unrealistic expectations and fairy-tale. Psychology of Women Quarterly. 2014; 39(1):1-11
Goodwin, R., & Gaines, S. (2004). Relationships beliefs and relationship quality across cultures: country as a moderator of dysfunctional beliefs and relationship quality in three former Communist societies, Personal Relationships, 11, 267-280.
Modi, D & thingujam, N.S (2007). Role of Anger and Irrational Thinking on Minor Physical Health Problems among Married Couples, Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 33,1, 119-128.
Moller, A.T,. Rabe, H.M,. Nortje, C (2001). Dysfunctional belifes and marital conflict in distressed and nondistressed married in individuals, Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy,19, 4, 259-270.
 Sava, F.A (2009). Maladaptive schemas, irrational beliefs, and their relationship with the five – factor personality model, Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies,9,2, 135-147.
Rios CM. The relationship between premarital Advice, expectations and marital satisfaction [MSc. thesis]. Utah: Utah State University; 2010.
Segrin C, Nabi RL. Does television viewing cultivate unrealistic expectations about marriage? Journal of Communication. 2012; 52(2):247-63.
Willoughby, B. J., & Hall, S. S. (2015). Enthusiasts, Delayers, and the Ambiguous Middle: Marital Paradigms Among Emerging Adults. Emerging Adulthood, (3), 2, 123-135.