پیش بینی مدل اضطراب اجتماعی براساس قدرت ایگو با میانجی گری تصویر بدنی دختران چاق 12 تا 14 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: در پژوهش حاضر به پیش بینی مدل اضطراب اجتماعی بر اساس قدرت ایگو با میانجیگری تصویر بدنی در چاقی و اضافه وزن نوجوانان دختر پرداخته شده است. روش پژوهش: این پژوهش با توجه به نحوه گردآوری داده ها جزء تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی است در این مطالعه جامعه آماری را تمامی دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله شهر تهران در سال 1399، که دارای اضافه وزن و چاقی با شاخص توده بدنی بالا هستند را تشکیل می دهند که 200 نفر از این دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزارها و پرسشنامه اضطراب اجتماعی کانور (کانور 2000)، پرسشنامه شاخص توده بدنی (کش، 1977)، پرسشنامه سنجش نیرومندی ایگو (مارکستروم و همکاران، 1997) استفاده شد.داده ها با استفاده از مدل آماری رگرسیون چند متغیری، تحلیل مسیر و در نهایت معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که چاقی و اضافه وزن باعث اضطراب اجتماعی در دختران نوجوان می شود و قدرت ایگو به میزان 48 درصد از تغییرات اضطراب اجتماعی را تبیین می کند و ارتباط منفی و معنادار دارد (05/0=P)؛ اما با میانجیگری تصویربدنی این پیش بینی به 60 درصد افزایش می یابد. نتیجه گیری: چاقی علاوه بر مشکلات جسمی، مشکلات روحی را نیز به همراه دارد؛ بنابراین توجه و درمان مشکلات روحی، علاوه بر مشکلات جسمی چاقی در دختران در آستانه نوجوانی دارای اهمیت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of the Social Anxiety Model based on Ego strength With the Mediation of Body Image in Obese Girls Aged 12 to 14 Years

نویسندگان [English]

  • masumeh asad 1
  • Alireza Aghayousefi 2
  • Majid Zargham Hajabi 3
1 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to predict the social anxiety model based on ego strength mediated by body image in obese and overweight female adolescents. Method: The study was descriptive and correlational according to the data collection method. The statistical population consisted of all female overweight and obese students with high body mass index aged 12 to 14 years in Tehran in 2020. Among them, 200 students were selected as the samples using the multi-stage sampling method. The tools and questionnaires, including Conner's Social Phobia Inventory (Conner, 2000), body mass index questionnaire (Cash, 1977), and the Psychosocial Inventory of Ego Strength (Markstrom et al., 1997) were used in the present study. Data were analyzed using a multivariate regression statistical model, path analysis, and finally, structural equation modeling. Results: The results indicated that obesity and overweight caused social anxiety in adolescent girls, and ego strength explained 48% of changes in social anxiety and had a negative and significant relationship with social anxiety (P=0.05) but the prediction increased to 60% with the mediation of body image. Conclusion: Obesity caused mental problems in addition to physical problems; hence, attention and treatment of mental problems are important in addition to physical problems of obesity in girls on the verge of adolescence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Anxiety
  • Ego strength
  • Body Image
  • Obesity
الطافی، شهرام. (1388). بررسی و مقایسه قدرت من و ویژگیهای شخصیتی افراد وابسته به مصرف مواد و غیروابسته .پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشگاه شاهد، تهران، ایران
باقری پور، احمد.، دادخواه، اصغر.، آخوندی، محمد مهدی.، یونسی، سید جلال.، و عسگری، علی . (1387).  بررسی نقش تعاملی تصویر بدنی و وضعیت باروری با تحول روانی- اجتماعی در مردان شهر تهران.پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
پورشریفی، حمید.، هاشمی نصرت آباد، تورج.، و احمدی، محمد. (1396). مقایسه مشکلات تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی - جسمانی در نوجوانان چاق و دارای وزن طبیعی: بررسی نقش تعدیل کنندگی فشار اجتماعی – فرهنگی برای کاهش وزن و تغییر بدنی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت، 6(21): 86-103.
پونده نژادان، علی اکبر.، عطاری، یوسفعلی.، و حسین، دردانه. (1397). پیش بینی کیفیت زندگی براساس خوردن ذهن آگاهانه با میانجی گری تصویر بدنی و رفتارهای خوردن در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاقی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(34): 141-170
سعادتی، نادره. (1393). بررسی رابطه آزاردیدگی در کودکی با تصویر بدنی از خود و رضایت جنسی در زوجین شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فتحی آشتیانی، علی. (1396). آزمون های روان شناختی - جلد اول: ارزشیابی شخصیت و سلامت روانی. تهران: نشر بعثت
قدسی، علی محمد.، بلالی، اسماعیل.، صمدی اخی‌جانی، زهرا.، و بهروز، فرشته. (1396). مطالعۀ برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی‏ اشتهایی عصبی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهر همدان. زن در توسعه و سیاست، 15(2): 149-168
معافی، مینا.، بزازیان، سعیده.، و امیری مجد، مجتبی. (1398). رابطه تصویر بدنی و اضطراب اجتماعی با عاطفه مثبت و منفی در زنان دارای اضافه وزن. رویش روانشناسی، 8(5): 123-132
میکائیلی، نیلوفر.، و مرادی کلارده. (1400). نقش قدرت ایگو و دشواری تنظیم هیجان در پیش بینی رفتار خود آسیبی بدون قصد خودکشی در دانش آموزان. رویش روانشناسی، 10(4): 77-88
References
Blank M.J.; Berg, A.C. & Melaville, A. (2006). Growing Comunity scholls: Therole of Cross-boundaryleder ship. whashington, DC: Coalition for Community Schools.
Brody, S & Carson, C.M. ( 2014). Brief report: self-harm is associated immature defense mechanisms but not subs tance use in a nonclinical Scottish adolescent sample. Journal of Adolescence. 35(3): 765-7.
Burgess G.; Grogan S. & Buwitz L. (2006). Effects of a 6-week aerobic dance intervention on body image and physical self-perceptions in adolescent girls. Body image. 3, 57-66
Cash, T. F. (2004). Body image: Past, present, and future. Body Image, 1, 1-
5.
Cash, T. F., & Fleming, E. C. (2002). The impact of body image experiences: development of the body image quality of life inventory. The International Journal of Eating Disorders, 31(4), 455-60.
Cornford, A. S., Barkan, A. L., Hinko, A., & Horowitz, J. F. (2012). Suppression in growth hormone during overeating ameliorates the increase in insulin resistance and cardiovascular disease risk. American Journal of Physiology Endocrinology & Metabolism, 303(10), E1264-72
Clark, D.M., & Wells, A. (2014). Cognitive model of social phobia. In: Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Schneier FR, (eds.) Social phobia: Diagnosis, assessment, and treatment, New York: Guilford Press: 69-93.
Costa Lda C, Silva DA, Almeida Sde S, de Vasconcelos Fde A. (2016). Association between inaccurate estimation of body size and obesity in schoolchildren. Trends Psychiatry Psychother. 37(4):220-6
Cyranka, K., Rutkowski K., Mielimaka, M., Sobanski, J.A., Klasa, K &, Müldner-Nieckowski, L. ( 2018). Changes in ego s trength in patients with neurotic and personality disorders treated with a short-term comprehensive psychodynamic psychotherapy. Psychiatr Pol. 52 (1), 115-27
Ginzburg, D.M., Bohn, C., Hofling, V., Week, F., Clark, D.M., & Stangier U. (2012). Treatment specific competence predicts
outcome in cognitive therapy for social anxiety disorder. Behavior Research and Therapy, 50 (12), 747-752.
Griffiths, S., Angus, D., Murray, S. B., & Touyz, S. (2014). Unique associations between young adult men's emotional functioning and their body dissatisfaction and disordered eating. Body Image, 11(2), 175- 178.
Gunnestad, A.,Thwala, S. (2011). Resilience and religion in children and youth in southern Africa, International Journal of Childrens Spirituality, 16: 169-185
Lafrance Robinson, A., Kosmerly, S., Mansfield-Green, S., & Lafrance, G. (2014). Disordered eating behaviours in an undergraduate sample: Associations among gender, body mass index, and difficulties in emotion regulation. Canadian Journal of Behavioural Science, 46(3):320-329
Levine M.P, Smolak L. & Hayden, H. (1994). “the relation of sociocultural factors to eating attitudes and behaviors among middle school girls”, Journal of Early Adolescence. 14. PP 47 1- 490
Markstrom, C.A & Marshall, S.K. (2007). The psychosocial inventory of ego strengths: Examination of theory and psychometric properties. Journal of Adolescence. 30(1), 63-79
McCargo, D. (2015). The contribution of faith and ego strength to the prediction of GPA among high school students.
Available from:https://vtechworks.lib.vt.edu/bitstream/handle/10919/26024/ Dissertation. pdf? Sequence
Moss, T.P. (2005). The relationships between objective and subjective ratings of disfigurement severity, and psychological adjustment. Body Image, 2, 151-159.
Rheingold, A.A., Herbert, J.D. & Franklin, M.E. (2013). Cognitive bias in adolescents with social anxiety disorder: Behavior
Research and Therapy, 6(2),
639-655. DOI: 10.1023/A:1026399627766
Singh, M.M.; Ashok, L.; Binu, V.S.; Parsekar, S.S. & Bhumika, T.V. (2015). Adolescents and body image: a cross sectional study. Indian Journal of Pediatrics, 82(12), 1107-1111
Smyth, J. M., Wonderlich, S. A., Heron, K. E., Sliwinski, M. J., Crosby, R. D., Mitchell, J. E., & et al. (2007). Daily and momentary mood and stress are associated with binge eating and vomiting in bulimia nervosa patients in the natural environment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(4), 629
Sobol-Goldberg, S & Rabinowitz J. (2016). Association of childhood and teen school performance and obesity in young adulthood in the US National Longitudinal Survey of Youth. Preventive Medicine, 89, 57-63
White, S., Reynolds-Malear, J. B., & Cordero, E. (2011). Disordered eating and the use of unhealthy weight control methods in college students: 1995, 2002, and 2008. Eating Disorders, 19(4), 323-334
Vaidya, V. (2006). Psychosocial aspects of obesity. In V. Vaidya (Eds). Health and Treatment Strategies in Obesity. (pp. 73-85). Basel Press