نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی با روابط فرازناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای پرخاشگری ارتباطی پنهان در رابطه بین عدم تحمل بلاتکلیفی با روابط فرازناشویی بود. روش پژوهش: این پژوهش توصیفی از نوع پژوهش‌های همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را زوج‌های مراجعه‌کننده برای مشاوره زناشویی به مراکز مشاوره استان البرز در سال 1398 تشکیل می‌دادند. نمونه‌ی پژوهش به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. حجم نمونه مورد نیاز در این پژوهش بر اساس روش کوکران 260 نفر به‌دست آمد که با احتساب ریزش نمونه‌ها 254 نمونه (شامل 127 مرد و 127 زن) انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس نگرش به روابط فرازناشویی ویتلی (2008)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی فریستون و همکاران (1994) و مقیاس پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (2006) بودند. در این پژوهش جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل مسیر با رعایت پیش‌فرض‌های مربوط به آن استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد شاخص‌های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار داشتند. عدم تحمل بلاتکلیفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم (با در نظر گرفتن نقش واسطه‌ی پرخاشگری ارتباطی پنهان) بر روابط فرازناشویی اثر می‌گذارد (p<0.05). همچنین پرخاشگری پنهان بر روابط فرازناشویی به صورت مستقیم اثر می‌گذارد (p<0.05). نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اصلاح عدم تحمل بلاتکلیفی و پرخاشگری پنهان به‌عنوان پیشایندهای روابط فرازناشویی، باعث می‌شود کیفیت زندگی زناشویی زوجین بهبود یابد، و تأثیر معنادار در پیش‌گیری از بروز روابط فرازناشویی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of latent communication aggression in the relationship between intolerance of indecision and extramarital affairs

نویسندگان [English]

  • Zhoreh Moradi 1
  • Forogh Jafary 2
1 Master of Family Counseling, Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamshahr Azad University
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the mediating role of latent communication aggression in the relationship between intolerance of indecision and extramarital relationships. Research Method: This is a descriptive study of correlational research. The statistical population of the study consisted of couples who referred to counseling centers in Alborz province in 1398 for marital counseling. The research sample was selected by available sampling. The required sample size in this study was 260 people based on Cochran's method and 254 samples (including 127 males and 127 females) were selected taking into account the sample loss. Research instruments included the Whitley (2008) Attitudes Toward Extramarital Relationships Scale, the Freeston et al. (1994) Uncertainty Intolerance Scale (1994), and the Nelson & Carroll (2006) Hidden Communication Aggression Scale. In this research, path analysis method was used to analyze the data by observing the relevant assumptions. Results: The results of data analysis showed that the model fit indices were in good condition. Intolerance of uncertainty directly and indirectly (considering the mediating role of latent communication aggression) affects extramarital relationships (p <0.05). Hidden aggression also directly affects extramarital affairs (p <0.05). Conclusion: Based on the research findings, it can be said that correcting intolerance of uncertainty and latent aggression as preconditions of extramarital relationships, improves the quality of marital life of couples, and has a significant effect on preventing extramarital affairs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden communication aggression
  • intolerance of indecision
  • extramarital affairs