رابطه نقش جنسیتی با بی‎ثباتی ازدواج: نقش تعدیل کنندگی جهت‎گیری در رابطه جنسی در مردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش تعدیل‌کنندگی جهت‌گیری در رابطه جنسی مردان، با بی ثباتی ازدواج بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مردان ساکن شهر تهران بودند که حداقل یک سال از زندگی مشترکشان گذشته بود. به‌این‌ترتیب،150 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس از نقاط مختلف شهر تهران با مراجعه به مکان‌های عمومی و با توزیع پرسشنامه در فضای مجازی انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه‌های بی‌ثباتی ازدواج بوث و همکاران (1983)، نقش‌های جنسیتی بم (1974) و جهت‌گیری در رابطه جنسی هاگز و اسنل (1990) بودند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که جهت‌گیری در رابطه جنسی، نقش تعدیل‌کنندگی در رابطه نقش‌های جنسیتی با بی‌ثباتی ازدواج دارد. بالا بودن جهت‎گیری مشارکتی در رابطه جنسی، کاهش بی‎ثباتی ازدواج را به همراه دارد. جهت‎گیری مبادله‎ای در رابطه جنسی، بالا بودن آن سبب افزایش بی‎ثباتی ازدواج در مردان می‌شود. همچنین در جهت‎گیری توقع در رابطه جنسی، بالا رفتن آن افزایش بی‌ثباتی ازدواج در مردان را به همراه دارد (0.01=P). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد در مردانی که جهت‎گیری توقع، مبادله‎ای و توقع در رابطه جنسی بالا بوده، افزایش نقش‎های جنسیتی باعث کاهش بی‎ثباتی می‌شود؛ اما در مردانی که جهت‎گیری مشارکتی و مبادله‎ای پایین بوده، افزایش نقش‎های جنسیتی تغییری در میزان بی‎ثباتی ازدواج ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between gender role and marital instability: The role of moderating sexual orientation in men

نویسندگان [English]

  • Parisa zamanian 1
  • Ali Zadehmohamadi 2
  • Leili Panaghi 3
1 M.A Department of Family Clinical Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the moderating role of orientation in men's sexual relationship with marital instability. Methods: The method of the present study is correlational. The statistical population of the study was men living in Tehran who had lived together for at least one year. Thus, 150 people were selected by available sampling method from different parts of Tehran by referring to public places and distributing a questionnaire in cyberspace. Measurement tools in this study included Booth et al.'s Marital Instability Questionnaires (1983), Bam's Gender Roles (1974) and Hoggs and Snell's (1990) Sexual Orientation Questionnaires. Results: The results showed that sexual orientation has a moderating role in the relationship between gender roles and marital instability. High levels of participatory sexual orientation reduce marital instability. The high exchange rate of sexual intercourse increases the instability of marriage in men. Also, in the direction of expectation in sexual intercourse, its increase leads to an increase in marital instability in men (P=0.01). Conclusion: In men with high expectations of exchange, exchange, and expectation in sex, increased gender roles reduce instability; But in men with low participatory and exchange orientations, increased gender roles do not change the degree of marital instability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital instability
  • gender maps
  • sexual orientation
احمدی، احمد.، فاتحی زاده، مریم.، بهرامی، فاطمه.، اعتمادی، عذرا.، و شاهمرادی، سمیرا. (1393). رابطه بین کلیشه های جنسیتی، احساس قدرت زوجین و متغیرهای جمعیت‏شناختی با چرخه ارتباط زناشویی تقاضا – کناره­گیری. جامعه شناسی کاربردی، 1 (25): 101-110.
اسدی، عدالت.، فتح آبادی، جلیل.، و محمد شریفی، فواد. (1392). بررسی رابطه بین دلزدگی زناشویی باورهای بدکارکردی جنسی و احقاق جنسی در زنان متأهل. 3(4): 661-684.
حیدری، محمود.، زال‌پور، خدیجه.، و مولائی، اعظم. (1389). بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس جهت گیری در رابطه جنسی. مجله خانواده پژوهی. 6 (24): 511-525.
خمسه‌ای، اکرم. (1385). بررسی ارتباط میان رفتار جنسی و طرحواره های نقش جنسیتی دو گروه از دانشجویان متأهل: مقایسه‌ی رفتار جنسی زنان و مردان در خانواده، فصل‌نامه‌ی خانواده پژوهی، 2(8): 311-321.
سفیری، خدیجه.، و زارع، زهرا. (1386). بررسی ارتباط کلیشه‌های جنسیتی و تضاد نقش‌های زناشویی در زوج‌های جوان. پژوهشنامه علوم انسانی. (53): 177-200.
عباسی اصل، مجتبی.، و نظری، علی محمد. (1395). رابطه رضایت جنسی، صمیمیت زناشویی و سبک‌های دلبستگی با بی‌ثباتی ازدواج زنان متأهل. نخستین همایش جامع بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی.
کیهان، فیروزه.، و صابر، سوسن. (1395). پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس نقش جنسیتی و سبک‌های تفکر زنان متأهل شهر تهران. مجله سلامت اجتماعی. 3(3): 200-210.
محسن زاده، محسن.، نظری، علی محمد.، و عارفی، مختار. (1390).مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشوئی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده. 14( 53)،: 7-42.
معارف، منا.، خلیلی، شیوا.، حجازی، الهه.، و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1393). رابطه سبک‌های هویت و نقش‌های جنسیتی زوجین با رضایتمندی زناشویی. مجله روانشناسی.18(4): 365-380.
نظری، علی محمد.،. صاحبدل، حسین.، و اسدی، مسعود. (1389). بررسی ارتباط بین سبک‌های دلبستگی و میزان بی‌ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل. زن و مطالعات خانواده. 2(8): 115-125.
References
Abbasi Asl, M. Theoretical, A.M. (1395). Relationship between sexual satisfaction, marital intimacy and attachment styles with the instability of married women. The first comprehensive international conference on psychology, educational sciences and social sciences. [in persion].
Ahmadi, A., Fatehi zade, M., Bahrami, F., Etemadi, O., shahmoradi, S. (2014). The Relationship between Gender Stereotypes, Sense of Power, and Demographic Variables with the Cycle of Demand-Withdrawal Marital Communication. Journal of Applied Sociology, 25(1), 101-110. [in persion].
Amanatullah, E. T. & Morris, M. W. (2010). Negotiating gender roles: Gender differences in assertive negotiating are mediated by women’s fear of backlash and attenuated when negotiating on behalf of others. Journal of personality and social psychology, 98(2), 256.
Amato, P. R. & Booth, A. (1995). Changes in gender role attitudes and perceived marital quality. American sociological review, 58-66
Asadi, A. Fatah Abdi, J. Mohammad Sharifi, F. (1392). Investigating the relationship between marital boredom, sexual dysfunction and sexual fulfillment in married women. 3 (4): 661-684. 2. [in persion].
Bem, S. L. (1981). Gender schema theory: A cognitive account of sex typing. Psychological review, 88(4), 354.
Booth, A. Johnson, D. R. White, L. K. & Edwards, J. N. (1985). Predicting divorce and permanent separation. Journal of Family Issues, 6(3), 331-346.
Bornstein K (1998) My Gender Workbook: How to Become a Real Man, a Real Woman, the Real You, or Something Else Entirely. New York: Routledge.
Cherlin, A. & Walters, P. B. (1981). Trends in United States men's and women's sex-role attitudes: 1972 to 1978. American Sociological Review, 453-460.
Clark, M. S. & Mills, J. (1979). Interpersonal attraction in exchange and communal relationships. Journal of personality and social psychology, 37(1), 12.
Faulkner, R. A. (2002). Gender-related influences on marital satisfaction and marital conflict over time for husbands and wives (Doctoral dissertation, University of Georgia).
Garcia-Retamero, R. & López-Zafra, E. (2006). Prejudice against women in male-congenial environments: Perceptions of gender role congruity in leadership. Sex roles, 55(1-2), 51-61.
Heydari, M.ZALPOUR. KH. Molaei, A. (1389). Investigating the psychometric properties of the Sex Orientation Scale. Journal of Family Studies. 6 (24), 511-525. 3. [in persion].
Hughes, T. G. & Snell Jr, W. E. (1990). Communal and exchange approaches to sexual relations. Annals of Sex Research, 3(2), 149-163
Hurlbert, D. F. & Whittaker, K. E. (1991). The role of masturbation in marital and sexual satisfaction: A comparative study of female masturbators and nonmasturbators. Journal of Sex Education and Therapy, 17(4), 272-282.
Jarvis, S. N. McClure, M. J. & Bolger, N. (2019). Exploring how exchange orientation affects conflict and intimacy in the daily life of romantic couples. Journal of Social and Personal Relationships, 0265407519826743.
Kayhan, F. Saber, S. (1395). Predicting marital satisfaction based on gender role and thinking styles of married women in Tehran. Journal of Social Health. 3 (3), 200-210. 7. [in persion].
Khamsei,A .(1385) Investigating the Relationship between Sexual Behavior and Gender Role Schemas of Two Groups of Married Students: A Comparison of Sexual Behavior of Men and Women in the Family, Family Research Quarterly. (8) 2, 311-321. 4. [in persion].
Lye, D. N. & Biblarz, T. J. (1993). The effects of attitudes toward family life and gender roles on marital satisfaction. Journal of Family Issues, 14(2), 157-188.
Maaref, M. Khalili, Sh. Hejazi, A. Ghulam Ali Lavasani, M. (1393). Relationship between identity styles and gender roles of couples with marital satisfaction. Journal of Psychology.18 (4), 365-380. [in persion].
Mohsenzadeh, M. Nazari, A., M. Arefi, M. (2011). Qualitative study of the factors of marital dissatisfaction and divorce (Case study of Kermanshah). Quarterly Journal of Women and Family Socio-Cultural Council. 14 (53), 7-42. [in persion].
Nazari. A.m. sahebdel,H. Asadi,m.(2010). Investigating the Relationship between Attachment Styles and Degree ‎of Marriage Instability among the Married Females and Males. Women and Family Studies, 3(8), 115-125. [in persion].
Omoniyi-Oyafunke, C. Falola, H. O. & Salau, O. P. (2014). Effect of marital instability on children in abeokuta metropolis. European Journal of Business and Innovation Research, 2(3), 68-77.
Pedhazur, E. J. & Tetenbaum, T. J. (1979). Bem Sex Role Inventory: A theoretical and methodological critique. Journal of Personality and Social psychology, 37(6), 996.
Safiri, Kh. Zarei.z (1385). Investigating the relationship between gender stereotypes and marital role conflict in young couples. Journal of Humanities. (53), 177-200. 5. [in persion].
Sweeting, H. Bhaskar, A. Benzeval, M. Popham, F. & Hunt, K. (2014). Changing gender roles and attitudes and their implications for well-being around the new millennium. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 49(5), 791-809.
Waite.L.J. Luo.Y. & Lewin. A.C. (2009). Marital happiness and marital instability: consequences for psychology well-being. Journal of social science research.201-212.