تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل: با نقش واسطه ای تمایز یافتگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه مشاوره، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل دلزدگی زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی در افراد متاهل : با نقش واسطه ای تمایز یافتگی انجام پذیرفت. روش پژوهش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی طرح پژوهش توصیفی واز نوع همبستگی مدل یابی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام زنان و مردان متاهل جوان بین 20-35 ساله مراجعه کننده به کلینیک های روانشناسی و مشاوره در سطح شهر تهران بود با استفاده از روش نمونه گیریدر دسترس 480 نفر(289 نفر زن، 191 نفر مرد) به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مقیاس دلزدگی زناشویی پاینر(1996)، پرسشنامه تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر(1998)، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگ‌سالان کولینز و رید در سال (1990) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین تمایز یافتگی با دلزدگی زناشویی رابطه ی منفی و معناداری برقرار است و چون بین سبک های دلبستگی نیز با تمایزیافتگی رابطه برقرار است، بنابراین تمایزیافتگی در رابطه ی سبک های دلبستگی با دلزدگی زناشویی نقش واسطه گری دارد البته تمایزیافتگی تنها برای رابطه ی سبک اجتنابی با دلزدگی نقش واسطه گری دارد زیرا با دو سبک دیگر رابطه ی معناداری ندارد. همچنین مدل مفهومی پژوهش بین تمایز یافتگی و دلزدگی زناشویی رابطه منفی و معنادار وجود داشت و تمایزیافتگی در رابطه با سبک‌های دلبستگی ناایمن (دوسوگر/اجتنابی) رابطه منفی دارد و از طرفی با سبک دلبستگی نا‌ایمن رابطه مثبت و معنی دار دارد و در ارتباط بین سبک دلبستگی اجتنابی و دلزدگی زناشویی نقش میانجی داشت(p<0/05) نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه سبک های دلبستگی و دلزدگی زناشویی همچنین با توجه به نقش واسطه ای تمایزیافتگی در رابطه سبک های دلبستگی و دلزدگی زناشویی نتیجه گیری می شود توجه به این دو متغیر در مداخلات پیش از ازدواج و زوجی مشاوران و روانشناسان حوزه خانواده در پیشگیری از اسیب های رابطه زوجین موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model for Marital Burnout based on attachment styles in married people: Differentiation with mediating role

نویسندگان [English]

  • Mehran Asadi 1
  • Taghi Pourebrahim 2
  • Norali Farokhi 3
  • Mahdi Davaee 4
1 Ph.D student of Counseling Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Counseling Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Counseling Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to develop a model of marital boredom based on attachment styles in married people: with a mediating role of differentiation. Methods: In terms of the applied purpose of the research, the research design was descriptive and the type of correlation was modeling. The statistical population of the present study included all young married men and women between the ages of 20-35 who referred to psychology and counseling clinics in Tehran using the sampling method available to 480 people (289 females, 191 males) as a sample were chosen. Data were collected using the Pinner Marital Boredom Scale (1996), the Scorne and Friedlander (1998) Differentiation Questionnaire, and the Collins and Reed Adult Attachment Style Questionnaire (1990). Results: The results showed that there was a significant negative relationship between marital differentiation and boredom, Also, differentiation has a negative relationship with insecure attachment styles (ambiguous  / avoidant) and on the other hand has a positive and significant relationship with insecure attachment style and has a mediating role in the relationship between avoidant attachment style and marital boredom (P<0.05). Conclusion: According to the relationship between attachment styles and marital heartbreak, and also regarding the mediating role of differentiation in the relationship between attachment styles and marital heartbreak, it is concluded that paying attention to these two variables in premarital and couple interventions by family counselors and psychologists is effective in preventing couple relationship damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Burnout
  • attachment styles
  • Differentiation
آریامنش، صابر.، فلاح چای، سید رضا.، و زارعی، اقبال.)1392).مقایسه تمایزیافتگی بین زوج‌های رضایت مند و زوج‌های دارای ‎تعارض زناشویی در شهر بندرعباس.
پناهی، مریم.، جمارانی، شبنم.، عنایت پور شهربابکی، مهدیه.، و رستمی، مهدی (1396). اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری-تلفیقی بر کاهش دلزدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 11(3): 392-373.
زارع سلطانی، اکرم.، و قمری، محمد. (1395). رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی،زن و مطالعات خانواده، 8(33): 62-45.
ساداتی، سیّد احسان.، مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز، و سودانی، منصور. (1393). رابطه علّی تمایزیافتگی، نورزگرایی و بخشندگی با دلزدگی زناشویی با واسطه‌ تعارض زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده. ۱ (۲): ۵۵-۶۸
صدری دمیرچی، اسماعیل.، فتحی، داوود.، و هاشمی مهر، منیژه.)1398). ارائه مدل سبک‌های دلبستگی و پیوستگی و انطباق خانواده با دلزدگی زناشویی والدین دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های یادگیری با میانجی‌گری تمایزیافتگی زوجین، ناتوانی‌های یادگیری، 9(2): 80-58.
طالبی، محمد.، و غباری بناب، باقر. ( 1392 ). تعیین رابطه تمایزیافتگی خود، هوش هیجانی و رضایت زناشویی در مراکز مشاوره شهر شاهرود (ترنم، صبا، روزبه، بهزیستی، ساداتی، مهرابیزاده هنرمند و سودانی 66 بنیاد شهید و امور ایثارگران). مجله مطالعات زن و خانواده. 5 (18): 32-15
عارفی، مختار.، رحیمی، روح‌الله.، و شیخ اسمعیلی، دلینا. (1395). پیش بینی سازگاری زناشویی زوجهای جوان فرهنگی بر مبنای میزان تمایز یافتگی از خانواده اصلی و رضایت زناشویی والدین، فصلنامه خانواده و پژوهش،31(3): 107-87.
فتوحی، سکینه.، میکاعیلی، نیلوفر.، عطادخت، اکبر.، و حاج لو، نادر. (1396). زوج‌درمانی مبتنی بر فراهیجان بر سازگاری و دلزدگی زناشویی زوج‌های با همسران دارای تعارض، فصلنامه فرهنگی، تربیتی زنان و خانواده،12(39): 68-79
قنبری، سعید.، اسماعیلی، زینب.، تقی پور، ابراهیم.، و خلقی، حبیبه. (1395). نقش دلزدگی زناشویی با میانجی‌گری کیفیت مراقبت مادرانه در پیش‌بینی مشکلات برونی‌سازی و برونی‌سازی شده کودکان، روش‌ها و مدل‌های روانشناختی،7(26)، 72-55.
 گلدنبرگ، ایرنه.،  و گلدنبرگ، هربرت. (1392)،ترجمه سیامک نقش‌بندی، تهران: نشر روان.
یوسفی، ناصر.، و عزیزی، آرمان. (1397). تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایزیافتگی و تیپ‌های شخصیتی،  فرهنگ مشاوره و روان درمانی،9(35): 78-57.
References
Bitter, J. R. & Byrd, R. I. (2016). Adlerian family therapy. The SAGE Encyclopedia of Marriage, Family and Couples Counseling, 14-20.
Biadsy-Ashkar, A., & Peleg, O. (2013). The relationship between differentiation of self and satisfaction with life amongst Israeli women: A cross cultural perspective. Health, 5(09), 1467.
Emma E. Altgelt & Andrea L. Meltzer. (2019). Mate-retention behaviors mediate the association between spouses' attachment insecurity and subsequent partner satisfaction. Personality and Individual Differences. Volume 151, 1.
Marganska A, Gallagher M, Miranda R. Adult attachment, emotion dysregulation, and symptoms of depression and generalized anxiety disorder. American Journal of Orthopsychiatry. 2013; 83(1):131–41
Markus, D. R. (2003). Addiction, attachment and social support, PhD dissertation, Chicago school of professional psychology.
Miniati, M., Callari, A., & Pini, S. (2017). Adult attachment style and suicidality. Psychiatria Danubina, 29(3), 250- 259.
Peleg, O., & Rahal, A. (2012). Physiological symptoms and differentiation of self: A cross-cultural examination. International Journal of Intercultural Relations, 36(5), 719-727.‏
Özmen, O., & Atik, G. (2010). Attachment styles and marital adjustment of Turkish married individuals. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 367-371.
Omoro, P. M. (2018). Investigating the cause and possible solutions of divorce in Nairabi City County, Keniya. A project paper for the degree of masters of Arts in the University of Nairabi.
Sandage, S. J., Crabtree, S., & Schweer, M. (2012). Differentiation of self and social justice commitment mediated by hope. Journal of Counseling & Development, 92, 67 -74.
Towler, A.J., & Stuhlmacher, A.F. (2013). Attachment Styles, Relationship Satisfaction, and Well-Being in Working Women. The Journal of Social Psychology, 153, 3,279-298.