ارائه مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه روان شناسی و مشاوره، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین مدل اختلالات یادگیری بر اساس ارتباط با والدین و کمال‌گرایی بود. روش پژوهش: روش این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان دختر پایه پنجم و ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1400-1399 شهر کرمانشاه بود که نمونه آماری پژوهش، 270 دانش‌آموز دختر همراه با والدین‌شان به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به پرسشنامه‌های مشکلات یادگیری ویلکات و همکاران (2011)، پرسشنامه کیفیت روابط والد، کودک فاین و همکاران (1983) و پرسشنامه چندگانه کمال‌گرایی هویت و فلت (1991) پاسخ دادند. یافت‌ها: نتایج پژوهش نشان داد بین عاطفه مثبت، همانند سازی با والدین، اعتماد، خشم، کمال‌گرایی خودمدار، کمال‌گرایی دیگر مدار و کمال‌گرایی جامعه مدار با اختلال یادگیری همبستگی معناداری (05/0=P) دارد؛ همچنین ضریب همبستگی چندگانه بین کمال‌گرایی و کیفیت رابطه والد-کودک با اختلال یادگیری برابر با 462/0 = R است و ضریب تعیین برابر 213/0= R2 است که 21.3 درصد از واریانس اختلال یادگیری از طریق کمال‌گرایی و کیفیت رابطه والد کودک قابل تبیین است. نتیجه‌گیری: در نهایت این نتیجه حاصل شده‌است که ارتباط با والدین در پیش بینی اختلالات یادگیری و همچنین کمال‌گرایی در پیش‌بینی اختلالات یادگیری سهم دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Model for Learning Disorders based on the Relationship with Parents and Perfectionism

نویسندگان [English]

  • Rahil Tavasoli 1
  • saeedeh hosseini 2
  • Hassan Amiri 2
  • Mokhtar Arefi 3
1 PhD Student in General Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
3 Department of Psychology and Counseling, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to determine the learning disorder model based on the relationship with parents and perfectionism. Methods: The research was applied in terms of purpose and had descriptive survey and correlational type in terms of data collection method, and its statistical population consisted of all fifth and sixth-grade female students in Kermanshah in the academic year of 2020-2021. Furthermore, 270 female students and their parents were selected as statistical samples using the convenience sampling method and they answered the learning disability questionnaire by Wilcott et al. (2011), the parent-child relationship quality questionnaire by Fine et al. (1983), and the Multidimensional Perfectionism Scale by Hewitt and Flett (1991). Results: There were significant correlations (P=0.05) between positive affect, identification with parents, trust, anger, self-oriented perfectionism, other-oriented perfectionism, and society-oriented perfectionism with learning disorders (P=0.05). Furthermore, the multiple correlation coefficient between perfectionism and the quality of the parent-child relationship with learning disorder was equal to R=0.462, and the coefficient of determination was equal to R2=0.213. Moreover, 21.3% of the variance of learning disorders could be explained by perfectionism and the quality of the child-parent relationship. Conclusion: The relationship with parents and also perfectionism contributed to the prediction of learning disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning disorder
  • Relationship with parents
  • Perfectionism
پورمحمدرضای‌تجریشی، معصومه، عاشوری، محمد، افروز، غلامعلی، ارجمند نیا، علی‌اکبر و غباری بناب، باقر. (1394). اثربخشی آموزش برنامه والدگری مثبت بر تعامل‌ مادر با کودک کم‌توان ذهنی. مجله توان‌بخشی، ۱۶ (۲): ۱۳۷-۱۲۸
تیموری، یاسین، محرابی، ذوالفقار و احمدی، اسماعیل (1395) ارائه راهکارهایی برای حل مشکل نارساخوانی دانش اموزان ابتدایی، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
دست‌مرد، نینا، خادمی، مژگان و نوربخش، سیما (1395) بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختلالات یادگیری و نقص-توجه/بیش فعالی و ارتباط آن با ویژگی‌های معلمان، طب توان‌بخشی، 5(3): 101-120
رستمی، علی و مربوطی، عبدالقادر (1399) بررسی عوامل اختلال خواندن و نوشتن و ارائه‌ی راهکار برای دانش‌آموزان دبستان، ششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
شاه‌محمدی، زینب و خویینی، فاطمه (1396) رابطه ابعاد کمال‌گرایی مادران با مشکلات یادگیری دانش آموزان، هشتمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
شیرزاد، ابراهیم (1399) مطالعه اختلال نارسایی خواندن در دانش‌آموزان، هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
عدیلی، شهرزاد، میرزایی، رکسانا و عابدی، احمد (1398) اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر روابط والد و کودک بر کیفیت تعاملات والد و فرزند و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان دارای مشکلات رفتاری و هیجانی، فصلنامه کودکان استثنایی، 19(1): 70-59
عزیزی، آرمان، فاتحی زاده، مریم و احمدی، احمد (1397) تأثیر درمان رابطۀ والد- فرزند بر تنیدگی و توانمندی والدین دارای فرزند دچار اختلال کاستی توجه/ فزون کنشی، فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 8(1): 20-35
علایی فر، شیرین و مرادی، علیرضا (1396) اثربخشی آموزش برنامه فرزند پروری مثبت به مادران برافزایش توانایی خواندن کودکان دارای اختلال یادگیری، روانشناسی شناختی، 2(4): 13-25
محمودی، مهدی و محمدی، محمد. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر اختلال خواندن در کودکان و شیوه درمان آن. کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی
مرادی، سپیده (1395) ماهیت و طبقه‌بندی اختلالات خواندن ( نقدی بر پیشنهادات برای این اختلال)، تعلیم و تربیت استثنائی، 14(3): 55-69
معصومی، مرجان و شریفی، سمیه (1399) بررسی رابطه یادگیری خودتنظیمی بر خودکارآمدی و اختلال یادگیری دانش‌آموزان (نمونه موردی: دانش‌آموزان چهارم و پنجم ابتدایی منطقه 7 شهر تهران )، دومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین یاددهی-یادگیری در دوره ابتدایی
میثاقیان، عسکر (1398) خانواده و اختلالات یادگیری فرزندان، چهارمین کنفرانس ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات روانشناسی
‌هادی، کوچکعلی. (1397). بررسی رابطه میزان تحصیلات والدین و درمان ابتلا به اختلال یادگیری دانش‌آموزان در مقطع ابتدایی. اولین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری
هرندی، ویدا، سلطانی، امان اله، منظری توکلی، علیرضا و زین‌الدینی، زهرا (1397) قش سبک فرزند پروری در پیش‌بینی عملکرد خواندن کودکان با اختلال یادگیری ویژه از نوع خواندن، نشریه مطالعات ناتوانی، 8(1): 33-48
References
Alidousti Aa, Nakhaee N, Khanjani N. Reliability And Validity Of The Persian Versions Of The Enrich Marital Satisfaction (Brief Version) And Kansas Marital Satisfaction Scales. Journal Of Health And Development. 2015;4(2):158-67
Badeleh A, Toomaj A. Structural Equations Of Relationships Between Learning Disorder, Emotional Intelligence And Depression In Primary School Students. Quarterly Journal Of Child Mental Health. 2018 Mar 10;4(4):59-70.
Besharat Ma, Azizi K, Poursharifi H. The Relationship Between Parenting Styles And Children's Perfectionism In A Sample Of Iranian Families. Procedia-Social And Behavioral Sciences. 2011 Jan 1;15:1276-9.
Burlaka, V. Graham-Bermann, S. A. & Delva, J. (2020). Family Factors And Parenting In Ukraine. Child Abuse & Neglect, 72, 154-162. Doi:Https://Doi.Org/10.1016/J.Chiabu.2017.08.007
Chou, H.L. Chou, C. & Chen, C.H. (2016). The Moderating Effects Of Parenting Styles On The Relation Between The Internet Attitudes And Internet Behaviors Of High-School Students In Taiwan. Computers & Education, 94, 204-214. Doi:Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Compedu.2015.11.017
Farzi Vanestanagh F, Taklavi S, Gaffari A. The Effectiveness Of Self-Compassion Education On The Shame And Guilt Of Mothers Of Children With Learning Disorders. Journal Of Health. 2020 Oct 10;11(3):422-31
Fibert, Ph, Relton, C, Peasgood, T. & Daley, D. (2018). Protocol For The Star (Sheffield Treatments For Adhd) Project: An Internal Pilot Study Assessing The Feasibility Of The Trials Within Cohorts (Twics) Design To Test The Effectiveness Of Interventions For Children With Adhd. Pilot And Feasibility Studies, 61(4), 1-9.
Gul M, Aqeel M, Akhtar T, Rehna T. The Moderating Role Of Perfectionism On The Relationship Between Parenting Styles And Personality Disorders In Adolescents. Foundation University Journal Of Psychology. 2019 Aug 31;3(2).
Jäncke, L, Saka, My, Badawood, O, Alhamadi, N. (2019). “Resting-State Electroencephalogram In Learning-Disabled Children: Power And Connectivity Analyses”. Neuroreport, 16; 30(2), 95-101. Doi: 10.1097/Wnr.0000000000001166.
Kakavand A, Kalantari S, Noohi S, Taran H. Identifying The Perfectionism With Normal Students’and Gifted Students’perfectionism. Independent Journal Of Management & Production. 2017;8(1):108-23.
Lin, C.H. & Wiley, A. R. (2017). The Relationship Of Relative Child Care And Parenting Behaviors In Fragile Families. Children And Youth Services Review, 82, 130-138
Magai, D. N, Malik, J. A. &Koot, H. M. (2018). Emotional And Behavioral Problems In Children And Adolescents In Central Kenya. Child Psychiatry & Human Development, 48, 1-13
Matza, L. M, Mary, K, Deal, L, Kimberly, F, & Erder, H. (2020). Challenges Of Developing An Observable Parent-Reported Measure: A Qualitative Study Of Functional Impact Of Adhd In Children. Journal Value In Health, 20, 828 – 833.
Meixner, J. M, Warner, G. J, Lensing, N, Schiefele, U, & Elsner, B. (2019). The Relation Between Executive Functions And Reading Comprehension In Primary-School Students: A Cross-Lagged-Panel Analysis. Early Childhood Research Quarterly,46, 62–74. Https://Doi.Org/10.1016/J.Ecresq.2018.04.010
Miller Al, Speirs Neumeister Kl. The Influence Of Personality, Parenting Styles, And Perfectionism On Performance Goal Orientation In High Ability Students. Journal Of Advanced Academics. 2017 Nov;28(4):313-44.
Moll K, Kunze S, Neuhoff N, Bruder J, Schulte-Körne G. Specific Learning Disorder: Prevalence And Gender Differences. Plos One. 2014;9(7):8-14. Doi: 10.1371/Journal.Pone.0103537
Rodriguez, C. M. (2016). Attributional Style As A Mediator Between Parental Abuse Risk And Child Internalizing Symptomatolgy. Child Maltreatment, 11, 121-130
Sadati Sf, Seyyed Sm, Moafi M. Investigate The Relationship Between Parenting Styles And Parents’ Perfectionism And Positivism. International Academic Journal Of Humanities. 2017;4(2):85-94.
Steinberg L, Darling N. Parenting Style As Context: An Integrative Model. In Interpersonal Development 2017 Nov 30 (Pp. 161-170). Routledge
Waber, Dp, Boiselle, Ec, Forbes, Pw, Girard, Jm, Sideridis, Gd. (2019). “Quality Of Life In Children And Adolescents With Learning Problems: Development And Validation Of The Ld/Qol15 Scale”. Journal Of Learning Disabilities, 52(2), 146-157. Doi: 10.1177/0022219418775119
Waber, Dp, Boiselle, Ec, Forbes, Pw, Girard, Jm, Sideridis, Gd. (2019). “Quality Of Life In Children And Adolescents With Learning Problems: Development And Validation Of The Ld/Qol15 Scale”. Journal Of Learning Disabilities, 52(2), 146-157. Doi: 10.1177/0022219418775119
Yildiz M, Duru H, Eldeleklioğlu J. Relationship Between Parenting Styles And Multidimensional Perfectionism: A Meta-Analysis Study. Educational Sciences: Theory & Practice. 2020 Oct 1;20(4)
Zhao, F. Zhang, Z.H. Bi, L. Wu, X.S. Wang, W.J. Li, Y.F. & Sun, Y.H. (2017). The Association Between Life Events And Internet Addiction Among Chinese Vocational School Students: The Mediating Role Of Depression. Computers In Human Behavior, 70, 30-38.