ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل شاغل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای پیش بینی طلاق عاطفی بر اساس سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی با میانجیگری حمایت اجتماعی ادراک شده در زنان متاهل شاغل بود. روش پژوهش: روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و تبیینی با رویکرد مدل ساختاری بود. از جامعه زنان متأهل شاغل در شهرداری تهران با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای 400 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن، دلبستگی کولینز و رید(1996)، ویژگی های شخصیتی NEO-FFI، خودکارآمدی شغلی (ریگز و نایت، 1994) و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بزرگترین بار عاملی متعلق به نشانگر پی آمدهای فردی (882/0=β) و کوچکترین بار عاملی متعلق به نشانگر باورهای فرد (675/0=β) خودکارآمدی شغلی است. بدین ترتیب با توجه به این که بارهای عاملی همه نشانگرها بالاتر از 32/0 بود، می توان گفت همه آنها از توان لازم برای اندازه گیری متغیرهای مکنون پژوهش حاضر برخوردارند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که با توجه به نتایج به دست آمده حمایت اجتماعی ادراک شده می تواند بین طلاق عاطفی، سبک های دلبستگی، صفات شخصیت و خودکارآمدی شغلی در زنان متاهل شاغل نقش میانجی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a model for predicting emotional divorce based on attachment styles, personality traits, and job self-efficacy through perceived social support in employed married women

نویسندگان [English]

  • nahid asl 1
  • Farideh Dokaneei Fard 2
  • pantea Jahangir 3
1 PhD Student in Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor, Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to present a model for predicting emotional divorce based on attachment styles, personality traits and job self-efficacy mediated by perceived social support in employed married women. Methods: The method of this research was descriptive-correlational and explanatory with a structural model approach. 400 people were selected from the community of married women working in Tehran Municipality by cluster random sampling method. Guttman Emotional Divorce Questionnaire (2008), Collins and Reed Attachment Questionnaire (1996), NEO-FFI Personality Traits (1985), Job Self-Efficacy Riggs & Knight (1994) and Perceived Social Support Questionnaire (1988) were used to collect data. Results: The results showed that the highest factor load belongs to the indicator of individual consequences (β = 0.882) and the smallest factor load belongs to the indicator of individual beliefs (β = 0.675) job self-efficacy. Thus, considering that the factor loads of all indicators were higher than 0.32, it can be said that all of them have the necessary power to measure the latent variables of the present study. Conclusion: The results showed that according to the obtained results, perceived social support can play a mediating role between emotional divorce, attachment styles, personality traits and job self-efficacy in married working women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional divorce
  • attachment styles
  • personality traits
  • job self-efficacy
  • perceived social support
آریان پور، سعید.، امیر منش، مرضیه.، و اصلانی،جلیل. (1397). شیوع علایم افسردگی در زنان مطلقه: نقش پیش بینی کننده گذشت، حمایت اجتماعی و تاب آوری. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 3(3): 353-331.
ابراهیمی، لقمان.، و حیدری، رقیه .(1399). پیش بینی گرایش به طلاق عاطفی براساس ویژگی های شخصیتی، باورهای فراشناختی و بلوغ عاطفی زوجین. فصلنامه علمی پژوهش های مشاوره. ۱۹ (۷۴): ۳۶-۶۱.
احدی، بتول. (۱۳9۶). رابطه شخصیت و رضایت زناشویی. روان‌شناسی معاصر، ۲ (۲): ۳۱-۳۷.
احدی، حسن.، و نقشبندی، سیامک. (1398). رابطه شیوه های دلبستگی با رضایت زناشویی. مجله علوم رفتاری. 62(1): 15-25
اسماعیلی فر، ندا.، شفیع ابادی، عبدالله .،و احقر، قدسی(1398). سهم خودکارآمدی در پیش بینی شادکامی. اندیشه و رفتار، 5(19): 35-27.
امیدواری.، یاسر.، جوکار کمال آبادی، مهناز.، و پاکیزه، علی. (۱۳۹8). مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در زوجین متقاظی طلاق و عادی. همایش بین المللی روان‌شناسی و فرهنگ زندگی.
بابائیان، علی.، سامانی، یوسف.، و کرمی، ذبیح‌اله (1393). بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی با عملکرد شغلی کارکنان رسته‌های مأموریتی ناجا. فصلنامه منابع انسانی ناجا، 9(37): 28-9.
باستانی، سوسن(1395). طلاق عاطفی: علل وشرایط میانجی، مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران. فصلنامه مطالعات راهبردی زنان. 14(51): 11-91.
باستانی، سوسن.، و صالحی هیکویی، مریم. (1398). سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی. مجله دانشکده ادبیات علوم انسانی، 61(16): 23-44
بخشی پور، باب اله.، اسدی، مسعود.، کیانی، احمدرضا.، شیرعلیپور، اصغر.، و احمددوست، حسین. (1397). رابطه عملکرد خانواده با تعارض زناشویی زوج های در آستانه طلاق. دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 13(2): 19-10.
بشارت، محمدعلی. (1392الف). مقیاس دلبستگی بزرگسال: پرسشنامه، شیوه اجرا و کلید نمره‌گذاری. روان‌شناسی تحولی (روان‌شناسان ایرانی). 35(4): 320-317.
بشارت، محمدعلی. (1392ب). نقش واسطه‌ای خودتنظیم‌گری در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. مجله دستاوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناسی). 10(4): 38-19.
بیرامی، منصور.، فهیمی، صمد.، اکبری، ابراهیم.، و امیری پیچاکلایی، احمد. (1391). پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس سبک‌های دلبستگی و مؤلفه‌های تمایزیافتگی. مجله اصول بهداشت روانی. 14(1):  77-64.
تایبی، شهین (1398). بررسی رابطه حمایت اجتماعی و عزت نفس با سبک های مقابله زنان پس از طلاق شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی.
جلالی، هراله.، و عادلیان راسی، حمیده  .(1398). حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق. فصلنامه مددکاری اجتماعی، 4(4): 16-5.
جلیلیان، سهیلا.، و کریمیان پور، غفار(1397). ارتباط بین سرمایه‌ ی روانشناختی و سازگاری شغلی کارکنان علوم پزشکی کرمانشاه: بررسی نقش میانجی خودکارامدی شغلی. مجله علمی پژوهان. ۱۶ (۳): ۳۹-۴۷.
رحیمیان بوگر، اسحاق.، نوری، ابوالقاسم.، عریضی، حمیدرضا.، مولوی، حسین.، و فروغی مبارکه، احمدرضا (1385)، بررسی رابطة سبک های دلبستگی بزرگسال با جهت گیری به کار و درگیری با کار در پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان، علوم تربیتی و روانشناسی، 5(3): 109-134.
رستمی، رضا.، شاه محمدی، خدیجه.، قائدی، غلامحسین.، بشارت، محمدعلی.، اکبری زردخانه، سعید.، و نصرت آبادی، مسعود (1389). رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه افق دانش، 16(3): 54-46
سارافینو، ادوارد (1398). روانشناسی سلامت. ترجمه فروغ شفیعی، الهه میرزایی، حسن افتخار اردبیلی، غالمرضا گرمارودی، سیدعلی احمدی ابهری، علی منتظری مقدم، پریوش قوامیان، ابوالقاسم جزایری، سیدمهدی نورایی، و ابوالحسن ندیم. تهران: رشد.
ساعی، الهام.، نعامی، عبدالزهرا.، و  نیسی، عبدالکاظم(1388). ارتباط ابعاد مهم کنترل شغلی با التزام کاری کارکنان پالایشگاه آبادان. فصلنامه تازه های روانشناسی صنعتی/سازمانی، 3(10): 73-84.
سلیمی، عظیمه.، جوکار، بهرام.، و نیک پور، روشنک (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت، فصلنامه مطالعات روانشناختی، 5(3): 102-81.
شاکریان، عطا.، فاطمی، عادل.، فرهادیان، مختار. (۱۳۹۰). بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایتمندی زناشویی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، ۱۶ (۱): ۹۲-۹۹.
صفائی راد، سوری.، و افسانه، وارست فر(1399). رابط بین تعارض های زناشویی با طلاق عاطفی زنان مراجعه کننده به دادگاه های شرق تهران سال 1398. پژوهش اجتماعی، 1(19): 85-191.
صمدی فر، حمیدرضا(1394). رابطه مزاج های عاطفی و طلاق عاطفی با سبگ های دلبستگی زوجین. دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تهران.
طیرانی نجاران، فرزانه. (1397). بررسی متغیرهای تأثیر گذار بر رضایت زناشویی. رویش روان شناسی. ۷ (۶): 100-89.
عبدلی سلطان احمدی، جواد.، عیسی زادگان، علی.، غلامی، محمدتقی.، محمودی، حجت.، و امانی، جواد . (1391). باورهای کارآمدی جمعی ,باورهای خودکارآمدی ,رضایت شغلی ,نظریه شناختی اجتماعی. مشاوره شغلی و سازمانی، 4(10): 105-124
فرجی پاک، مهدی.، خجسته مهر، رضا.، و امیدیان، مرتضی. (1399). مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان. 18(1): 248-201.
قاسمی، علیرضا.، و ساروخانی، باقر. (1398). عوامل اجتماعی طلاق و سلامت روانی-اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و غیرتوافقی. فصلنامه فرهنگی- تربیتی زنان و خانواده، 8(26): 37-7.
قائدی، غلامحسین.، و  یعقوبی، حسین. (1397). بررسی رابطۀ بین ابعاد حمایت اجتماعی ادراک‌شده و ابعاد بهزیستی در دانشجویان دختر و پسر. مجلۀ ارمغان دانش، 13(2): 81-70.
مردانی حموله، مرجان.، و حیدری، هـایده. (1398).ارتباط خوشبینی و سبک‌های دلبستگی با رضایت زناشویی در کارکنان بیمارستان. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه. 4(8): 52-46.
مرعشیان، فاطمه سادات.، نادری، فرح.، حیدرئی، علیرضا.، عنایتی، میرصلاح الدین.، و عسگری، پرویز. (1392). مقایسه فرهنگ سازمانی، هوش هیجانی و خودکارآمدی شغلی در کارکنان زن و مرد. مجله روان شناسی اجتماعی، 8(28): 91 – 79.
مینوچین ، سالوادور. (1974). خانواده و خانواده درمانی. ترجمه باقر ثنایی (1399). تهران: امیرکبیر.
نجار اصل، صدیقه(1389). بررسی رابطه بین نگرشی مذهبی با مفهوم از خویشتن و سلامت عمومی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
نوری، علی.، و آقایی، فاطمه(1399). بررسی اثر بخشی حمایت اجتماعی در کاهش طلاق عاطفی در شهر تهران. دومین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره، شیروان.
References
Abbasi Asfajir, A. A., & Ramezani, L. (2017). The relationship between family function and marital satisfaction with marital disaffection of married teachers in Behshahr. Journal of Sociological Studies of Youth, 7, 9-22.
Alahveriani, K., Rajaie, H., Shakeri, Z., &  Lohrasbi, A.  (2010). Studying the relationship between sexual disorder and marriage satisfaction in those suffering from depression. Procedia Soc Behav Sci.  5(0):1672-1675.
Aleksandar, K. B., Kernan, W. D., Montalvo, Y., Lankenau, S. E. (2019). Perceived social support, problematic drug use behaviors, and depression among prescription drugs-misusing young men who have sex with men. Journal of Drug Issues, 49(2), 324-37.
Atan, A., & Buluş, M. (2019). Aile İletişim Becerileri Psikoeğitim Programının Eşlerin Evlilik Doyumuna Etkisi1 the Effect of Family Communication Skills Psycho-Educational Program on Couples’ Marital Satisfaction. Elementary Education Online, 18(1), 226-240.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bandura, A. (1994).Self-effcacy: The exercise of control. New York: Freeman.
Bilal, A., & Rasool, S. (2020). Marital Satisfaction and Satisfaction With Life: Mediating Role of Sexual Satisfaction in Married Women. Journal of Psychosexual Health, 2(1), 77–86.
Bouchard, G., Lussier, Y., & Sabourin, S. (1999). Personality and marital adjustment: Utility of the five-factor model of personality. Journal of Marriage and the Family,61 (3) , 651-660. 
Bromeley, J., Hare, D.J., Davison, K., & Emerson, E. (2018). Mothers supporting children with autism spectrum disorders, social support, mental health status and satisfaction ith services. Journal of Autism, 8, 409-423.
Chu, R. J. (2010). Gender differences in perceived equality and personal knowledge system development on personal learning network. Open Journal of Social Science2(12), 56-62.
Collins, N. L., & Read, S. J. (1990). Adult attachment, working models, and relationship quality in dating couples. Journal of Personality and Social Psychology, 58(4), 644–663. https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.4.644.
Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (1998). Trait theories of personality. In D. F. Barone, M. Hersen, & V. B. Van Hasselt (Eds.), The Plenum series in social/clinical psychology. Advanced personality (p. 103–121). Plenum Press. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8580-4_5.
Dabone, KT. (2014). Effects of age on marital satisfaction of married people in Sunyani Municipality. Int J Res Soc Sci. 3(8):1-10.
Dawal SZM, Taha Z.(2019). Job satisfaction model for manufacturing industry: Focus on ergonomics and human factors in work design. Paper Presented at: The 2009 IEEE Toronto International Conference Science and Technology for Humanity. 26-27 September 2019; Toronto, Canada.
Dobrowolska, M., Groyecka-Bernard, A., Sorokowski, P., Randall, A. K., Hilpert, P., Ahmadi, K., & Sorokowska, A., … (2020). Global perspective on marital satisfaction. Sustainability, 12(21), 8817.‏
Fraley, R. C., & Roisman, G. I. (2019). The development of adult attachment styles: four lessons. Current opinion in psychology, 25, 26-30.
Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2020). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of General Psychology. 4(2), 132–154.
Gottfried, A. E. (2021). Maternal Employment in the Family Setting: Developmental and Environmental Issues 1. In Employed mothers and their children (pp. 63-84). Routledge.
Grover, S., & Helliwell, J. F. (2019). How’s life at home? New evidence on marriage and the set point for happiness. Journal of Happiness Studies, 20(2), 373-390.
Gulact, F. (2019). The effect of perceived social support on subjective well-being. Proscenia Social and Behavioral Sciences, 2, 3844-3849.
Gurmen M.(2015). Extended Family Kinship Following Divorce: Investigating Ongoing Relationships, Social Support Resource, and Role in Family Therapy. Doctoral Dissertations. Paper 691.
Hammett, J. F., Lavner, J. A., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2021). Intimate partner aggression and marital satisfaction: a cross-lagged panel analysis. Journal of interpersonal violence36(3-4), NP1463-1481NP.‏
Harper, C., & Snowden, M. (2017). Environment and society: Human perspectives on environmental issues: Routledge.
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualised as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511–523.
Holland AS, Roisman GI. Big Five personality traits and relationship quality: Selfreported, observational, and physiological evidence. J Soc Pers Relat 2018;25:811-29.
Holland, K.D., & Holahan, C.K. (2018). The relation of social support and coping to positive adaption to breast cancer. Journal of Psychology and Health, 18, 15- 29.
Hou, Chunna., Wu, Lin., Liu, Zhijun. (2014). Effect of Proactive Personality and Decision-making Self- efficacy on Career Adaptability among Chinese graduates, Social Behavior and Personality, 42(6): 903-912
Jackson, J. B., Miller, R. B., Oka, M., & Henry, R. G. (2014). Gender differences in marital satisfaction: A meta‐analysis. Journal of marriage and family76(1), 105-129. 
Jarvis, M.O. (2016). The long term role of Newlywed concientiousness and religousness in marriage. Unpublished Doctoral Dissertation. University of Texas at Austin.
Jose, O., & Alfons, V. (2007). Do demographics affect marital satisfaction? Journal of Sex & Marital Therapy33(1), 73-85.
Kanter, J. B., Proulx, C. M., & Monk, J. K. (2019). Accounting for Divorce in Marital Research: An Application to Growth Mixture Modeling. Journal of Marriage and Family, 81(2), 520-530.
Karadems, E. C. (2016). Self-efficacy, social support and well-being the mediating role of optimism. Personality and Individual Differences, 40, 1281-1290.
Kelly, E. L., & Conley, J. J. (2018). Personality and compatibility: A prospective analysis of marital stability and marital satisfaction. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 27-40.
Lang, A., Papp, B., Gonda, X., Dome, P., & Rihmer, Z. (2016). Dimensions of adult attachment are significantly associated with specific affective temperament constellations in a Hungarian university sample. Journal of affective disorders. 191, 78-81.
Lundberg, C.A., McIntire, D.D., & Creasman, C.T.(2018). Sources of social support and self-effcacy for adult students. Journal of College Counseling, 11, 58-72.
Luthans, F., & Youssef-Morgan, C. M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339–366. https://doi.org/10.1146/annurev-orgpsych-032516-113324.
McCrae, R. R., & Costa, P. T., Jr. (2004). A contemplated revision of the NEO Five-Factor Inventory. Personality and Individual Differences, 36(3), 587–596. https://doi.org/10.1016/S0191-8869(03)00118-1.
McDaniel, B. T., Drouin, M., & Cravens, J. D. (2017). Do you have anything to hide? Infidelity-related behaviors on social media sites and marital satisfaction. Computers in Human Behavior. 66, 88-95.
Mirecki, R. M., Chou, J. L., Elliott, M., & Schneider, C. M. (2013). What factors influence marital satisfaction? Differences between first and second marriages. Journal of Divorce & Remarriage, 54(1), 78-93.
Mohannaee, S., Poladei Rayshahri, A., Golestaneh, S., & Keykhosrovani, M. (2019). Effectiveness of Couple Therapy by Hendrix Imago Therapy Method on Improving communication patterns and Reducing Emotional Divorce. Iranian Journal of Psychiatric Nursing, 7(1), 58-65.
Noftle, E. E., & Shaver, P. R (2016). Attachment dimensions and the Big Five personality traits: Associations and comparative ability to predict relationship quality. Journal of Research in Personality, 40(2), 179-208.
Nota, L., Ferrari, L., Scott, V. , Solberg, H., & Soresi, S.(2017). Career search self-effcacy, family support, and career indecision with Italian youth. Journal of Career Assessment, 15, 181-193.
Olasupo, M. O. (2020). Roles of Selected Psycho-Demographic Factors on Quality of Sex Life and Marital Satisfaction among Dual-career Couples. Romanian Journal of Psychology, 22(1), 9-14.
Özen, Ş., Karataş, T., & Polat, Ü. (2021). Perceived social support, mental health, and marital satisfaction in multiple sclerosis patients. Perspectives in Psychiatric Care.
Patrick, S., Sells, J. N., Giordano, F. G., & Tollerud, T. R. (2017). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal. 15, 359-367.
Rajabi g, Sarvestani y, ASlani K, khojastemehr R.(2018). Prediction of marital satisfaction in married female nurses. Center for Nursing Care Research, Iran University of Medical Sciences (Iran Journal of Nursing).86(Persion):23-33.
Ramezani S, abolghasemi S,(2018). editors. The effectiveness of group therapy on marital satisfaction and general self-efficacy couples with marital conflict counseling centers in Lahijan. First National Congress of Psychology; Marvdasht,Iran.
Richards, K.A. and Jones, E. (2008). Customer Relationship Management: Finding Value Drivers. Industrial Marketing Management 6, (37), 120–130.
Riggs, M. L., & Knight, P. A. (1994). The impact of perceived group success-failure on motivational beliefs and attitudes: A causal model. Journal of Applied Psychology, 79(5), 755–766. https://doi.org/10.1037/0021-9010.79.5.755.
Rotz, D. (2016). Why have divorce rates fallen? The role of women’s age at marriage. J Hum Res. 51(4):961-1002.
Ruhlmann, L. M., Gallus, K. L., & Durtschi, J. A. (2018). Exploring relationship satisfaction and attachment behaviors in single-and dual-trauma couples: A pilot study. Traumatology, 24(1), 27.
Samani S, (2017). Prediction of Job Satisfaction and Burnout among Criminal Judge Based on Psychological Capital. MEJDS. 8 :99-99.
Schaufeli WB, Martinez IM, Gonzalez-Roma V, Salanova M, Bakker AB. The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. J Happiness Stud.2002 3:71-92.
Shen, Y. L. (2011). Effects of Chinese parental practices on adolescent school outcomes mediated by conformity to parents, self-esteem, and self-effcacy. International Journal of Educational Research, 50, 282-290.
Sinokki M, Hinkka K, Ahola K, Koskinen S, Kivimäki M, Honkonen T, Puukka P, Klaukka T, Lönnqvist J, Virtanen M(2019). The association of social support at work and in private life with mental health and antidepressant use: The Health 2000 Study. J Affect Disord. 2019, 115: 36-45. 10.1016/j.jad.2008.07.009.
Spangler, W. E., & Palrecha, R. (2019). The relative contributions of extraversion, neuroticism, and personal strivings to happiness. Personality and Individual Differences, 37, 1193-1203. 
Tavakol, Z., Nikbakht Nasrabadi, A., Behboodi Moghadam, Z., Salehiniya, H., & Rezaei, E. (2017). A review of the factors associated with marital satisfaction. Galen Medical Journal, 6(3): 197-207
Weiser, DA; Weigel, DJ(2016). Self-efficacy in romantic relationships: direct and indirect effects on relationship maintenance and satisfaction. Personality and Individual Differences. 89:152-6.
Weiss, M.J. (2017). Hardiness and social support as predictors of stress in mothers of typical children, children with autism and children mental retardation. Journal of Autism, 6, 115- 130.
Xue, Y., Xu, Z. Y., Zaroff, C., Chi, P., Du, H., Ungvari, G. S., ... & Xiang, Y. T. (2018). Associations of differentiation of self and adult attachment in individuals with anxiety‐related disorders. Perspectives in psychiatric care, 54(1), 54-63.
Yalçın, İ. (2016). Social support and optimism as predictors of life satisfaction of college students. International Journal for the Advancement of Counselling, 33(2), 79–87. https://doi.org/10.1007/s10447-011-9113-9.
Yang K, Kassekert A. Linking management reform with employee job satisfaction: Evidence from federal agencies. Journal of Public Administration Re-search and Theory. 2020; 20(2):413–36.
Zimet, G. D., Dahlem, N. W., Zimet, S. G., & Farley, G. K. (1988). The Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Journal of Personality Assessment,. 52: 30-41.