اولویت‌های انتخاب زوج در عصرکرونا و مقایسه آن با ده سال گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران

2 گروه علوم پایه، واحد پروفسور حسابی، دانشگاه آزاد اسلامی، تفرش، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اولویت های انتخاب زوج در عصر کرونا و مقایسه آن با ده سال گذشته انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع علّی مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل جوانان ۲۲ تا ۴۰ ساله دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی شهر تهران بودند که از بین آنان به طور تصادفی تعداد 2۰۰ نفر (100 نفر زن، 100 نفر مرد) در فاصله سنی ۲۲ تا ۴۰ سال که به صورت نمونه برداری در دسترس و هدفمند انتخاب  شدند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل دو بخش: 1) ویژگی های فردی شرکت کننده، 2) آزمون انتخاب شریک عاطفی (بخش اولویت ها و بخش اهمیت و الزام معیار) بودند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به ‌دست ‌آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم‌افزار spss24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (آزمون دو جمله ای) تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داده‌اند که ملاک‌های: سازگاری، سلامتی خوب، تحصیلات، هوش و کفایت عقلانی، اجتماعی بودن، جاه طلبی و ساعی بودن، آشپزی و خانه داری خوب، نداشتن روابط جنسی قبلی و زمینه سیاسی مشابه رتبه بهتری (میانگین رتبه پایین‌تر) از گذشته داشته‌اند و تفاوت معنی‌داری نیز نشان داده‌اند و لذا تغییر در اولویت‌های حال حاضر و 10 سال گذشته را نشان داده‌اند و در مورد ملاک‌های: علاقه مندی به خانه و بچه، خانواده دوستی، انسان صادق و یکرو، خوش قیافه بودن، وفاداری، موقعیت و رتبه مطلوب اجتماعی و باروری تغییر معنی‌داری با گذشته نشان داده‌اند (0.01=P). نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد تغییرات ایجاد شده نشان از کاهش اولویت ملاک‌ها نسبت به گذشته دارد و دیگر ملاک‌ها اختلافی معنی دار در اولویت‌بندی با گذشته نشان نداده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priorities of mate selection during Covid-19 pandemic compared to the last decade

نویسندگان [English]

  • Peyman Rastegari 1
  • Narges Razeqi 1
  • Mehdi Zabihi 2
1 Department of Psychology, Professor Hesabi Branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran
2 Department of Basic Sciences, Professor Hesabi Branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the priorities of couple selection in the corona age and compare it with the last ten years Methods: This study was a comparative causal study and the statistical population included young people aged 22 to 40 years old students of Tehran Azad and State University, of whom 200 were randomly selected (100 females, 100 males) in the age range of 22 to 40 years. Years that were selected by available and targeted sampling. The tools used in the present study consisted of two parts: 1) individual characteristics of the participant, 2) emotional partner selection test (part of priorities and part of importance and standard requirements). The analysis of the information obtained from the questionnaire was performed through spss24 software in two descriptive and inferential sections (binomial test). Results: The results showed that the criteria: adaptation, good health, education, intelligence and intellectual adequacy, sociality, ambition and diligence, good cooking and housekeeping, no previous sexual relations and similar political background rank better (lower average) than before They have also shown a significant difference, and therefore have shown a change in current and past 10 year priorities. Social well-being and fertility have shown a significant change with the past (P=0.01). Conclusion: this change indicates a decrease in the priority of these criteria over the past, and other criteria have not shown a significant difference in prioritization with the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Covid-19 pandamic
  • Couples' Priorities
احمدی، فاطمه .، و تقدسی، مسعود. .(1395) تبیین ملاک های مناسب انتخاب همسر بهعنوان پیش بینی کننده خانواده پایدار بر اساس سخنان حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه. دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، تهران.
اکرمیان، فاطمه. (1389). مقایسه ملاک های همسرگزینی در افراد با میزان خودمتمایزسازی بالا و پایین در کاشان. کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
حسینی بیرجندی، سیدمهدی. (1396). مشاوره قبل از ازدواج. تهران: انتشارات آوای نور.
رازقی، علی. (1393). نقش سبک های دلبستگی در ارجحیت ملاک های انتخاب همسر. روانشناسی تحولی روانشناسان ایرانی،11(44)، 19-2.
سپهری، صفورا. (1391). بررسی فرایند تصمیم‌گیری در انتخاب همسر به روش جستجوی اطلاعات. پایان نامه دکتری. دانشگاه شهید بهشتی.
فرهمند، زهره.، و احمد نیا، شیرین. (1393). مطالعه جنسیتی رابطه شیوه ی همسر گزینی (سنتی و جدید) با رضایت زناشویی در خانواده های شهر شیراز، مطالعات علوم اجتماعی ایران، 10 (42)، 104-91.
معتمدین، مختار. (1389). تأثیر آموزش راهبردهای مقابله با باورهای غیرمنطقی بر اساس رویکرد شناختی بر این باورها و رضایت زناشویی زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده بهزیستی اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاور خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز.
میلز، سی رایت. (1394). نقدی بر جامعه شناسی آمریکایی: بینش جامعه شناختی، ترجمه عبدالمعبود انصاری، تهران: شرکت سهامی انتشار.
References
Abdullah, H.S. (2018). gender differences existed in the mate selection criteria of undergraduate students in a public university. Faculty of Leadership & Management , USIM university, Malaysia.
Alavi, M., Alahdad,R., Shafeq,M.(2014). Mate Selection Criteria among Postgraduate Students in Malaysia . Procedia - Social and Behavioral Sciences,116 ,( 21), 5075–5080
Bates, J. M. (2016). More or less: Associations between underprovision and overprovision of support types with marital satisfaction, well-being, and  depressive symptoms (Doctoral dissertation, UNIVERSITY OFMARYLAND, BALTIMORE COUNTY).
Blocker, V. E. (2021). COVID Couples: The Impact of the Novel Coronavirus Pandemic on Intimate Relationships.‏
Brock, R. L., & Laifer, L. M. (2020). Family science in the context of the COVID‐19 pandemic: Solutions and new directions. Family process, 59(3), 1007-1017.
Chang, E. S. (2016). Kirogi Women’s Psychological Well-Being The Relative Contributions of Marital Quality, Mother–Child Relationship Quality, and Youth’s Educational Adjustment. Journal of Family Issues, 0192513X16632265  .
Chu, I. Y. H., Alam, P., Larson, H. J., & Lin, L. (2020). Social consequences of mass quarantine during epidemics: a systematic review with implications for the COVID-19 response. Journal of travel medicine, 27(7), taaa192.
Gadassi, R., Bar-Nahum, L. E., Newhouse, S., Anderson, R., Heiman, J. R., Rafaeli, E., & Janssen, E. (2016). Perceived partner responsiveness mediates the  association between sexual and marital satisfaction: A daily diary study in newlywed couples. Archives of sexual behavior45(1), 109-120.
Gunthe, S. S., Swain, B., Patra, S. S., & Amte, A. (2020). On the global trends and spread of the COVID-19 outbreak: preliminary assessment of the potential relation between location-specific temperature and UV index. Journal of Public Health, 1-10.
Gyuris.P., Jarai.R., Bereczkei.T.(2010). The effect of childhood experiences on mate choice in personality traits: Homogamy and sexual imprinting. Personality and Individual Differences,49(5),467-472.
Hank, K., & Steinbach, A. (2021). The virus changed everything, didn’t it? Couples’ division of housework and childcare before and during the Corona crisis. Journal of Family Research33(1), 99-114.‏
Hong, K. H., Lee, S. W., Kim, T. S., Huh, H. J., Lee, J., Kim, S. Y., ... & Yoo, C. K. (2020). Guidelines for laboratory diagnosis of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in Korea. Annals of laboratory medicine40(5), 351-360.‏
Jakubiak, B. K., & Feeney, B. C. (2016). Daily goal progress is facilitated by spousal support and promotes psychological, physical, and relational well-being throughout adulthood. Journal of personality and social psychology111(3), 317.‏
Manning, W. D., & Payne, K. K. (2021). Marriage and divorce decline during the COVID-19 pandemic: A case study of five states. Socius7, 23780231211006976.‏
Ogunsola, M. O. (2011). The Effect of Premarital Cohabitation on Quality of Relationship and Marital Stability of Married People in Southwest Nigeria. African Nebula1(3).‏
Pietromonaco, P. R., & Overall, N. C. (2020). Applying relationship science to evaluate how the COVID-19 pandemic may impact couples’ relationships. American Psychologist
Pokorski, M., & Kuchcewicz, A. (2012). Quality of cohabiting and marital relationships among young couples. International Journal of Humanities and Social Science2(24), 191-196.‏
Raj, A., Dehingia, N., Singh, A., McDougal, L., & McAuley, J. (2020). Application of machine learning to understand child marriage in India. SSM-population health12, 100687.‏
Rolland, J. S. (2020). COVID‐19 Pandemic: Applying a Multisystemic Lens. Family process, 59(3), 922-936
Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2020). Helping couples in the shadow of COVID‐19. Family process, 59(3), 937-955
Van Bavel, J. J., Baicker, K., Boggio, P. S., Capraro, V., Cichocka, A., Cikara, M., ... & Willer, R. (2020). Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic response. Nature human behaviour, 4(5), 460-471.
Weiss, B., Lavner, J. A., & Miller, J. D. (2018). Self-and partner-reported psychopathic traits’ relations with couples’ communication, marital satisfaction trajectories, and divorce in a longitudinal sample. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment9(3), 239.‏
Youyou, W., Stillwell, D., Schwartz, H. A., & Kosinski, M. (2017). Birds of a feather do flock together: Behavior-based personality-assessment method reveals personality similarity among couples and friends. Psychological science28(3), 276-284.‏
Zhang, X., Mo, Y., Yan, C., Li, Y., & Li, H. (2021). Psychometric properties of two abbreviated Connor–Davidson Resilience scales in Chinese infertile couples. Quality of Life Research30(8), 2405-2414.‏