اثربخشی زوج‌درمانی با مدل EIS بر تعارضات‌زناشویی و دلزدگی‌زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری روانشناسی عمومی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده، واحدسنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش زوج درمانی با مدل EIS بر تعارضات زناشویی و دلزدگی زناشویی در زنان نابارور در دوران قرنطینه ناشی از بیماری کووید-19 انجام شده است.  روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان دارای مشکل ناباروری مراجعه کننده به مطب‌های متخصصین زنان و زایمان سطح شهر کرمانشاه تشکیل می‌دهند. 80 نفر از این افراد (40 نفر تحت آموزش زوج درمانی با مدل EIS و 40 نفر هم گروه گواه) به عنوان نمونه مشخص می‌گردد که این تعداد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب خواهند شد. ملاک ورود آزمودنی‌ها به این پژوهش شامل دامنه سنی 30 تا 40 سال، داشتن حداقل سابقه 5 سال نازایی و عدم توانایی باروری داشته‌اند، بود. از مقیاس‌های تعارضات زناشویی (MCQ-R)، پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و آموزش زوج درمانی مدل EIS (همدلی، صمیمیت، رضایت جنسی) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری با استفاده از نرم افزار SPSS23 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش زوج درمانی EIS بر تعارضات زناشویی و دلزدگی زناشویی زنان نابارور مؤثر بوده است (05/0>P) و میزان آن‌ها در روابط زناشویی کاهش داشته است و این تأثیر تا مرحله پیگیری ماندگار مانده است (05/0>P). نتیجه‌گیری: شرکت در جلسات آموزش زوج درمانی EIS باعث بهبود تعارضات زناشویی و دلزدگی زناشویی می‌گردد و روشی مناسب برای کاهش تعارضات زناشویی و دلزدگی زناشویی در روابط زناشویی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of EIS couple therapy training on marital conflict and marital boredom in infertile women during quarantine due to COVID-19

نویسندگان [English]

  • samaneh ghobadi 1
  • Mahmoud Goodarzi 2
1 PhD Student in General Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor of Family Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of couple therapy training with eis model on marital conflict and marital boredom in infertile women during quarantine due to COVID-19. Methods: The present research design was a quasi-experimental pre-test, post-test with a two-month follow-up. The statistical population of the study consists of all women with infertility problems referred to the offices of obstetricians and gynecologists in Kermanshah. 80 of these people (40 people undergoing couples therapy training with EIS model and 40 people in the control group) will be selected as a sample, and this number will be selected using the available sampling method. The inclusion criteria of the subjects in this study included the age range of 30 to 40 years, having at least 5 years of infertility and infertility. Marital Conflict Scales (MCQ R), Marital Boredom Questionnaire (CBM) and couple therapy training model EIS (empathy, intimacy, sexual satisfaction) were used. For data analysis, mixed model repeated-measures analysis of variance was used using SPSS23 software. Results: The results showed that EIS couple therapy training has been effective on marital conflicts and marital boredom of infertile women (P<0/05) and their rate has decreased in marital relationships and this effect has remained lasting until the follow-up stage (P<0/05). Conclusion: Participating in EIS couple therapy training sessions improves marital conflict and marital boredom and is a good way to reduce marital conflict and marital boredom in marital relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Couple therapy
  • EIS model
  • marital conflicts
  • marital boredom
  • Covid 19
  • infertile women
ابراهیمی، لقمان. (1396). کارآیی مشاوره زناشویی بر اساس الگوی اعتباریابی انسان در کاهش تعارضات و افزایش رضایت زناشویی زوجین جانباز. زن و جامعه، 8(4): 247-264
ابهرزنجانی، فرناز.، خواجه میرزا، وحیده.، سیدی، محبوبه.، شهابی زاده، فاطمه.، دستجردی، رضا.، و بحرینیان، عبدالحمید (1393). بررسی باورهای ارتباطی و دلزدگی زناشویی در زوجین بارور و نابارور. مجله اصول بهداشت روانی، 17(2): 86-81.
اسماعیلی، محمد. (1397). اثربخشی آموزش ساختاریافته بر عملکرد جنسی زنان باردار، پایان نامه ارائه شده در مورد اخذ مدرک کارشناسی ارشد. مشاوره در رشته مامایی قزوین، قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی
امینی، محمد.، گودرزی، محمود.، و شاه غیبی، شعله (1400). مقایسه اثر بخشی آموزش زوج درمانی هیجان مدار، شناختی–رفتاری و مدل EIS بر رضایت زناشویی، عملکرد جنسی، استرس ادراک شده و نگرش نسبت به نوع زایمان در زنان باردار. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا، 29 (3): 244-233.
پناهی، مریم.، کاظمی جمارانی، شبنم.، عنایت پور شهربابکی، مهدیه.، و رستمی، مهدی (1396). اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر کاهش دلزدگی زناشویی و ترس از صمیمیت زوج‌ها. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 11(3): 392-373.
ثنائی، باقر.، علاقبند، ستیلا.، و فلاحتی، شهره (۱۳۸۷)، مقیاس‌های سنجش خانواده و ازدواج تهران بعثت.
حسن نژاد، ناهید؛ زینال زاده، مهتاب؛ محمدنژاد، فاطمه (1396). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر تعارض زناشویی زنان نابارور. مجله ره آورد سلامت، 3 (4): 54-41.
زهرایی، شقایق.، بهرامی احسان، هادی.، کرمی نوری، رضا.، بشارت، محمدلی.، و بیدادیان، مریم. (1393). نقش بازنمایی شناختی، شخصیت و عامل ناباروری در پیش بینی بهزیستی روان‌شناختی زنان نابارور. نشریه تحقیقات علوم رفتاری، 12(4): 44-23.
دیرکوند مقدم، اشرف.، دل پیشه، علی.، و سایه میری، کوروش. (1392). بررسی میزان ناباروری در ایران به روش مرور سیستماتیک. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران، 16(81): 1-7
شاهوردی، جمیله.، احمدی، سیدمجتبی.، صادقی، خیراله.، بختیاری، میترا.، رضایی، منصور.، ویسی، فاطمه.، و خاموشی، فیروزی (1394). مقایسه سطح سلامت روان، شادکامی، احساس حقارت، رضایت زناشویی و تعارضات زناشویی در زنان نابارور و بارور شهر کرمانشاه. تحقیقات بالینی در علوم پیراپزشکی، 4 (3): 285-277.
شاهوردی، مریم.، بختیاری، میترا.، صادقی، خیراله.، ایازی روزبهانی، مریم.، رضایی، منصور.، و شاهوردی، جمیله (1394). رابطه ی سلامت عمومی با شادکامی، احساس حقارت و تعارضات زناشویی در زنان نابارور شهرستان بروجرد. نشریه علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، 25 (90): 54-47.
علیزاده فرد، سوسن.، و صفاری نیا، مجید (1399). پیش‏ بینی سلامت روان بر اساس اضطراب و همبستگی اجتماعی ناشی از بیماری کرونا. پژوهشهای روانشناسی اجتماعی، 9 (36): 141-129.
فرامرزی، زینب.، جعفری نیا، غلامرضا.، و پاسالارزاده، حبیب (1399). تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و رسانه های نوین ارتباط جمعی با تعارضات زناشویی در زنان شهر بوشهر در سال 1398. مجله سلامت جامعه، 14 (1):  49-41.
کمالیان، تهمینه.، حسینی، حسن میرزا.، و منیرپور، نادر (1399). مقایسه اثربخشی روش طرح واره های هیجانی با روش تمایزیافتگی خود بر دلزدگی زناشویی زنان. فصلنامه علمی روان شناسی کاربردی، 14(1): 33-9.
گودرزی، محمود.، شیری، فاطمه.، و محمودی، بختیار (1397). اثربخشی آموزش مولفه های خانواده درمانی شناختی- رفتاری بر تعارض والد- فرزندی و تعارض زناشویی. فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی کاربردی، 12 (4): 551-531.
مرادی، علی.، و محمدی فر، نجات (1399). نقش شبکه های اجتماعی در شکل گیری هراس اجتماعی و تغییر سبک زندگی ناشی از ویروس کرونا (مطالعه موردی شهر کرمانشاه). نشریه علمی انتظام اجتماعی، 12 (2): 148-123.
یوسفی، ناصر.، و عزیزی، آرمان. (1397). تبیین مدلی برای پیش بینی تعارض زناشویی بر اساس تمایز یافتگی و تیپ های شخصیتی. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 9(35): 57-78
نیکوبخت، ندا.، کریمی، یوسف.، و بهرامی احسان، هادی. (1390). بررسی دلزدگی زناشویی در زنان نابارور و بارور مراجعه کننده به درمانگاه های زنان و ناباروری بیمارستان ولیعصر مجتمع بیمارستانی. 7(1): 32-37
References
Frühauf, S., Gerger, H., Schmidt, H., Munder, T., Barth, J. (2013). Efficacy of psychological interventions for sexual dysfunction: A systematic review and meta-analysis. Archives of Sexual Behavior, April.
Hall, K., Graham, C. (Eds.). (2013). The cultural context of sexual pleasure and problems: Psychotherapy with diverse clients. New York, NY: Routledge.
Konzen, J., Lambert, J., Miller, M., Negash, S. (2018). The Eis Model: A Pilot Investigation Of A Multidisciplinary Sex Therapy Treatment, Journal of Sex & Marital Therapy.
Maier, C. A. (2015). Feminist-informed emotionally focused couples therapy as treatment for eating disorders. American Journal of Family Therapy, 43:151–162.
Marshall, J., Wiltshire, J., Delva, J., Bello, T., Masys, A.J. (2020). Natural and Manmade Disasters: Vulnerable Populations. In: Masys A., Izurieta R., Reina Ortiz M. (eds) Global Health Security. Advanced Sciences and Technologies for Security Applications. Springer, Cham.
Masoumi, S.Z., Garousian, M., Khani, S., Oliaei, S.R., Shayan, A. (2016). Comparison of quality of life, sexual satisfaction and marital satisfaction between fertile and infertile couples. Int J Fertil Steril (IJFS); 10(3): 13-21.
Miles, L.M., Keitel, M., Jackson, M., Harris, A., Licciardi, F. (2009). Predictors of distress in women being treated for infertility. Journal of Reproductive and Infant Psychology; 27(3): 238-57.
Valero-Moreno, S., Lacomba-Trejo, L., Casaña-Granell, S. (2020). Psychometric properties of the questionnaire on threat perception of chronic illnesses in pediatric patients. Revista Latino-americana de Enfermagem. 28:e3242.
Wilson, A., Weedin, E.A., O’Leary, D.W., Hansen, K.R., Carter, A., Craig,  L.T. (2014). The Effects of Fertility Treatment on Depression, Anxiety, and Marital Satisfaction. Austin J Womens Health;1(1): 4-10.
Wu, Z., McGoogan, J. M. (2020). Characteristics of and Important Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention external icon. JAMA. Published online: February 24.