اثربخشی واقعیت‌درمانی بر تجربه سوگ و انعطاف‌پذیری روانشناختی در خانواده متوفیان کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه پیام نور واحد اردبیل. ایران

2 دکتری روانشناسی عمومی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکزی، ایران

3 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری. ایران

4 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی واقعیت‌درمانی بر تجربه سوگ و انعطاف‌پذیری روانشناختی در خانواده متوفیان کرونا بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس آزمون و مرحله پیگیری با گروه گواه بود و جامعه آماری خانواده‌های متوفیان ویروس کرونا شهر رشت بود که از میان آن‌ها، ، به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) به صورت تصادفی جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه استاندارد تجربه سوگ توسط بایلی، دونهام و کرال (۲۰۰۰) و شاخص انعطاف‌‌پذیری شناختی دنیس و وندر وال (2010) بود. شرکت‌کنندگان گروه‌ آموزشی بسته واقعیت درمانی گلاسر (2008) را در هشت جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند ولی گروه گواه هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد مداخله واقعیت درمانی بر تجربه سوگ (62/17=F، 001/0=P) و انعطاف‌پذیری روانشناختی (12/15=F، 001/0=P) موثر بود و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار گزارش شد. نتیجه‌گیری: مجذور ایتا نشان می‌دهد 9/49 درصد از تفاوت‌ نمرات تجربه سوگ و انعطاف‌پذیری روانشناختی در دو گروه آزمایش و کنترل به وسیله گروه‌بندی تبیین می‌شود. نتایج تحقیق نشان داد که واقعیت درمانی در کاهش تجربه سوگ و بهبود انعطاف‌پذیری روانشناختی موثر بوده‌است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of reality therapy on the experience of grief and psychological resilience among the families of the deceased of Coronavirus

نویسندگان [English]

  • Jaleh Ravanpoor 1
  • Leila Mahmoudian 2
  • Pardis Bagheri 3
  • Jaber Babajani Gavzan 4
1 Master of General Psychology, Faculty of Psychology, Payame Noor University, Ardabil Branch, Iran
2 Email: jale.ranpoor@gmail.com PhD in General Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University of Arak, Central, Iran
3 Master of Clinical Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Iran
4 Master, Educational Psychology, Farvardin Institute of Higher Education, Ghaemshahr, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of reality therapy on the experience of grief and psychological resilience among the families of the deceased of Coronavirus. Methods: The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design and follow-up stage and a control group. The statistical population included the families of deceased of Coronavirus in Rasht. The convenience sampling method was used to select 30 people, and they were randomly assigned to the experimental group (15 people) and control group (15 people). The research tools included the standard grief experience questionnaire by Bailey, Dunham, and Crawl (2000) and the cognitive flexibility questionnaire of Dennis and Vander Wal, and Jillon) 2010(. The participants of the experimental group received the Reality Therapy Package of Glasser (2008) in eight sessions, and each one lasted 90-minute, but the control group did not receive any training. The data were analyzed using repeated measures variance. Results: The results indicated that reality therapy intervention was effective on the experience of grief (F = 17.62, P = 0.001) and psychological resilience (F = 15.12, P = 0.001). Also, this effect was stable in the follow-up stage. Conclusion: ETA square displays that grouping explains 49.9% of the difference between the scores of grief experience and psychological resilience in the experimental and control groups. The results indicated that reality therapy was effective in reducing the experience of grief and improving psychological resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reality Therapy
  • Grief Experience
  • Psychological Resilience
  • Coronavirus Survivors
خدابخشی کولایی، آناهیتا. (1399). زندگی در قرنطینه خانگی: واکاوی تجارب روان شناختی دانشجویان در همه‌گیری کووید-19. طب نظانی، 2(22): 130-138.
رحیم زادگان، شیوا.، و عطادخت، اکبر. (1399). پیش‌بینی اضطراب کرونا بر اساس انعطاف‌پذیری شناختی و تمایزیافتگی خود، در بیماران دارای اختلال وسواس فکری- عملی. اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی، 15(58): 36-27.
شبانیانی، وصال.، نیک اختر، زهرا.، و رستمی، فضه. (1399). راهنمای کمک به سوگواران حمایت‌های روانی برپایه اصول روانشناسی. تهران: انتشارات گنجور.
شهیاد، شیما.، و محمدی، محمدتقی. (1399). تاثیرات روانی توسعۀ بیماری کووید-19 بر وضعیت سلامت روانی اعضای جامعه: یک مطالعۀ مروری. مجلۀ پزشکی نظامی، 22 (2)، 184-192.
فیاضی بردبار، محمدرضا.، چالاکی نیا، نسرین.، علیزاده جویمندی، فرح.، دلشاد نوقابی، علی.، حسینی، سیده طیبه.، محرری، فاطمه.، و همکاران.. (1400). ارتباط بین سلامت معنوی و اثرات سوگ در خانواده متوفیان ناشی از کووید-۱۹ در شهر مشهد-۱۳۹۹. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۳۱ (۱۹۸): ۱۱۸-۱۰۹
محمدپور، محسن.، رحیمی چم حیدری، راضیه.، رمضانی، نازلی.، احمدی، رویا.، و بیرانوندی، محمدرضا. (1400). نقش انعطاف پذیری روان شناختی و دشواری در تنظیم هیجان در پیش بینی ترس از کرونا (کووید-19) در ساکنان شهر کرمانشاه. روان شناسی بالینی، 13(شماره2): 191-200.
References
Bhargava R. (2013). The use of reality therapy with a depressed deaf adult. Clinic Case Stud, 12(5):388- 96.
Dennis JP, Vander Wal JS. (2010). the cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cogn Ther Res; 34(3):241-53.
Glasser, W. (1965). Reality therapy, a new approach to psychiatry. New York.
Gloster, A. T., Meyer, A. H., & Lieb, R. (2017). Psychological flexibility as a malleable public health target: Evidence from a representative sample. Journal of Contextual Behavioral Science, 6, 166- 171.Jusoh, A. J., & Hussain, S. P. (2015). Choice Theory and Reality Therapy (CTRT) group counseling module. Asian Journal of Humanities and Social Studies, 3(4).
Kakia L. (2010). Effect of group counseling based on reality therapy on identity crisis in students of guidance schools. J Fundament Mental Health, 1: 430-432.
Liu X, Kakade M, Fuller C. J, Fan, B., Fang, Y., Kong, J., Guan, Z., & Wu, P. (2012). Depression after exposure to stressful events: Lessons learned from the severe acute respiratory syndrome epidemic. Comprehensive Psychiatry, 53(1): 15–23
Mortazavi SS, Assari S, Alimohamadi A, Rafiee M, Shati M. Fear, Loss, Social Isolation, and Incomplete Grief Due to COVID -19: A Recipe for a Psychiatric Pandemic. Basic Clin Neurosci, 11(2): 225 -232
Reader SD. (2011). Choice theory: an investigation of the treatment effects of a choice therapy protocols students identified as having a behavioral, emotional disability on measures of anxiety, depression, and locus of control and self- steem. PhD unpublished Dissertation. North Carolina University.
Wu P, Liu X, Fang Y, Fan B, Fuller CJ, Guan Z, Yao Z, Kong J, Lu J, Litvak IJ. (2008). Alcohol Abuse/Dependence Symptoms Among Hospital Employees Exposed to a SARS Outbreak. Alcohol and Alcoholism, 43(6): 706–712.