پیش‌بینی اضطراب کرونایی بر اساس معنای زندگی و صمیمیت اعضای خانواده در مادران خانه‌دار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی، واحد نکا، دانشگاه آزاد اسلامی، نکا،ایران

2 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای روانشناسی سلامت، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با تعیین نقش معنای زندگی و صمیمیت اعضای خانواده در پیش بینی اضطراب کرونایی مادران خانه‌دار انجام پذیرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان خانه‌دار در شهرستان کرج در سال 1399 تشکیل میدادند که از این میان 192 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به منظور گردآوری اطلاعات از مقیاس اضطراب بیماری کرونا علیپور و همکاران (1398)، پرسشنامه معنای زندگی استگ، فریزر، اویشی و کالر (2006)، مقیاس صمیمیت واکر و تامپسون (1983) استفاده شد. برای تعیین میزان نقش هر یک از متغیرها در پیش‌بینی اضطراب کرونا از رگرسیون چندگانه به روش همزمان استفاده شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد رابطه اضطراب کرونا با معنای زندگی و صمیمیت خانواده منفی و معنادار است؛ معنای زندگی و صمیمیت خانواده به صورت معنادار و اضطراب کرونا در زنان خانه‌دار را پیش بینی می کند. معنای زندگی و صمیمیت خانواده 5/35 درصد از واریانس اضطراب کرونا در زنان را تبیین نموده است. بررسی ضرایب رگرسیون نشان داد که معنای زندگی (01/0 p<،426/0-=β) و صمیمیت خانواده (01/0 p<،348/0-=β) به صورت منفی و در سطح معناداری 01/0 اضطراب کرونا در زنان خانه‌دار را پیش بینی می‌کند. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر به خوبی تعیین کرد که نقش یگانه معنای زندگی در پیش‌بینی اضطراب کرونا بیشتر از صمیمیت خانواده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Coronavirus anxiety based on the meaning in life and intimacy of family members among housewife mothers

نویسندگان [English]

  • ala Rakhshandeh 1
  • Nadereh Doroudian 2
  • Nasrin nemati jahan 3
  • Mehri rostamnezhad 4
1 Master of Psychology, Faculty of Psychology, Islamic Azad University, Neka Branch
2 Master of Counseling and Guidance, Department of Counseling and Guidance, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Master student, Department of General Psychology, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran
4 PhD Student in Health Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University of Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the role of the meaning in life and intimacy of family members in predicting Coronavirus anxiety among housewife mothers. Methods: The present study was applied and descriptive-correlational. The statistical population of the study included all housewives in Karaj city in 2020. The convenience sampling method was used to select 192 people from the population. The data were collected using the Alipour et al.'s Corona Anxiety Scale (2015), the meaning in life questionnaire of Steger, Frazier, Oishi, and Caller (2006), Walker and Thompson (1983) intimacy scale. The simultaneous multiple regression method was used to determine the role of each variable in predicting Coronavirus anxiety. Results: The results of the present study indicated that there is a significant negative relationship between Coronavirus anxiety and the meaning in life and family intimacy. The variable of meaning in life and family intimacy can significantly predict Coronavirus anxiety among housewives. The variables of meaning in life and family intimacy have explained 35.5% of the variance of Coronavirus anxiety among women. The analysis of regression coefficients indicated that the meaning in life variable (p <0.01, β = 0.426) and family intimacy (p <0.01, β = -0.348) negatively and at a significant level of 0.01 predict Coronavirus anxiety among housewives. Conclusion: The findings of this study nicely determined that the unique role of meaning in life has a greater role in predicting Coronavirus anxiety than family intimacy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coronavirus anxiety
  • Meaning in Life
  • Intimacy
  • Family Members

منابع

ابوالقاسمی، ژیلا.، حقیقی، مسعود.، و سرمد، غلامعلی. (1391). بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده با عزت نفس دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهرستان سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، دانشگاه آزاد اسلا‌می‌واحد رودهن.

امینی، سعیده.، دهقانی، اکرم.، صالحی، اعظم.، و سلطانی‌زاده، محمد. (1398). نقش اجتناب تجربه‌ای و سرمایه‌های روانشناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی با میانجی‌گری معنای زندگی در سالمندان. مجلۀ علوم روانشناختی، 18(74): 223-234.

باقری شیخان گفشه، فرزین.، و فتحی آشتیانی، علی. (1400). نقش رضایت زناشویی و رضایت جنسی طی همه‌گیری کرونا ویروس 2019 در سلامت روانی خانواده‌ها. خانواده پژوهی، 17(1)، 45-62

پیمان‌فر، الیکا.، علی‌اکبری، مهناز.، و محتشمی، طیبه. (1391). تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت. مجله روانشناسی و دین، 5(4): 52-41.

ثنایی ذاکر، باقر. (1379). ازدواج، اتگیزه‌ها، پرتگاه‌ها و سلامت آن. مجله پژوهش‌های تربیتی دانشگاه تربیت معلم، (3و4): 19-43.

جعفری، عیسی. (1394). پیش‌بینی‌کننده‌های معنوی سلامت روان پرستاران: نقش معنا در زندگی، بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 13(8): ۶۷۶-۶۸۴.

حقیقی، آیت الله.، زمانی، مهدی.، و مؤمنی، ناصر. (1397). معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن سینا. فلسفه دین، 15(2): 396-365.

رشیدی‌نژاد، حدیث.، تبریزی، مصطفی.، و شفیع‌آبادی، عبداله. (1391).  اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده. مجله نوین روانشناسی، 13(3): 3-11.

رهبری، پروانه.، و کرد، بهمن. (1396). پیش‌بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن‌آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی. نشریه روان پرستاری، 5(6): 16-23.

زینعلی تاجانی، شینا.، و بشری، حسین. (1399). بررسی روابط عاطفی و کارآمدی خانواده در زمان کرونا. اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، اردبیل.

سرمدی سلطان، وحید.، عزتی رستگار، منیژه.، و لواسانی، مسعود غلامعلی. (1394).  اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانبازان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. شیراز.

شریفی، مهدی.، و قربانی، محدثه. (1400). پریشانی روان‌شناختی در طول دوره کرونا: نقش پیش‌بینی‌کننده ویژگی‌های دموگرافیک، سبک دلبستگی بزرگ‌سالان و سرشت عاطفی. خانواده پژوهی، 17(3)، 407-422.

گلزار، هانیه.، توزنده جانی، حسن.، و  شمس الدینی، احمد،. (1393). بررسی رابطه معنای زندگی و اضطراب مرگ در نیروهای امدادی. سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی، قوچان.

فرهادی، سجاد.، و غلام نظری، هاجر. (1400). پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی. خانواده درمانی کاربردی، 2(1): 46-64

مرادحاصلی، مریم. (1399). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی در دوران قرنطینه کرونا ویروس. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، تهران.

میری، نسرین.، و نجفی، محمود. (1395). نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خُلقی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. مجله علوم پزشکی قم، 11(3): 74-66.

نادری، فرح.، افتخار، زهرا.، و آملازاده، صغری. (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیت با روابط صمیمی ‌همسر در زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه علمی‌پژوهشی زن و فرهنگ. 9:  98-83.

References

Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 395(1), 912-920.

Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. (2010). Optimism. Clin Psychol Rev, 30(7):879-89.

Connor, J., Madhavan, S., Mokashi, M., Amanuel, H., Johnson, N. R., Pace, L. E., & Bartz, D. (2020). Health Risks and Outcomes that Disproportionately Affect Women during the Covid-19 pandemic: A Review. Social Science & Medicine, 113364.

Garcini LM, Short M, Norwood WD. (2013). Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students. Journal of Happiness & well-Being, 1(2): 47-60.

Ho MY, Cheung FM, Cheung SF. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Pers Individ Diff, 48: 658-663.

Patrick, S. Sells, J. N. Giordano, F. G. Follerud, T.R. (2010). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15: 359- 367.

Schutte L, Wissing MP, Ellis SM, Jose PE, VellaBrodrick DA. (2016). Rasch analysis of the Meaning in Life Questionnaire among adults from South Africa, Australia, and New Zealand. Health Qual Life Outcomes; 14:12.

Steger MF, Frazier P, oishi S, kaler M. (2006). The meaning in life questionnaire: assessing the presence of and reach for meaning in life. Journal of counseling psychology, 5: 128-137.

Worsch C, Scheier MF. (2003). Personality and quality of life:The importance of optimism and goal adjustment. Quality of Life Research, 12(1):59-72.

Yee Ho M, Cheung FM, Cheung SF. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting subjective well-being. Personality and Individual Difference, 48(5):658-63.

ابوالقاسمی، ژیلا.، حقیقی، مسعود.، و سرمد، غلامعلی. (1391). بررسی رابطه بین جو عاطفی خانواده با عزت نفس دانش‌آموزان سوم راهنمایی شهرستان سنندج. پایان‌نامه کارشناسی ارشد‌، دانشگاه آزاد اسلا‌می‌واحد رودهن.
امینی، سعیده.، دهقانی، اکرم.، صالحی، اعظم.، و سلطانی‌زاده، محمد. (1398). نقش اجتناب تجربه‌ای و سرمایه‌های روانشناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی با میانجی‌گری معنای زندگی در سالمندان. مجلۀ علوم روانشناختی، 18(74): 223-234.
باقری شیخان گفشه، فرزین.، و فتحی آشتیانی، علی. (1400). نقش رضایت زناشویی و رضایت جنسی طی همه‌گیری کرونا ویروس 2019 در سلامت روانی خانواده‌ها. خانواده پژوهی، 17(1)، 45-62
پیمان‌فر، الیکا.، علی‌اکبری، مهناز.، و محتشمی، طیبه. (1391). تنهایی و احساس معنا در زندگی سالمندان با سطوح نگرش مذهبی متفاوت. مجله روانشناسی و دین، 5(4): 52-41.
ثنایی ذاکر، باقر. (1379). ازدواج، اتگیزه‌ها، پرتگاه‌ها و سلامت آن. مجله پژوهش‌های تربیتی دانشگاه تربیت معلم، (3و4): 19-43.
جعفری، عیسی. (1394). پیش‌بینی‌کننده‌های معنوی سلامت روان پرستاران: نقش معنا در زندگی، بهزیستی مذهبی و بهزیستی وجودی. مجله پرستاری و مامایی ارومیه. 13(8): ۶۷۶-۶۸۴.
حقیقی، آیت الله.، زمانی، مهدی.، و مؤمنی، ناصر. (1397). معنای زندگی در آثار تمثیلی ابن سینا. فلسفه دین، 15(2): 396-365.
رشیدی‌نژاد، حدیث.، تبریزی، مصطفی.، و شفیع‌آبادی، عبداله. (1391).  اثربخشی آموزش گروهی والدین با رویکرد خانواده درمانی ستیر بر جو عاطفی خانواده. مجله نوین روانشناسی، 13(3): 3-11.
رهبری، پروانه.، و کرد، بهمن. (1396). پیش‌بینی بهزیستی ذهنی براساس معنای زندگی و ذهن‌آگاهی در بین بیماران قلبی عروقی. نشریه روان پرستاری، 5(6): 16-23.
زینعلی تاجانی، شینا.، و بشری، حسین. (1399). بررسی روابط عاطفی و کارآمدی خانواده در زمان کرونا. اولین همایش ملی آسیب شناسی روانی، اردبیل.
سرمدی سلطان، وحید.، عزتی رستگار، منیژه.، و لواسانی، مسعود غلامعلی. (1394).  اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر صمیمیت و کیفیت زندگی زناشویی همسران جانبازان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی. شیراز.
شریفی، مهدی.، و قربانی، محدثه. (1400). پریشانی روان‌شناختی در طول دوره کرونا: نقش پیش‌بینی‌کننده ویژگی‌های دموگرافیک، سبک دلبستگی بزرگ‌سالان و سرشت عاطفی. خانواده پژوهی، 17(3)، 407-422.
گلزار، هانیه.، توزنده جانی، حسن.، و  شمس الدینی، احمد،. (1393). بررسی رابطه معنای زندگی و اضطراب مرگ در نیروهای امدادی. سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی، قوچان.
فرهادی، سجاد.، و غلام نظری، هاجر. (1400). پیش بینی بار روانی ویروس کرونا در زنان خانواده در ایام قرنطینه: نقش سبک‌های حل مسئله و سرمایه روانشناختی. خانواده درمانی کاربردی، 2(1): 46-64
مرادحاصلی، مریم. (1399). بررسی رابطه بین الگوهای ارتباطی زوجین با دلزدگی زناشویی در دوران قرنطینه کرونا ویروس. هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، تهران.
میری، نسرین.، و نجفی، محمود. (1395). نقش صمیمیت، احساس تنهایی و ناگویی خُلقی در پیش‌بینی رضایت زناشویی. مجله علوم پزشکی قم، 11(3): 74-66.
نادری، فرح.، افتخار، زهرا.، و آملازاده، صغری. (1390). رابطه ویژگی‌های شخصیت با روابط صمیمی ‌همسر در زنان دارای همسر معتاد. فصلنامه علمی‌پژوهشی زن و فرهنگ. 9:  98-83.
References
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. The Lancet. 395(1), 912-920.
Carver CS, Scheier MF, Segerstrom SC. (2010). Optimism. Clin Psychol Rev, 30(7):879-89.
Connor, J., Madhavan, S., Mokashi, M., Amanuel, H., Johnson, N. R., Pace, L. E., & Bartz, D. (2020). Health Risks and Outcomes that Disproportionately Affect Women during the Covid-19 pandemic: A Review. Social Science & Medicine, 113364.
Garcini LM, Short M, Norwood WD. (2013). Affective and motivational predictors of perceived meaning in life among college students. Journal of Happiness & well-Being, 1(2): 47-60.
Ho MY, Cheung FM, Cheung SF. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting well-being. Pers Individ Diff, 48: 658-663.
Patrick, S. Sells, J. N. Giordano, F. G. Follerud, T.R. (2010). Intimacy, differentiation, and personality variables as predictors of marital satisfaction. The Family Journal, 15: 359- 367.
Schutte L, Wissing MP, Ellis SM, Jose PE, VellaBrodrick DA. (2016). Rasch analysis of the Meaning in Life Questionnaire among adults from South Africa, Australia, and New Zealand. Health Qual Life Outcomes; 14:12.
Steger MF, Frazier P, oishi S, kaler M. (2006). The meaning in life questionnaire: assessing the presence of and reach for meaning in life. Journal of counseling psychology, 5: 128-137.
Worsch C, Scheier MF. (2003). Personality and quality of life:The importance of optimism and goal adjustment. Quality of Life Research, 12(1):59-72.
Yee Ho M, Cheung FM, Cheung SF. (2010). The role of meaning in life and optimism in promoting subjective well-being. Personality and Individual Difference, 48(5):658-63.