مقایسه معنای زندگی و کنترل عواطف در بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس و مرگ به دلایل زیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی بالینی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف مقایسه معنای زندگی و کنترل عواطف در بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس -19 و مرگ و میر به دلایل زیستی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر علی _ مقایسه‌ای و به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس-19 و مرگ‏و‏میر به دلایل زیستی با دامنه سنی 20 الی 50 سال ساکن در شهر تهران سال 400-1399 بود که طی 3 الی 6 ماه اخیر یکی از اعضای خانواده خود را از دست داده‏ اند. با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 100 فرد سوگوار ناشی از مرگ شخص یا اشخاصی از خانواده به دلیل کرونا یا سایر مرگ‏ها (50 نفر سوگوار ناشی از مرگ عزیز به دلیل کرونا ویروس و 50 نفر سوگوار ناشی از مرگ عزیز به دلایل زیستی) انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز، چامبلز و آهرنس (1997) و پرسشنامه معنای زندگی پرسشنامه معنای زندگی توسط استگر، فرازیر، اویشی و کالر (2006) بود. جهت تحلیل داده‏های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و تک متغیره از نرم‏افزار آماری SPSSنسخه 26 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین متغیرهای معنای زندگی و کنترل عواطف در بین بازماندگان قربانیان بیماری کرونا ویروس-19 و مرگ و میر به دلایل زیستی تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد بازماندگان قربانیان بیماری کرونا می‌توانند با کنترل عواطف منفی خود بر سوگ خود غلبه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of meaning of life and control of emotions in survivors of victims of Coronavirus and death due to biological causes

نویسندگان [English]

  • Ali Hajighasem
  • Mehryar Anasseri
Department of Clinical Psychology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the meaning of life and emotion control in survivors of coronavirus-19 victims and mortality due to biological causes. Research Method: The present study is causal-comparative and in terms of data collection is field type. The statistical population of this study included all survivors of victims of coronavirus-19 disease and deaths due to biological causes with an age range of 20 to 50 years living in Tehran in 1399-400, which during the last 3 to 6 months a family member Have lost. By available sampling method, 100 mourners due to death of a person or family members due to corona or other deaths (50 mourners due to death due to coronavirus and 50 mourners due to death due to biological causes ) were chosen. Data collection tools were Williams, Chambels and Ahrens Emotion Control Questionnaire (1997) and Meaning of Life Questionnaire Meaning of Life Questionnaire by Steger, Frazier, Oishi and Kahler (2006). Multivariate and univariate analysis of variance test using SPSS statistical software version 26 was used to analyze the research data. Results: The results of the study showed that there is a significant difference between the variables of meaning of life and control of emotions among the survivors of coronavirus-19 victims and mortality due to biological causes. Conclusion: The results showed that survivors of coronary heart disease victims can overcome their grief by controlling their negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meaning of life
  • control of emotions
  • coronavirus
آقایوسفی، علیرضا.، و بازیاری میمندی، مهتاب. (1392). بررسی سلامت عمومی، تاب‌آوری و مکانیسم‌های دفاعی در افراد مبتلا به سردرد میگرنی. فصلنامه طب جنوب، 16(2): 118-127.
اتکینسون، ریتا.، اتکینسون، ریچارد.، اسمیت، ادوارد.، بم، داریل.، و نولن هوکسما، سوزان (1396). زمینه روان­شناسی هیلگارد. ترجمه محمدنقی براهنی و همکاران. تهران: نشر رشد.
استادیان خانی، زهرا.، حسنی، فریبا.، سپاه منصور، مژگان.، و کشاورزی ارشدی، فرناز. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری تصویر بدنی و کنترل عواطف در زنان مبتلا به اختلال پرخوری افراطی. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 6(3): 102-94.
اکبری، ابراهیم.، پورشریفی، حمید.، فهیمی، صمد.، عظیمی، زینب.، علیلو، مجیدمحمود.، و امیری، احمد. (1394). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر روی قربانیان جنسی روابط عاطفی: مطالعه تک موردی. مجله اصول بهداشت روانی، 18(1): 21-10.
امیری سیف الدینی کوهبنانی، فرزانه.، و صابر، سوسن. (1397). مقایسه اضطراب هستی و معنای زندگی در بیماران دچار آسم و دچار دیابت. مجله پژوهش سلامت، 4(2): 128-120.
بادان، فیروز علی.، رحیمیان بوگر، اسحق.، ناجی، احمدعلی.، شیخی، محمدرضا. (1396). تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان: نقش پیش‌بین قدرت ایگو و سازمان شخصیت. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۱ (۸): ۳۷-۴۵
بشارت، محمد. (1391). نقش واسطه‌ای مکانیسم‌های دفاعی در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و ناگویی هیجانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی. 6(1): 7-22.
بورگ، والتر.، گال، جویس.، و گال، مردیت دامین. (1398). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی. جلد اول. ترجمه احمدرضا نصراصفهانی و همکاران. تهران: نشر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)
بهروزی، بهروز. (1395). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر اختلال استرس پس آسیبی، سبک مقابله‌ای و خودکارآمدی در دختران مبتلا به سوگ نابهنجار. مجله روان شناسی بالینی، 8(4)، 91-79.
جهانگیری، فرهاد.، بابایی، مهرداد.، و کریمی، جواد. (1399). مقایسه ذهن‏آگاهی، معنا در زندگی و حمایت اجتماعی در بیماران مبتلا به ایدز پای بند و ناپای بند به درمان. مجله رویش روانشناسی، 9(10): 46-37.
محمدپناه اردکان، عذرا.، یعقوبی، حسن.، و یوسفی رحیم (1391) . صفات شخصیت و سبک های دفاعی در افراد داوطلب جراحی زیبایی. نشریه پوست و زیبایی، 3(2): 72-82.
عراقیان، شیما.، نجات، حمید.، توزنده جانی، حسن.، و باقرزاده گلمکانی، زهرا. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مهارتهای مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی و درمان مبتنی بر شفقت بر تحمل آشفتگی و معنای زندگی زنان دارای تعارض، روش ها و مدلهای روانشناختی، 11(39): 138-121.
فتحی، کوروش.، شهبازی، مسعود.، کرایی، امین.، و ملک زاده، محمد. (1399). کارایی درمان مبتنی بر پذیرش درد و کنترل عواطف بیماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمی-پژوهشی بیهوشی و درد، 11(2): 67-53.
کوله مرزی، محمدجواد.، نریمانی، محمد.، سلطانی، ساناز.، و مهرابی، علیرضا. (1393). مقایسه نارسایی هیجانی و کنترل عواطف در سوءمصرف کنندگان مواد و افراد سالم. مجله اعتیاد پژوهشی، 8(29): 147-131.
کیانی، احمد.، فتحی، داوود.، هنرمند قوجه بیگلو، پژمان.، عبدی، سیما.، و استاجی، رضا. (1399). رابطه سبک های دلبستگی، حمایت اجتماعی و سبک های مقابله ای با تاب آوری روان شناختی در افراد دارای تجربه سوگ: ارائه مدل تحلیل مسیر. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 11(41): 180-157.
نعمت، ویدا (1387). بررسی ارتباط بین مکانیسم های دفاعی و سبک های مقابله ای باسلامت روانی دانشجویان 18 تا 29 سال. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبایی.
References
Aldao, A., & Nolen-Hoeksema, S. (2010). Specificity of cognitive emotion regulation strategies: A transdiagnostic examination. Behaviour Research and Therapy, 48, 974-983.
Araujo, K., Ryst, E., & Steiner, H. (1999). Adolescent defense style and life stressors. Child psychiatry and human development, 30(1), 19-28.‏
Barakat, A., & Othman, A. (2015). The Five-Factor Model of Personality and Its Relationship to Cognitive Style (Rush and Prudence) and Academic Achievement among a Sample of Students. Journal of Education and Practice, 6(35), 156-165.‏
Barnes, G. E., Murray, R. P., Patton, D., Bentler, P. M., & Anderson, R. E. (2006). The addiction-prone personality. Springer Science & Business Media. ‏
Belcher AM, Volkow ND, Moeller FG, Ferre S, (2016). Personality traits and vulnerability or resilience to substance use disorders, Trends in cognitive sciences.18(4):2
Bienenfeld, David. (2006). Psychodynamic theory for clinicians. Davood Arab Ghahestani, Farzaneh Vadeie Kheiri, Siroos Arian. Tehran: Rosh.
Blatt SJ, Wild S. (1976). Schizophrenia: A developmental analysis. New York: Academic Press.
Blaya, B., Dornelles, M., Blaya, R., Kipper, L., Heldt, E., Isolan, L., Bond, M., & Manfro, G. (2006). Do defense mechanisms vary according to the psychiatric disorder? Rev.
Bras Psiquiatr.,. 28(3): 179-83.
Furrer, C., & Skinner, E. (2003). Sense of relatedness as a factor in children's academic engagement and performance. Journal of educational psychology, 95(1): 148.‏
Garnefski, N, Koopman, H, Kraaij, V, et al, .(2009). Brief report: cognitive emotionregulation strategies and psychological adjustment in adolescence, 32:449-454.
Garnefski, N, Kraaij, V, (2006). relationships between cognitive emotion regulation strategies and depressive symptoms: a comparative study of five specific samples. Personality and individual Differences, 40: 1659-1669.
Garnefski, N, Rieffe, C, Jellesma, F, et al (2007). Cognitive emotion regulation strategies and emotional problems in 9-11 years old children. European Child Adolescent Psychiatry, 16:1-9
Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P.(2001). Negative life events, cognitiveemotion regulation and emotional problems.Personality and Individual differences, 30,1311-1327.
George JM, Jones GR. (1999). Organizational behavior. London: McGraw-Hill.
Goldenberg H, Goldenberg I. Family Therapy:An overview. 7th ed: Cengage Learning; 2000.13. Epestein N. Family assessment device. J MaritalFam Ther. 1983; 9:171 -80.
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: Taking stock and moving forward. Emotion, 13, 359–365.
Gross, J. J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. ‏
Herbert, G. L., McCormack, V., & Callahan, J. L. (2010). An investigation of the object relations theory of depression. Psychoanalytic Psychology, 27(2), 219.‏
Huczynski A, Buchanan D. (2000). Organizational behavior: an introductory text. New York: Prentice-Hall.
Iwanicka et al. (2017), Psychopathological symptoms, defense mechanisms and time perspectives among subjectswith alcohol dependence (AD) presenting different patterns of coping with stress.PeerJ 5: e3576; DOI 10.7717/peerj.3576
Lavertue, N. E., Kumar, V. K., & Pekala, R. J. (2002). The effectiveness of a hypnotic ego-strengthening procedure for improving self-esteem and depression. Australian Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 30(1), 1-23.
Lazarus, R. S. (1999). Stress and emotion: A new synthesis. New York: Springer
Malouff JM, Thorsteinsson EB, SchutteNS. (2005). The relationship between the five factor model of personality and symptoms of clinical disorders: a meta-analysis. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 27(2): 101-14.
McCrae RR, Costa PT. A Five-Factor Theory of personality. In: Pervisn LA, John OP, editors. Handbook of personality: Theory and research. New York: Guilford; 1999. pp. 139–153.
Zweig, R. D., & Leahy, R. L. (2012). Treatment plans and interventions for bulimia and binge-eating disorder.New York: Guilford.