پیش بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی انگیزش تحصیلی بر اساس جو مدرسه با میانجیگری راهبردهای فراشناختی خواندن بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها و تحلیل آن‌ها به روش توصیفی و از نوع طرح‌های همبستگی و مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری در مقطع اول متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 98-99 بودند. نمونه پژوهش شامل نیز شامل 300 نفر از این دانش آموزان بود. روش نمونه‌گیری در این پژوهش در مرحله اول به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای و در مرحله دوم به صورت هدفمند بود. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات و همکاران (2011)، انگیزش تحصیلی هارتر (1981) جو مدرسه اجاقی(1377) و راهبردهای فراشناختی خواندن مختاری و ریچارد (2002 ) بود. یافته‌ها: نتایج نشان داد شاخص‌های برازش مدل در وضعیت مطلوبی قرار دارد. اثر مستقیم جو مدرسه بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری معنادار است(p<0.05). همچنین فرضیه مطرح شده در ارتباط با وجود اثر غیرمستقیم جو مدرسه بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری به واسطه راهبردهای فراشناختی خواندن مورد تائید بود (p<0.05). نتیجه‌گیری: این یافته‌ها تلویحات مهمی در زمینه انگیزش تحصیلی و جو مدرسه با نقش میانجی راهبردهای فراشناختی در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Academic Motivation based on School Climate, Mediated by Metacognitive Reading Strategies in Students with Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Bita Ebrahimi 1
  • Parvin Kadivar 2
  • Kambiz Kamkari 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Educational Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was conducted to predict academic motivation based on school climate, mediated by metacognitive reading strategies. Method: This was a descriptive-correlational study conducted by structural equation modeling (SEM). The statistical population included all students with learning disabilities in the first grade of high school in Tehran in the academic year of 2019-2020. The sample size was 300. The sampling method was multi-stage clustering in the first stage and purposive in the second stage. The study tools included the Colorado Learning Disability Questionnaire (Wilcott et al., 2011), the Harter Academic Motivation Questionnaire (1981), the Ojaghi School Atmosphere Questionnaire (1998), and the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) (2002). Results: According to the results, the model fit indices are in good condition. School climate has a significant direct effect on the academic motivation of students with learning disabilities (p <0.05). Besides, the hypothesis that the school climate indirectly affects the academic motivation of students with learning disabilities due to metacognitive reading strategies was confirmed (p <0.05).  Conclusion: The findings have important implications for academic motivation and school climate, mediated by metacognitive reading strategies in students with learning disabilities

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic motivation
  • school climate
  • metacognitive reading strategies
  • learning disabilities
آریاپوران، سعید.، امیری منش، مرضیه.، تقوایی، داوود.، و حق طلب، طاهره. (1393). رابطه ابعاد خودپنداره با انگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی دارای ناتوانی‌های یادگیری. مجله ناتوانی‌های یادگیری، 4(1): 56-72
انجمن روان‌پزشکی آمریکا. (1393). پنجمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. ترجمه فرزین رضاعی، علی فخرایی، آتوسا فرمند، علی نیلوفری، ژانت هاشمی و فرهاد شاملو. تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲013).
حاجلو، نادر.، و رضایی شریف، علی. (1390). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه‌ی مشکلات یادگیری کلورادو. ناتوانی‌های یادگیری، 1(1): 24-43
حسین چاری، مسعود.، سماوی، عبدالوهاب.، و کردستانی، داوود. (1389). انطباق و بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامه راهبردهای فراشناختی خواندن در میان دانش آموزان دوره متوسطه. مطالعات روان‌شناختی، 6(1): 163-184
سادوک، بنیامین.، و سادوک، ویرجینیا. (1391). خلاصه روان‌پزشکی. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: ارجمند. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲009).
ساعتچی، محمود (1388). بررسی رابطه جوّ سازمانی و اثربخشی مدارس ابتدایی مشکین‌شهر. برگرفته از www.ngco.ir
سلطانی کوهبنانی، سکینه.، علیزاده، حمید.، هاشمی، ژانت.، صرامی، غلامرضا.، و سلطانی کوهبانی، ساجده. (1392). اثربخشی آموزش رایانه یار بر حافظه کاری بر بهبود کارکردهای اجرایی و عملکرد ریاضیات دانش‌آموزان با اختلال ریاضیات. روانشناسی افراد استثنایی،3(11): 1-20
سلطانی پور جلال آباد، محمود.، و تجربه کار، مهشید (1393). بررسی رابطه بین خودپنداره تحصیلی، راهبردهای انگیزشی و یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر رفسنجان. اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
کویین، پاتریشیا. (1391). بیش فعالی: کمک به کودکان و نوجوانان حواس‌پرت و بی‌قرار. ترجمه حمید علیزاده، تهران: نشر جوانه رشد (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).
ظهیری، بیژن.، و رجبی، سوران (1388). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، مجله دانشور رفتار، 16(36): 15-26
 مرادی، سیما. (1392). بررسی تأثیر آموزش به روش یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش آموزان دختر دوره راهنمایی در آموزش و پرورش ناحیه دو شهر بندرعباس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان
References
Bai, W & Korinek, L. (2013). Motivating Students with Learning Disabilities School of Education, Curriculum and Instruction, Special Education
Bull, R & Scerif, G. (2001). Executive Functioning as a Predictor of Children's Mathematics Ability: Inhibition, Switching, and Working Memory. Developmental neuropsychology. 19. 273-93.
Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming. Routledge
Demir, Yasin & KUTLU, Mustafa. (2018). Relationships Among Internet Addiction, Academic Motivation, Academic Procrastination, and School Attachment in Adolescents. International Online Journal of Educational Sciences. 10. 10.15345/iojes.2018.05.020.
Dietze, Pia & Knowles, Eric. (2016). Social Class and the Motivational Relevance of Other Human Beings. Psychological Science. 27. 10
Huang, F. L., Eklund, K., & Cornell, D. G. (2017). Authoritative school climate, number of parents at home, and academic achievement. School Psychology Quarterly, 32(4): 480-496.
Keramati, M., Durand, A., Girardeau, P., Gutkin, B., & Ahmed, S. H. (2017). Cocaine addiction as a homeostatic reinforcement learning disorder. Psychological Review, 124(2): 130–153.
Maïano Ch., Morin A.J.S., Tracey D., Gagnon C., McCune V.S., & Craven R.G. (2021). A psychometric validation of the motives for physical activity measure for youth with intellectual disabilities (MPAM-ID). Disability and Rehabilitation, 3(2): 55-69
Mokhtari, K & Reichard, C. A, (2002). Assessing Students Metacognitive
Awareness of Reading Strategies, Journal of Educational Psychology, 94 (2): 249-259
Moll K, Göbel SM, Gooch D, Landerl K, Snowling MJ. (2016). Cognitive Risk Factors for Specific Learning Disorder: Processing Speed, Temporal Processing, and Working Memory. J Learn Disabil; 49(3): 272-81
Morsanyi K, van Bers BMCW, McCormack T, McGourty J. (2018). The prevalence of specific learning disorder in mathematics and comorbidity with other developmental disorders in primary school-age children. Br J Psychol; 109(4): 917-940
Luana S., Pina F., Buzzai C., Giovanna M., & Antonina M. (2019). School Refusal in Students with Low Academic Performances and Specific Learning Disorder. The Role of Self-Esteem and Perceived Parental Psychological Control. International Journal of Disability, Development and Education. 67: 1-16.
Sluis, S., Jong, P., & Leij, A. (2004). Inhibition and shifting in children with learning deficits in arithmetic and reading. Journal of experimental child psychology. 87: 239-66.
Sohlberg, M. & Mateer, C. (2012) Attention Process Training: A program for cognitive rehabilitation to address persons with attentional deficits ranging from mild to severe (3rd ed). Wake Forest, NC: Lash & Associates Publishing/Training Inc
Stewart, M.A. & De George-Walker, L. (2014). Self-handicapping, perfectionism, locus of control and self-efficacy: A path model. Personality and Individual Differences, 66, 160-164.
Willcutt, E.G., Boada, R., Riddle, M.W., Chhabildas, N., DeFries, J.C., & Pennington, B.F.
(2011). Colorado Learning Difficulties Questionnaire: Validation of a Parent-Report
Screening Measure. Psychological Assessment, 3, 778–791