اعتبار یابی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، اعتبار سنجی الگویی برای تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی از منظر فیلسوفان اگزیستانسیالیسم و نقد آن بر مبنای آرای اندیشمندان مسلمان برای سند تحول در نظام آموزش و پرورش است. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، آمیخته است که در بخش اول با استفاده از سندکاوی به استخراج عامل ها و مولفه‌های مرتبط با موضوع پژوهش در  آثار فیلسوفان اگزیستانسیالیسم پرداخته و در مرحله دوم با استفاده از روش دلفی ، با 10 نفر از خبرگان عرصه تربیتی مصاحبه به عمل آمد و نظرات آن‌ها در خصوص شاخص‌های استخراج شده در طراحی و اعتبار سنجی الگوی تحقق و بالندگی عشق و نقش آن در تربیت عاطفی از منظر فلسفه اگزیستانسیالیسم و و اندیشمندان مسلمان گردآوری شد. یافته‌ها: بر اساس مدل استخراج شده، عوامل عشق مسیحی (الهی)، وظیفه محوری، نفی عشق طبیعی، نفی خودپرستی، عشق به دیگری.، عشق الهی، وحدت وجودی، آگاهی،نادیده گرفتن ظواهر اغفال کننده، بیرون آمدن از خود، عشق به نمود خدا در دیگری در قالب پرسشنامه و در چندین مرحله مورد ارزیابی خبرگان قرار گرفت. نتیجه‌گیری: نتایج تحلیل فازی نشان داد که؛ با توجه به آنکه اختلاف میانگین‌ها بیش از 2/0 است، یک‌بار دیگرمراحل توزیع پرسشنامه و میانگین نظرات خبرگان محاسبه شد و از آنجایی‌که اختلاف میانگین پرسشنامه سوم و چهارم به زیر 2/0 رسیده بود؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اجماع خوبی بین نظر خبرگان وجود دارد و نتایج 4 مرحله انجام فرآیند دلفی فازی اطمینان دقت و صحت نتایج را به اثبات می‌رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The measurement of the validity of the pattern of the realization and growth of love and its role in the emotional nurturing of young people

نویسندگان [English]

  • Nadereh Bahri 1
  • Mohammadreaza sarmadi 2
  • Mohsen Imani Naeini 3
1 PhD student, Department of Educational Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Educational Sciences, Payam Noor, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This research aimed to validate a pattern for the realization and growth of love and its role in emotional nurturing from the perspective of existentialism philosophers and its review based on the opinions of Muslim philosophers for the document of transformation in the education system. Methods: This research method is a kind of mixed-method. In the first stage, using data mining, it has extracted the factors and components related to the research topic in the works of existentialism philosophers, and in the second stage, it has interviewed ten experts in the field of education by employing the Delphi method. Finally, the opinions of experts were collected from the perspective of existentialism philosophy and Muslim philosophers regarding the indicators extracted in the design and validation of the pattern of realization and growth of love and its role in emotional nurturing. Results: According to the extracted model, the following factors were evaluated by experts in the form of a questionnaire and in several stages. The factors included Christian (divine) love, task-orientation, negation of natural love, negation of selfishness, love for others, divine love, existential unity, awareness, ignoring the distracting exteriors, coming out of oneself, love for God aspects in others. Conclusion: Regarding that the difference between the averages is more than 0.2, the results of fuzzy data analysis indicated that the stages of the distribution of the questionnaire and the average of the opinions of experts were calculated once again. And since the difference between the averages of the third and fourth questionnaires was below 0.2, it can be concluded that there is a good consensus among the experts, and the results of the four stages of the fuzzy Delphi process confirmed the accuracy and validity of the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Love
  • Emotional Nurturing
  • Document of Transformation
  • Existentialism Philosophy
  • Muslim Philosophers
آتش نفس، الهه.، طباطبایی، موسی.، و قربانی، راهب(1393)،  بررسی رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دبیرستانی و راه های پیشگیری از آن. طرح پژوهشی مصوب شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان سمنان، پژوهشکده معلم.
آتش نفس، الهه.، قربانی، راهب.، طباطبایی، موسی.، عبدوس، حسین.، عباس‌پور، سمیه.، و محمودیان، علیرضا. (1393)، رفتارهای پرخطر شایع و عوامل خانوادگی مؤثر بر آن از دیدگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی. فصلنامه خانواده پژوهی 10(38): 74-88
پناهی، علی احمد. (1384). دوستی از منظر دینی؛ با نگاهی به شرایط دوستی دختر و پسر. مجله معرفت، 5:97-110
تقوی، نغمه.، آزاد فلاح، پرویز.، موتابی، فرشته.، و طلایی، ابراهیم.(1394). تحلیل کیفی بهزیستی فاعلی از دیدگاه دختران. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی،11(43):15-28
چناری، مهین. ( 1392). سیر تغییر پارادایمها در تعلیم و تربیت. در چکیده مقالات چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.
حسینی، افضل السادات.، و محمودی، نورالدین ( 1392) واکاوی بنیانهای تفکر انتقادی دراندیشه های ژاک دریدا و میشل فوکو و کاربردپذیری آن در تعلیم و تربیت. در چکیده مقالات چهارمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران، مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش،دانشگاه فردوسی مشهد.
زارع شاه آبادی، اکبر.، و سلیمانی، زکیه .(1391). بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان به روابط پیش از ازدواج دردانشگاه یزد. فصلنامه رفاه اجتماعی، 12(45): 38-50
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش. (1390). سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ انتشارات آموزش و پرورش
صمدی، پروین.، و عباسی، طاهره. ( 1392). تعلیم و تربیت سکولار: تحول یا تهدید. در چکیده مقالات چهارمین
همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران: مبانی فلسفی تحول در نظام آموزش و پرورش ایران، دانشگاه
فردوسی مشهد.
صمیمی، عادله.، مظاهری، علی.، و حیدری، محمود(1391)، ارزیابی تحولی کیفیت روابط دوستی نوجوانان. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 5(2)30-41
 غفاری، غلامرضا. (1386)روابط و ارزشهای اجتماعی جوانان ایرانی. مجله مطالعات جوانان8-9.
واندال، فرنچ.، و سسیل، اچ .بل ( 1391)  مدیریت تحول در سازمان. ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران: انتشارات صفار- اشراقی
References
Cefai, C., & Cavioni, V. (2014). Social and emotional education in primary school: Integrating Theory and Research into Practice. New York, NY.
Cefai, C.; Bartolo P. A.; Cavioni. V; Downes, P.;(2018), Strengthening Social and Emotional Education as a core curricular area across the EU. A review of the international evidence, NESET II report, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 
Forman, L. (2002). Clinical handbook of couple therapy. New York: Guilford publishing.
Gómez-Díaz وMagdalena, María Soledad Delgado-Gómez, & Rosario Gómez-Sánchez (2017), Education, emotions and health: Emotional education in Nursing, Procedia - Social and Behavioral Sciences 237, 492 – 498.
Greenberg وMark T., Celene E. Domitrovich, Roger P. Weissberg, and Joseph A. Durlak (2017), Social and Emotional Learning as a Public Health Approach to Education, THE FUTURE OF CHILDREN, VOL. 27 / NO. 1
Mooney,Edward F. (2008) Ethics, Love, and Faith in Kierkegaard: Philosophical Engagements, Indiana University Press.
Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self- regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385–407.
Schum, W. P., Silliman, B., & Bell, D. B. (2000). Perceived premarital Counseling out comes and relation education among high school girls. Journal of Sex Marital Therapy, 26(2): 245-253.
Steinberg, L. (2001). We know & mouthing: parent-adolescent relationship in retrospect. Journal Research Adolescents, 11, 4-19.
Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological review, 93(2), 119.