اثربخشی ازدواج خبره‌محور بر تصویر ایده‌‌آل از همسر و کمال‌گرایی دختران مجرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مشاوره‌ی ازدواج خبره ‌محور بر تصویر ایده‌آل از همسر آینده و کمال‌گرایی دختران مجرد بود. روش پژوهش: روش پژوهش نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری دختران مجرد شهر اصفهان در سال 1398 بود که پس از غربالگری 40 دختر به شکل در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (20 دختر) و گروه گواه (20 دختر) کاربندی شدند. گروه آزمایش نه جلسه نود دقیقه‌ای تحت مداخله آموزش‌های پیش از ازدواج خبره محور محقق ساخته قرار گرفتند و در این مدت گروه گواه در لیست انتظار بود؛ در این پژوهش هر دو گروه در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با پرسشنامه‌‌های کمال‌گرایی ازدواج هیل و کارن (2016) و تصویر ذهنی از همسر ایده‌آل یوسفی (1390) مورد سنجش قرار گرفتند؛ داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش پیش از ازدواج خبره محور بر کمال‌گرایی ازدواج (0.001=F= 19.15،P) و تصویر ذهنی ایده‌‌آل از همسر ایده‌آل (0.006=F=5.25،P) مؤثر است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج می‌‌توان گفت آموزش‌‌های ازدواج خبره محور برای اصلاح متغیرهای کمال‌گرایی و تصویر ذهنی از همسر ایده‌‌آل در بین دختران مجرد روش مناسب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Expert-Centered Marriage in Improving the Ideal Image of the Spouse and the Perfectionism of Single Girls

نویسندگان [English]

  • Somaye Kavehi Sedehi 1
  • Zahra Yousefi 2
  • Hajar Torkan 2
1 PhD student in Counseling Department, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The study was performed to compare the effectiveness of the educational intervention of the acceptance-commitment-based approach and the group choice theory approach in adolescent anxiety syndrome. Method: The research method had a quasi-experimental type with a pretest-posttest design and a two-month follow-up. The statistical population consisted of single girls in Isfahan in 2019, and 40 girls were randomly selected after screening and were randomly assigned to the experimental (n=20) and control (n=20) groups. The experimental group underwent 9 ninety-minute sessions of researcher-made expert-centered premarital training and the control group was on the waiting list. In the study, both groups were assessed at the pre-test, post-test, and follow-up stages using the Hill and Karen Marriage Perfectionism Questionnaire (2016), and the mental image of the ideal spouse by Yousefi (2011). The collected data were analyzed using the repeated-measures analysis of variance (ANOVA). Results: The results indicated that expert-centered premarital training was effective in improving marriage perfectionism (P= 0.001, F= 19.15), and the mental image of the ideal spouse (P= 0.006, F= 5.25), and the effect was stable at the follow-up stage. Conclusion: According to the results, expert-centered marriage training was a suitable method for modifying perfectionism and the mental image of the ideal spouse among single girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Marriage counseling
  • Ideal image of spouse
  • Expert-centered
  • Perfectionism
اکبری ترکستانی، نعیمه.، رمضان نژاد، پلینوس.، عابدی، محمدرضا.، عشرتی، بابک.، موحدمجد، مجید.، و نکوبهر، عباس. (1396). تأثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت جنسی زوجین. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 15(4): 244-251.
جوکار، حبیب.، یوسفی، زهرا.، و ترکان، هاجر. (a1399). تبیین تجرد نابه‌هنگام مردان تحصیل‌کرده در بوشهر: یک مطالعه کیفی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، ۷(۱): ۱۳۳-۱۴۶.
رجبی، غلامرضا.، عباسی، قدرت‌اله.، سودانی، منصور.، و اصلانی، خالد. (1395). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. مشاوره و روان درمانی خانواده، 6(1): 79-97.
رضاخانی، سیمین دخت.، نوری قاسم آبادی، ربابه.، و جان بخش، مژگان. (1389). رابطه کمال گرایی با باورها و انگیزه های ازدواج در دانشجویان دانشگاه تهران. زن و مطالعات خانواده، 3(10): 61-73.
فاتحی خشکناب، فاطمه.، و کریمی ثانی، پرویز. (1395). اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کرج. زن و مطالعات خانواده، 9(33 ): 141-162.
قائمی اصل، مهدی.، نصراصفهانی، محمد.، شاه‌پرست، الهه.، و توسلی عبدل‌آبادی، نیره. (1398). بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای اقتصادی بر روند ازدواج و طلاق در ایران با تأکید بر کانال های کنترلی جنسی و آموزشی. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 17(3 ): 487-511.
کاو­ه­ای، سمیه.، یوسفی، زهرا.، و ترکان، هاجر. (1400). بررسی روش مشاوره ازدواج توسط خبرگان مشاوره ازدواج و استخراج الگوی مشاوره پیش از ازدواج خبره محور. مجله دانش و پژوهش کاربردی. در انتظار چاپ.
کیا، سید مهدی. (1396). خانواده، ازدواج و طلاق. فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی سمنان، 7(26): 137-171.
کیمیایی، سید علی.، صالحی فدردی، جواد.، و غفوری نسب، جواد. (1394). اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج و مهارت های زندگی بر ملاک های همسرگزینی و هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد. پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روان شناسی)، 5(1): 41-51.
مختاری، سمانه.، یوسفی، زهرا.، و منشیء، غلامرضا. (a1400). تأثیر آموزش پیش از ازدواج ‌طرحواره‌محور بر ترس از ازدواج و سبک‌‌های ‌مقابله‌ای در دختران مجرد. تحقیقات علوم رفتاری، ۱۹(۲): ۱۰۰۰-۱۰۰۱.
مختاری، سمانه.، یوسفی، زهرا.، و منشیئ، غلامرضا. (b1400). تأثیر آموزش پیش از ازدواج طرحواره محور بر ارزش‌های ازدواج و تصویر ایده‌آل از همسر در دختران مجرد. زن و مطالعات خانواده، انتشار آنلاین.
مختاری، سمانه.، یوسفی، زهرا.، و منشئی، غلامرضا. (c1400). شناسایی پدیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاخیر‌ در‌ ازدواج دختران: نظریه زمینه‌ای. خانواده درمانی کاربردی، 2(2): 46-66.
نیازی، محسن.، میری، سمیه.، و فرهادیان، علی. (1398). طراحی الگوی معیارهای همسرگزینی در جامعه ایران. فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 14(48): 121-144.
References
Buss, D. M., Durkee, P. K., Shackelford, T. K., Bowdle, B. F., Schmitt, D. P., Brase, G. L. & Trofimova, I. (2020). Human status criteria: Sex differences and similarities across 14 nations. Journal of Personality and Social Psychology, 119(5): 979.‏
Dovidio, J. F., Pearson, A. R., & Orr, P. (2008). Social psychology and neuroscience: Strange bedfellows or a healthy marriage?. Group Processes & Intergroup Relations, 11(2): 247-263.
‏Fincham, F. D. (2004). Communication in marriage. In A. L. Vangelisti (Ed.), Handbook of family communication (pp. 83–103). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Hamamci, Z. (2005). Dysfunctional relationship beliefs in marital satisfaction and adjustment. Social Behavior and Personality: an international journal, 33(4): 313-328.
Hill, A. P., & Curran, T. (2016). Multidimensional perfectionism and burnout: A meta-analysis. Personality and social psychology review, 20(3): 269-288.‏
Kavanagh, P. S., Robins, S. C., & Ellis, B. J. (2010). The mating sociometer: a regulatory mechanism for mating aspirations.Journal of personality and social psychology, 99(1): 120.‏
Reed-Fitzke, K., Lucier-Greer, M., Gamboni, C. M., Rivera, P. M., & Ferraro, A. J. (2020). Beliefs about Romance and Mate Selection and Intentions to Seek Pre-or Post-Marital Counseling: a Latent Profile Analysis of Emerging Adults. Marriage & Family Review, 56(1): 72-90.‏