اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی در تنظیم شناختی هیجان های مثبت و شادکامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران

3 دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی در تنظیم شناختی هیجان و شادکامی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود.
روش: روش پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی است که به‌صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و مرحله‌ی پیگیری سه ماهه مداخله درمانی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس از بین بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی شهرستان جم، سیراف، کنگان، عسلویه و شهرک‌‌های پردیس و شهرک نفت جم در سال 1399 انتخاب و به‌ صورت تصادفی در یک گروه 8 نفره آزمایش و یک گروه 8 نفره کنترل گمارده شدند. پس از اجرای پیش آزمون گروه های آزمایش به مدت 8 جلسه (جلسات 90 دقیقه در 8 هفته متوالی) در معرض گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل؛ پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و همکاران و شادکامی آکسفورد بود. داده‌ها با استفاده از روش آماری نتایج تحلیل واریانس با رویکرد اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم‌افزار 25 SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: یافته ها نشان داد که گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت موجب افزایش تنظیم شناختی هیجان سازگار و شادکامی در گروه آزمایش گردیده است، بنابراین می توان گفت؛ این درمان در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی در پس آزمون بیشتر مؤثر واقع شده است.
نتیجه گیری: نتایج کلی این پژوهش بیانگر تأثیر گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با نگاهی بر شفقت درمانی بر بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی می‌باشد که در نهایت منجر به افزایش تنظیم شناختی هیجان های مثبت و شادکامی می‌گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy with a Look at Compassion Therapy in Cognitive Positive Emotion Regulation and Happiness in Patients with Major Depressive Disorder

نویسندگان [English]

  • elham paktinat 1
  • Mahbobeh Chinaveh 2
  • Samad Fereydoni 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran
3 Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to examine the effectiveness of acceptance and commitment group therapy with a look at compassion therapy in cognitive emotion regulation and happiness in patients with major depressive disorder. Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design, a control group, and a three-month follow-up of the intervention therapy. Using the convenience sampling method, patients with major depressive disorder were selected from Jam, Siraf, Kankan, and Asalouyeh counties, and Pardis and Naft Jam towns in 2020, and were randomly assigned to an 8-member experimental group and an 8-member control group. After performing the pre-test, the experimental groups received acceptance and commitment group therapy based on compassion therapy for 8 sessions (90-minute sessions in 8 consecutive weeks). Research tools included the cognitive emotion regulation questionnaire by Garnefski et al. and Oxford Happiness Inventory. Data were analyzed using repeated-measures analysis of variance and SPSS25. Results: The acceptance and commitment group therapy with a look at compassion therapy increased cognitive positive emotion regulation and happiness in the experimental group in the post-test (P=0.05), and the effect was stable at the follow-up stage (P=0.05). Conclusion: The results indicated the effect of acceptance and commitment group therapy with a look at compassion therapy in patients with major depressive disorder, leading to higher cognitive positive emotion regulation and happiness, which should be always in main programs of counseling centers; hence, patients with major depressive disorder can reduce the rate of maladaptive behaviors by attending sessions and planning for objective and behavioral goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Compassion Therapy
  • Cognitive Positive Emotion Regulation
  • Happiness
ابراهیمی مقدم، حسین.، هدایتی، بیتا.، و هدایتی، رعنا. (1394). بررسی رابطه افسردگی و اهمال‌کاری با خرده مقیاس‌‌های سازگاری در دختران دبیرستانی، کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
اسمعیلی، رضا.، و رشیدی، کامل. (1395). مقایسه اثربخشی مؤلفه‌های رفتاردرمانی دیالکیتیکی بر نشانه‌‌های عاطفی، شناختی و جسمانی افسردگی بیماران مبتلابه اختلالات سازگاری، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز.
باوندی، ساره.، و صباحی، پرویز. (1397). رابطه تنظیم هیجان، خودکارآمدی و بهزیستی روان‌شناختی با افسردگی در زنان. دومین کنفرانس بین‌المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین.
جدیدیان، احمدعلی.، و بهمرام، مریم. (1398). تعیین تاثیرآموزش شناختی –رفتاری شادکامی فوردایس بر میزان شادکامی دانش آموزان، پنجمین همایش ملی تازه‌‌های روانشناسی مثبت نگر، بندرعباس، دانشگاه فرهنگیان.
جهانشاهلو، مرتضی.، امیری، حمید.، و صالحی، آزاده. (1396). تأثیر درمان شناختی رفتاری متمرکز بر نشخوار فکری بر بهبود راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و کاهش علائم افسردگی در زنان مبتلابه سوءمصرف مواد، ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، تهران، انجمن روانشناسی ایران.
حسینی، سیده معصومه.، و سید ابراهیم علیزاده موسوی. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برافزایش شادکامی مادران دارای کودک اوتیسم، چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان، قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان.
قاسمی، ندا.، گودرزی، میترا.، و غضنفری، فیروزه. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر نظم جویی شناختی هیجان، مهارت‌‌های ذهن آگاهی و آمادگی برای تجربه شرم و گناه افراد مبتلابه اختلال اضطراب افسردگی مختلط، فصلنامه مطالعات روان‌شناسی بالینی 9 (34).
مردانی، سمیه.، و مهرابی کوشکی، حسینعلی. (1396). پیش‌بینی افسردگی بر اساس راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی در زنان، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی 18 (3).
معینی، بابک.، افشاری، مریم.، و عباسی، حمید. (1398). رابطه‌‌‌ی احساس غربت با میزان افسردگی و شادکامی در دانشجویان خوابگاهی: یک مطالعه مقطعی، اولین همایش زندگی دانشجویی فرصت‌ها و آسیب‌ها با تاکید بر دانشجویان ساکن سراهای (خوابگاه های) دانشجویی، همدان، دانشگاه بوعلی سینا.
نصرتی، حسین. (1397). بررسی رابطه راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و ویژگی‌‌های شخصیتی با افسردگی، چهارمین کنفرانس پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، پردیس بین‌الملل توسعه ایده هزاره.
ولی الهی، سمانه.، و اصغری، محمد جواد. (1396). بررسی رابطه اعتقادات مذهبی با افسردگی، امید و شادکامی در سالمندان شهر مشهد، سومین همایش بین‌المللی افق‌‌های نوین در علوم تربیتی، روانشناسی و آسیب‌‌های اجتماعی، تهران، انجمن افق نوین علم و فناوری.
References
Gilbert, P. & procter, S. (2006) Compassionate mind training for people with high shame and self-critism: Overview and pilot study of a group therapy approach. Clinical Psychology & Psychotherapy, 13(6), 353-379.
Grisham, J. R. Martyn, C. Kerin, F. Baldwin, P. A. & Norberg, M. M. (2018). Interpersonal functioning in Hoarding Disorder: An examination of attachment styles and emotion regulation in response to interpersonal stress. Journal of obsessive-compulsive and related disorders, 16, 43-49.
Gottlieb, R. & Froh, J. (2019). Gratitude and happiness in adolescents: A qualitative analysis. In Scientific concepts behind happiness, kindness, and empathy in contemporary society (pp. 1-19). IGI Global.
Garnefski, N. Kraaij, V. & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual differences, 30(8), 1311-1327.
Grisham, J. R. Martyn, C. Kerin, F. Baldwin, P. A. & Norberg, M. M. (2018). Interpersonal functioning in Hoarding Disorder: An examination of attachment styles and emotion regulation in response to interpersonal stress. Journal of obsessive-compulsive and related disorders, 16, 43-49.
Howell, A. J. & Passmore, H. A. (2019). Acceptance and Commitment Training (ACT) as a Positive Psychological Intervention: A Systematic Review and Initial Meta-analysis Regarding ACT’s Role in Well-Being Promotion Among University Students. Journal of Happiness Studies, 1-16.
Harris, R. (2019). ACT made simple: An easy-to-read primer on acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications.
Ludwigs, K. Henning, L. & Arends, L. R. (2019). Measuring happiness—a practical review. In Perspectives on Community Well-Being (pp. 1-34). Springer, Cham.
Luo, S. (2019). Happiness and the Good Life: A Classical Confucian Perspective. Dao, 18(1), 41-58.
Stefan, S. & Hofmann, S. G. (2019). Integrating Metta Into CBT: How Loving Kindness and Compassion Meditation Can Enhance CBT for Treating Anxiety and Depression. Clinical Psychology in Europe, 1, e32941.
Sun, S. Pickover, A. M. Goldberg, S. B. Bhimji, J. Nguyen, J. K. Evans, A. E. ... & Kaslow, N. J. (2019). For Whom Does Cognitively Based Compassion Training (CBCT) Work? An Analysis of Predictors and Moderators among African American Suicide Attempters. Mindfulness, 1-14.
Swain, J. Hancock, K. Hainsworth, C. & Bowman, J. (2013). Acceptance and commitment therapy in the treatment of anxiety: a systematic review. Clinical psychology review, 33(8), 965-978.
Stefan, S. & Hofmann, S. G. (2019). Integrating Metta Into CBT: How Loving Kindness and Compassion Meditation Can Enhance CBT for Treating Anxiety and Depression. Clinical Psychology in Europe, 1, e32941.
Watkins, P. C. Emmons, R. A. Greaves, M. R. & Bell, J. (2018). Joy is a distinct positive emotion: Assessment of joy and relationship to gratitude and well-being. The Journal of Positive Psychology, 13(5), 522-539.
Wilkinson, R. A. & Chilton, G. (2017). Positive art therapy theory and practice: Integrating positive psychology with art therapy. Routledge.
Watkins, P. C. Emmons, R. A. Greaves, M. R. & Bell, J. (2018). Joy is a distinct positive emotion: Assessment of joy and relationship to gratitude and well-being. The Journal of Positive Psychology, 13(5), 522-539.
Zilverstand, A. Parvaz, M. A. & Goldstein, R. Z. (2017). Neuroimaging cognitive reappraisal in clinical populations to define neural targets for enhancing emotion regulation. A systematic review. Neuroimage, 151, 105-116.
Zilverstand, A. Parvaz, M. A. & Goldstein, R. Z. (2017). Neuroimaging cognitive reappraisal in clinical populations to define neural targets for enhancing emotion regulation. A systematic review. Neuroimage, 151, 105-116.