مقایسۀ اثربخشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و تئوری انتخاب به شیوه گروهی بر نشانگان اضطراب نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، مقایسۀ اثر بخشی مداخلۀ آموزشی رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد و رویکرد تئوری انتخاب به شیوۀ گروهی بر نشانگان اضطراب در نوجوانان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون-پس آزمون و با گروه گواه و پیگیری یکماهه بود. جامعۀ آماری کلیۀ دانش آموزان دختر پایۀ دوم، دورۀ دوم متوسطۀ منطقۀ پنج آموزش و پرورش استان تهران در سال تحصیلی 98-99 بودند که 30 دانش آموز به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و در دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه (هر گروه 10 نفر) جایگزین شدند. گروه‌ آزمایش رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد از بسته درمانی هیس و همکاران (1999) و گروه آزمایش تئوری انتخاب از بسته درمانی صاحبی (1394) به صورت هفته‌ای دو جلسه و به مدت ده جلسۀ 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسش‌نامۀ اضطراب کتل بود. داده‌های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (38/6=F، 022/0 =P) و مداخله تئوری انتخاب بر نمره اضطراب (73/6=F، 019/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه گیری: با توجه به اثربخش‌تر بودن تئوری انتخاب نسبت به رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهّد بر نشانگان اضطراب نوجوانان، می‌توان پیشنهاد کرد از این رویکرد در کاهش نشانگان اضطراب به ویژه برای نوجوانان بیشتر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of the Acceptance-Commitment-Based Approach and Group-Choice Theory in Adolescent Anxiety Syndrome

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Bahrami 1
  • Farideh Dokaneifard 2
  • Malek Mirhashemi 3
1 PhD student in Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Associate Professor, Counseling Department, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: The study was performed to compare the effectiveness of the educational intervention of the acceptance-commitment-based approach and the group choice theory approach in adolescent anxiety syndrome. Methods: This was a quasi-experimental study with pretest-posttest design, control group, and one-month follow-up. The statistical population included all female second-grade high school students in District 5 of Tehran in the academic year of 2019-2020, from which 30 students were selected by convenience sampling and assigned to two experimental groups and one control group (10 people in each group). The experimental group received Hayes et al.'s (1999) acceptance-commitment-based therapy, and the experimental group received Sahebi's choice theory education therapy (2015) in two sessions per week for ten 90-minute sessions. The study tool was the Cattle Anxiety Questionnaire (CAQ) (1958). Data were analyzed using repeated-measures ANOVA. Results: The results showed that the acceptance-commitment-based approach (F = 6.38, P = 0.022) and choice theory affected anxiety score (F = 6.73, P = 0.019) and that this effect was stable in the follow-up phase. Conclusion: Since choice theory had a greater effect on adolescent anxiety syndrome than the acceptance-commitment-based approach, it could be recommended that this approach be used to reduce anxiety syndrome, especially for adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment
  • Choice Theory
  • Anxiety Syndrome
  • Adolescents
ابن شریعه، جمیله.، و عقیلی، سید مجتبی (2019) اثربخشی واقعیّت درمانی مبتنی بر نظریۀ انتخاب گلاسر به شیوۀ گروهی بر سلامت عمومی و باورهای وسواسی زنان مطلقه، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 18: 53-68
فرامرزی، فلور. (۱۳۸۶). تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش اضطراب و افزایش مسئولیّت‌پذیری معتادین مرد خود معرف بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد اهواز.
فرشچی، نگار.، کیانی، قمر.، و چیتی، حسین. (1398) تأثیر واقعیّت مبتنی بر نظریه تئوری انتخاب گروه درمانی در کاهش افسردگی ، اضطراب و افزایش انطباق با درمان در بیماران دیابتی نوع1، مجله پیشرفت در تحقیقات پزشکی و زیست، 26(117): 1-9.
فلاحیان، معصومه.، حاتمی، حمیدرضا.، احدی، حسن.، و اسدزاده، حسن. (1398) مقایسه اثربخشی آموزش واقعیّت درمانی و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بلوغ عاطفی نوجوانان، علوم روان‌شناختی، 78: 667-674
گلاسر، (2012) چارت تئوری انتخاب. ترجمه علی صاحبی (1394) چاپ جاوید نو
گلاسر، (2011) نظریه تئوری انتخاب، ترجمه مهرداد فیروبخت (1398) چاپ رسا
معتقدی فرد، مهشاد.، باعزت، فرشته.، و نادری، حبیب‌الله. (2015) اثربخشی آموزش با کیفیت بر اساس تئوری انتخاب گلاسر در مورد خودکارآمدی تحصیلی دانشجو، مجله روانشناسی و مطالعات تربیتی اروپا، 2: 43-57
References
Alsavalemah A, Alsamadi A. The impact of group reality therapy to reduce stress and anxiety in pregnant women. J Educ Sci Jordan 2017; 8(4): 365-76.
Creswell C, Waite P, Cooper.P(2014) Assessment and management of anxiety disorders in children and adolescents,
Fereydouni,H, Omidi A,Tamannaeifar Sh(2018) The Effectiveness of Choice Theory Education on Happiness and Self-esteem in University Students,clinical psychology, Volume 7, Number 3
Glasser, W (2010). "Choice theory: A new psychology of personal freedom", Harper Collins
Hayes SC, Strosahl KD. (2011). A practical guide to acceptance and commitment therapy. New York: Springer Press
Hein, V., Koka, A., & Hagger, M. S. (2015). Relationships between perceived teachers' controlling behaviour, psychological need thwarting, anger and bullying behaviour in high-school students. Journal of Adolescence, 42, 103–114. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2015.04.003
Hemmings NR, Kawadler JM, Whatmough R, Ponzo S, Rossi A, Morelli D, Bird G, Plans D,(2021). Development and Feasibility of a Digital Acceptance and Commitment Therapy–Based Intervention for Generalized Anxiety Disorder: Pilot Acceptability Study, https://doi.org/10.2196/21737.
Kelson J, Rollin A, Ridout B, Campbell A(2019). Internet-Delivered Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Treatment: Systematic Review, https://preprints.jmir.org/preprint/12530, first published October 18, 2018.
Kimberly D, Jeanne A, Susan M, Diana Ramos, Christopher Zahn(2020),Screening for Anxiety in Adolescent and Adult Women: A Recommendation From the Women's Preventive Services Initiative,Annals of medicine, https://doi.org/10.7326/M20-0580
Tezvaran, Z., Akan, H., & Zahmacioglu, O. (2012). Risk of depression and anxiety in high school students and factors affecting it. Health MED, 6(10), 3333-9.
 Tümlü G, Akdogan R, Türküm A(2017). The Process of Group Counseling Based on Reality Therapy Applied to the Parents of Disabled Children, International Journal of Early Childhood Special Education 9(2):81-97.
WEI Sha; NI Shifen, XIAO Mingzhao, GAO Yunfeng, LUO Qinghua(2018). Effectiveness of internet0delivered acceptance and commitment therapy for improving mental health: a meta-analysis, http://aammt.tmmu.edu.cn/Upload/rhtml/201802150.htm