پیش بینی ترس از صمیمیت و پرخاشگری پنهان براساس بهزیستی روان شناختی در زنان: نقش واسطه‌ای احساس گناه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس بهزیستی روان شناختی با نقش واسطه‌ای احساس گناه در زنان بود. روش: روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری اطلاعات توصیفی با روش همبستگی بود. در پژوهش هایی که هدف، آزمودن مدل خاصی از پیش بینی بین متغیرهاست، از مدل معادلات ساختاری استفاده می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه زنان متاهل شاغل در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران بود. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده و تعداد 150 زن متاهل به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و به مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989)، ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (1991)، پرخاشگری ارتباطی پنهان نلسون و کارول (2006) و عاطفه خودآگاه تانجنی، واگنر و گومز (1989) پاسخ دادند. برای تحلیل از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که بهزیستی روانشناختی بر پرخاشگری پنهان ارتباطی (17/0-= β, 035/0=P) و ترس از صمیمیت (26/0-= β, 001/0=P) با میانجی‌گری احساس گناه (18/0-= β, 026/0=P) تأثیر معناداری دارد؛ همچنین احساس گناه بر پرخاشگری پنهان ارتباطی (24/0= β, 002/0=P) و ترس از صمیمیت (15/0= β, 042/0=P) اثر مستقیم معناداری دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده احساس گناه می‌تواند بین بهزیستی روانشناختی و پرخاشگری پنهان ارتباطی و ترس از صمیمیت در زنان متأهل نقش میانجی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting latent marital aggression and fear of intimacy based on psychological well-being in women: The mediating role of guilt

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Hamidikian 1
  • Mojghan Niknam 2
  • Panteha Jahangir 2
1 PhD Student in Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to predict latent marital aggression and fear of intimacy based on psychological well-being with the mediating role of guilt in women. Method: The method of the present study was applied in terms of purpose and descriptive information collection was correlated with the method. In studies that aim to test a specific model of prediction between variables, the structural equation model is used. The statistical population of the present study included all married couples working in the Radio and Television of the Islamic Republic of Iran in Tehran. In this study, multi-stage random sampling method was used and 150 married women were randomly selected as a sample and used the Reef (1989) Psychological Well-Being Scale, Fear of Deskatner and Tellen Intimacy (1991), Nelson Hidden Communication Aggression, and Carroll (2006) and Tangey, Wagner, and Gomez (1989) responded to conscious consciousness. Pearson correlation coefficient and path analysis were used for analysis. Results: The results of data analysis showed that psychological well-being mediated on latent communication aggression (β = -0.17, P = 0.035) and fear of intimacy (β = -0.26, P = 0.001). Feelings of guilt (β = -0.18, P = 0.026) have a significant effect; Also, guilt has a significant direct effect on latent communication aggression (β = 0.24, P = 0.002) and fear of intimacy (β = 0.15, P = 0.042). Conclusion: According to the results, guilt can play a mediating role between psychological well-being and latent aggression and fear of intimacy in married women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden marital aggression
  • fear of intimacy
  • psychological well-being
  • guilt
انوشه‌ای، مریم.، پورشهریاری، مه سیما.، و ثنایی ذاکر، باقر (1385). بررسی رابطه بین ادراک دختران از الگوهای تربیتی والدینشان با احساس شرم و گناه در آنها. پژوهش‌های مشاور،7(25)، 26-7.
بیانی، علی اصغر.، محمدکوچکی، عاشور.، و بیانی، علی (۱۳۸۷). روایی و پایایی مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی. 14(2): ۱۵۱-۱۴۶.
پناهی، مریم.، کاظمی جمارانی، شبنم.، عنایت‌پور شهر بابکی، مهدیه.، و رستمی، مهدی. (1396). بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی رفتاری تلفیقی بر کاهش ترس از صمیمیت و دلزدگی زناشویی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 2 (42): 156-167.
حسین آبادی، محمد. (1390). اثربخشی گروه درمانی وجودی انسانگرایانه بر میزان سلامت روان زندانیان و بررسی سهم عزت نفس و احساس شرم در بهبود سلامت روان. پایان نامة کارشناسی ارشد. دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد.
حمیدی‌کیان، پروانه.، نیکنام، مژگان.، و جهانگیر، پانته‌آ. (1400). پیش بینی پرخاشگری پنهان زناشویی و ترس از صمیمیت براساس خودشفقت ورزی با نقش میانجیگری احساس گناه در افراد متاهل. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 2(1پیاپی5): 90-65.
خزاعی، سمانه.، نوابی نژاد، شکوه. فرزاد، ولی الله.، و زهراکار، کیانوش(1397). رابطه سبک‌های دلبستگی و پرخاشگری ارتباطی پنهان: با واسطه گری احساس شرم و گناه. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 14(54): 74-89
رجبی، غلامرضا.، حیات بخش، لیدا.، و تقی پور، منوچهر(1394). الگوی ساختاری رابطه مهارت مندی هیجانی، صمیمیّت، رضایت و سازگاری زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 5(1): 68-92.
زارع پور، مریم.، و آسوده، محمّدحسین (1390). سلامت روان زوجین: نقش ابعاد صمیمیّت زناشویی و الگوهای ارتباطی. مجموعه مقالات دومین همایش ملّی روانشناسی روانشناسی خانواده. مرودشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
زارع، حسین.، غباری بناب، باقر.، شمس نطنزی، علیرضا. و صادقخانی، اسدالله. (1392). رابطة بین سبک‌های دلبستگی و بخشش با رضایت زناشویی زوجها.، فصلنامة مشاوره و رواندرمانی خانواده دانشگاه کردستان، 43(1): 22-8.
زارعی، سلمان.، فرح‌بخش، کیومرث.، و اسماعیلی، معصومه.‌(1390). تعیین سهم خودمتمایزسازی، اعتماد، شرم و گناه در پیش‌بینی سازگاری زناشویی، دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 3 (45): 51-64.
فلاح‌زاده، هاجر.، ثنایی ذاکر، باقر.، و فرزاد، ولی اله. (1391). بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان محور و زوج درمانی سیستمی تلفیقی بر کاهش اضطراب صمیمیت زوجین. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(2): 466-484.
کاظمی، سپیده.، بیرامی، منصور.، و موحدی، یزدان(1394). مقایسه بهزیستی روان شناختی والدین کودکان قلدر خشمگین با بهزیستی روان شناختی والدین کودکان قربانی قلدری و کودکان عادی شهر تبریز. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری. 1(3)، 65-75.
نظری، فرحناز.، اعتمادی، عذرا.، و عابدی، احمد (1398). اثربخشی غنی سازی روابط زوجین به شیوه اولسون بر صمیمیت زناشویی زوجین. مجله تحقیقات علوم رفتاری. 17(3): 448-456.
واعظی، مریم.، خانبانی، مهدی.، توکّلی، ماهگل.، و خامی، مریم(1392). تأثیر عشق ورزی در رضایت مندی زندگی زناشویی. مجله خانواده و پژوهش. 2(4): 133-150.
References
Abrams, J. (2009). What's Reality Got to Do with It? Projective Processes in Adult Intimate Relationships. Psychoanalytic Social Work, 16(2): 126-138.
Amberson, D. A. (2016). Enhancing intimacy in marriag: A Clinician's Guide. New York: Brunner-Routledge.
Anoushehai, M., Pourshahriari, M., & Sanai Zaker, B. (2006). Examining the relationship between girls' perceptions of their parents' educational models and feelings of shame and guilt in them. Consultant Research, 7(25), 7-26. (In Persian)
Bagarozzi, D.A. (2013). Enhancing Intimacy in Marriage: A clinician Guide. New York: Routledge
Balci, K., & Salah, A. A. (2015). Automatic analysis and identification of verbal aggression and abusive behaviors For online social games. Computers In Human Behavior, 53, 517-526.
Bayani, A. A., Mohammad Kochaki, A., & Bayani, A. (2008). Validity and reliability of Riff psychological well-being scale, Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 14(2): 151-146. (In Persian)
Beaird, M. (2013). How to Nurture Your Emotional Connection. Alabama Counseling and Consulting Center in Huntsville.
Benjamin, A. J. (2016). Aggression. In H. S. Friedman,Encyclopedia of Mental Health (pp.33-39). NewYork: Academic Press.
Bernhardt, E., & Fratczak, E. (2016), Family status and subjective well-being: Comparing Poland and Sweden, Cultural dimensional of demographic behavior in industrialized societies, IUSSP.1-26.
Besser, A., & Priel, B. (2006). Models of attachment,confirmation of positive affective expectations,and satisfaction with vacation activities: A pre–post panel design study of leisure. Personality and Individual Differences, 41(6), 1055-1065.
Carroll, J. S., Nelson, D. A., Yorgason, J. B., Harper, J. M. Ashton, R. H., & Jensen, A. C. (2010).Relational aggression in marriage. AggressiveBehavior, 36(5), 315-329.
Choi, H. & Marks, N. F. (2018), Marital conflict, depressive symptoms, and functional impairment, Journal of Marriage and the Family, 70(2), 377-390.
Clifford, C. E. (2013). Attachment and Covert Relational Aggression in Marriagewith Shame as a Potential Moderating Variable: A Two Wave Panel Study.
Conroy, A.A.; McGrath, N.; Van Rooyen, H.; Hosegood, V.; Johnson M.O.; Fritz, K. (2016). Power and the association with relationship quality in South African couples: Implications for HIV/AIDS interventions. Social Science & Medicine, 153: pp. 1-11.
Cramer, H; Ward, L; Saper, R; Fishbein, D; Dobos, G; Lauche, R(2015). The Safety of Yoga: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Epidemiol. 2015 Aug 15;182(4):281-93. doi: 10.1093/aje/kwv071. Epub 2015 Jun 26.
Curtis, D. S., Epstein, N. B., & Wheeler, B. (2015).Relationship Satisfaction Mediates the Link Between Partner Aggression and Relationship Dissolution The Importance of Considering Severity. Journal of Interpersonal Violence, 32 (8), 1187-1208.
Descutner, C. J., Thelen, M. H. (1991). Development and validation of a fear-of-intimacy scale. Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology, 3, 218–225.
Egan, S. J., Wade, T. D., & Shafran, R. (2011). Perfectionism as a transdiagnostic process: A clinical review. Clinical psychology review, 31(2): 203-212.
Fallahzadeh, H., Sanai Zaker, B., & Farzad, V. (2012). Investigating the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and integrated systemic couple therapy on reducing couples' intimacy anxiety. Family Studies Quarterly, 8(2): 466-484. (In Persian)
Ferguson, T. J., & Eyre, H. L. (2001). Reconciling interpersonal versus appraisal views of guilt: Roles of inductive strategies and projected responsibility in prolonging guilty feelings. Manuscript under review.
Ferreira, L.C.; Narciso, I.; Nova, R. (2013). Authenticity, work and change: a qualitative study on couple intimacy. Families Relationships and Societies, 2 & 3(16): pp. 339-354
Frankel, L. A., Umemura, T., Jacobvitz, D., & Hazen, N. (2015). Marital conflict and parental responses to infant negative emotions: relations with toddler emotional regulation. Infant Behavior and Development, 40, 73-83. Gaia, A. (2012). Understanding emotional intimacy: A review of conceptualization, assessment and the role of gender. International Social Science Review, 77(3), 151-170.
Gailliot, M. T., Baumeister, R. F., DeWall, C. N., Maner, J. K., Plant, E. A., Tice, D. M., & Schmeichel, B. J. (2017). Self-control relies on glucose as a limited energy source: willpower is more than a metaphor. Journal of Personality and Social Psychology, 92(2), 325.
Galla, B.M., & Duckworth, A.L. (2015). More than resisting temptation: Beneficial habits mediate the relationship between self-control and positive life outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 019(2), 418-434.
Gangemi A, Mancini F. (2017). Obsessive Patients and Deontological Guilt: A Review. Psychopathol Rev. 4(2):155-68.
Gresham, D., & Gullone, E. (2012). Emotion regulation strategy use in children and adolescents: The explanatory roles of personality and attachment. Personality and Individual Differences, 52, 616-621.
Hamidikian, P., Niknam, M., & Jahangir, P. (2021). Predicting covert marital aggression and fear of intimacy based on self-compassion with the mediating role of guilt in married people. Applied Family Therapy Quarterly, 2(1): 65-90. (In Persian)
Harper, J. M. (2011). Regulating and Coping With Shame. In R. Trnka, K. Balcar, & M. Kuška, Reconstructing Emotional Spaces: From Experience to Regulation (pp. 189-206). Prague: University of Prague Press.
Hawkins L, Centifanti LCM, Holman N, Taylor P. (2019). Parental Adjustment following Pediatric Burn Injury: The Role of Guilt, Shame, and Self-Compassion. J Pediatr Psychol. 44(2):229-37.
Heller, P. &. Wood, B. (2018). The of process of intimac. Journal Marital and FamilyTherapy, 24: 273-291.
Hossein Abadi, M. (2011). The effectiveness of humanistic existential therapy group on the mental health of prisoners and the study of the contribution of self-esteem and feeling of shame in improving mental health. Master's thesis. Faculty of Psychology and Educational Sciences, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian)
Johns, M., Inzlicht, M., & Schmader, T. (2018). Stereotype threat and executive resource depletion: examining the influence of emotion regulation. Journal of Experimental Psychology: General, 137(4), 691.
Jong, C. (2005). Shame and guilt among Asian Americans. Unpublished doctoral dissertation, Department of Psychology, Argosy University, Honolulu, Hawaii.
Kathryn, D., Timmerman, L. (2013). Accomplishing romantic relationship. In: Greene JO, Burleson BR. (editors). Handbook of communication and social interaction skills Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 685-90.
Kazemi, S., Beyrami, M., & Movahedi, Y. (2015). Comparing the psychological well-being of parents of angry bully children with the psychological well-being of parents of bully-victim children and normal children in Tabriz city. Journal of rehabilitation research in nursing. 1(3), 65-75. (In Persian)
Khazaei, S., Navabinejad, Sh. Farzad, V., & Zahrakar, K. (2019). The relationship between attachment styles and covert communicative aggression: Mediated by feelings of shame and guilt. Evolutionary Psychology: Iranian Psychologists, 14(54): 74-89. (In Persian)
Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, J. (2017). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887- 904.
Madanian, L.; Syed Mansor, S.M.Sh.; Bin Omar, A.H. (2012). Marital satisfaction of Iranian female students in Malaysia: a qualitative study. In: 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (WCPCG).
Meng, K. N. (2013). Couple Implicit Rules for Facilitating Disclosure and Relationship Quality with Romantic Relational Aggression as a Mediator. Retrieved March 23, 2013 from http://scholarsarchive.byu.edu/etd.
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2017). Contributions of attachment theory and research to motivation science. In J. Shah & W. Gardner (eds.), Handbook of motivation science. New York: Guilford Press.
Monteoliva, A. (2012). Differences between men and women with a dismissing attachment style regarding their attitudes and behavior in romantic relationships. International Journal of Psychology, 47(5), 335-345.
Neely M, Schallert D, Mohammed S, Roberts R,Chen Y. (2016). Self-kindness when facing stress: The roleof self-compassion, goal regulation, and support in college students’ well-being. Motivation and Emotion. 33(1):88-97.
Nelson D. A., & Carroll, J. S. (2006). Couples Relational Aggression and Victimization Scale (CRAS). Provo, UT: RELATE Institute.
Pagnini F, Phillips D, Bosma CM, Reece A, Langer E. Mindfulness, physical impairment and psychological well-being in people with amyotrophic lateral sclerosis. Psychology Health. 2015;30(5):503-17.
Panahi, M., Kazemi Jamarani, Sh., Enayatpour Shahr Babaki, M., & Rostami, M. (2017). Investigating the effectiveness of combined behavioral couple therapy training on reducing fear of intimacy and marital boredom. Quarterly Journal of Applied Psychology, 2(42): 156-167. (In Persian)
Parade, S. H., Leerkes, E. M. (2011). Marital Aggression Predicts Infant Orienting Toward Mother At Six Months. Infant Behavior and Development, 34(2), 235-238.
Prager, K.J. (2009). Encyclopedia of Human Relationships. Thousand Oaks: SAGE Publications.
Rajabi, G., Hayat Bakhsh, L., & Taghipour, M. (2015). The structural model of the relationship between emotional skill, intimacy, satisfaction and marital adjustment. Quarterly Journal of Family Counseling and Psychotherapy. 5(1): 68-92. (In Persian)
Reis, H.T.; Franks, P. (2015). The role of intimacy and social support in health outcomes: Two processes or one? Personal Relationships, 1: pp. 185-197.
Renshaw, K. D., Blais, R. K., & Smith, T. W. (2010). Components of negative affectivity and marital satisfaction: The importance of actor and partner anger. Journal of Research in Personality, 44(3), 328-334.
Renshaw, K. D., Blais, R. K., & Smith, T. W. (2010). Components of negative affectivity and marital satisfaction: The importance of actor and partner anger. Journal of Research in Personality, 44(3), 328-334.
Rhodes, T.; Cusick, L. (2012). Love and intimacy in relationship risk management: HIV positive people and their sexual partners. Sociology of Health & Illness, 22(1): pp. 1-26.
Roepke, A. M. & Seligman, M. E. P. (2015). Doors opening: A mechanism for growth after adversity. Journal of Positive Psychology, 10(2), 107-115.
Rosen- Grandon, J.R; Myhers, J.E; Hattie, J.A. (2010). The relationship between marital characteristics, marital interaction processes and marital satisfaction. Journal of Counseling & Development, 2(1), 58-68.
Ryff, C. D., & Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological Inquiry, 9, 1-28.
Ryff, C.D., & Singer, B.H., (2006). Best News Yet on the Six-factor Model of Well-being, Social Science Research, 35: 1103-1119.
Ryff, C.D.; Singer, B.H. (2013). Handbook of affective sciences, Goldsmith, Scherer & Goldsmith, H.H. (Eds.) In R.J. Davidson, K.R, New York: Oxford University Press.
Seligman, M. (2015). Chris Peterson’s unfinished masterwork: The real mental illnesses. Journal of Positive Psychology, 10(1), 3-6.
Seligman, M.E.P. (2011). Flourish: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-Being. New York: Free Press
Semenyna, S. W., & Vasey, P. L. (2015). Victimization Due to Bullying and Physical Aggression. InSamoan Men and Women. Personality and Individual Differences, 87, 85-89.
Tangeney, J. P., Wagner, P. E. & Gramazow, R. (1989) The Test of Self-Conscious Affect (TOSCA). George Mason University, Fairfax, VA.
Tangney, J. P., & Dearing, R. l. (2002). Shame & guilt. The Guilford Press: New York, London.
Thelen, M. H., Vander Wal, J. S., Thomas, A. M., & Harmon, R. (2015). Fear of intimacy among dating couples. Behavior modification, 24(2), 223-240. [DOI:10.1177/0145445500 242004] [PMid:10804681].
Tracy, J. L., & Robins, R. W. (2016). Appraisal antecedents of shame and guilt: Support for a theoretical model. Personality and Social Psychology
Vaezi, M., Khanbani, M., Tavakoli, M., & Khami, M. (2013). The effect of making love on marital life satisfaction. Family and research magazine. 2(4): 133-150. (In Persian)
Wei M, Liao KY, Ku TY, Shaffer PA. (2017). Attachment, self-compassion, empathy, and subjective wellbeing among college students and community adults. J Pers, 79(1):191-221.
Zare, H., Ghobari Bonab, B., Shams Natanzi, A., & Sadeghkhani, A. (2013). The relationship between attachment styles and forgiveness with couples' marital satisfaction. Kurdistan University Family Psychotherapy and Counseling Quarterly, 43(1): 8-22. (In Persian)
Zarei, S., Farahbakhsh, K., & Esmaili, M. (2011). Determining the contribution of self-differentiation, trust, shame, and guilt in predicting marital adjustment, Knowledge and Research in Applied Psychology, 3(45): 51-64. (In Persian)
Zarepour, M., & Asoudeh, M. H. (2011). Mental health of couples: the role of dimensions of marital intimacy and communication patterns. Proceedings of the Second National Conference on Family Psychology. Marvdasht: Islamic Azad University, Marvdasht branch. (In Persian)