اثربخشی خودنظم بخشی هیجانی بر افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

2 گروه مشاوره و روانشناسی، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی خودنظم بخشی هیجانی بر افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده بود. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با گروه گواه و طرح  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش زوجین تازه ازدواج کرده دانشگاههای تهران، الزهرا و شهید بهشتی بودند که طی فراخوان عمومی از کلیه دانشجویان متاهلی که کمتر از 3 سال از ازدواجشان گذشته بود دعوت به همکاری شد و از بین آنها تعداد 30 زوج انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش  (15 زوج) و گواه (15 زوج) گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله هفتگی را به شکل گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای دریافت کردند. هر دو گروه در سه مرحله‌ی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری سه ماهه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها تفاوت معناداری را بین عملکرد دو گروه آزمایش و گواه در نمره خودنظم بخشی ارتباطی (54/27=F، 001/0=P)، و تکاپوی ارتباطی (91/20=F، 001/0=P) در مرحله پس‌آزمون و پیگیری نشان داد. نتیجه گیری: از آنجا که آموزش خودنظمی بخشی هیجانی باعث افزایش خودتنظیمی زوجین تازه ازدواج کرده می شود، لذا روانشناسان و مشاوران می توانند برای کمک به زوجین تازه ازدواج کرده از این روش بهره مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of emotional self- regulation on marital self- regulation of the newly married couples

نویسندگان [English]

  • mehdi ghezelseflo 1
  • Mehdi Rostami 2
  • Nadereh Saadati 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran
2 Department of counseling and psychology, Iran-mehr the institute for social study and research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to identify the effectiveness of emotional self- regulation on marital self- regulation of the newly married couples. Method: it was a quasi- experimental one with control, experimental group and pretest, posttest with a 3- month follow-up. The statistical population of this study was the newly married couples of Tehran, Al-Zahra and Shahid Beheshti University who were invited to cooperate in a public call to all students who had been married for less than 3 years  thirty of them were being selected and randomly assigned to experimental (15 couples) and control (15 couples) groups. The experimental group received weekly intervention in 8 sessions of 90 minutes. Both groups were evaluated in three stage of pre-test, post-test and 3 month follow- up. Data were analyzed using mixed variance repeated measures. Results: The results showed a significant difference between the performance of two experimental and control groups in the relational self-regulation score (F= 27.54, P=0.001) and relational activity (F= 20.91, P= 0.001) Post- test and follow- up indicated. Conclusion: Since emotional self- regulation training enhances self- regulation of newly married couples, psychologists and counselors can benefit this method to assist the newly married couples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self- regulation
  • Emotion
  • Marriage
اصغری ابراهیم‌آبادی، محمد. جواد؛ غلام‌زاده، محمد. (1395). نقش الگوهای ارتباطی و خودتنظیمی هیجان زوجین در پیش‌بینی تاب‌آوری. فصلنامه علی تخصصی روانشناسی مثبت. 2(5): 65-78.
درگاهی، شهریار.، زراعتی، مصطفی.، قمری کیوی، حسین. ف اعیادی، نادر.، و حقانی، مجتبی. (1394). برنامه تأثیر آموزش تنظیم هیجان در بهزیستی هیجانی و رضایت زناشویی زنان نابارور. نشریه پرستاری ایران. 28: 151-162.
رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی­الله. (1399). اثربخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد. خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 35-53
قزلسفلو، مهدی. (1399). پیش‌بین‌های تعهد زناشویی: سبک‌های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه. خانواده درمانی کاربردی، 1(1): 1-16
عیسی نژاد، امید.، علیپور، الهه.، رستمی، مهدی.، و تاجمیری، مرضیه. (1400). اثربخشی آموزش ارتباط و ازدواج هالفورد بر روی رفتارهای نگهدارنده همسر و ارتباط اولیه زناشویی. سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی، 3(3): 45-54
عیسی نژاد، امید.، علیپور، الهه.، و کلهری، صفورا. (1394). فراهم‌سازی ارزیابی تراز خودتنظیمی زناشویی در جامعه ایرانی: آزمون پایایی، روایی و ساختار عاملی نسخه ایرانی سنجه خودتنظیمی رفتاری برای روابط کارآمد در زوج‌ها. مشاوره و روان درمانی خانواده، 2،7(پیاپی 24): 126-147.
References
Allen, L. B., McHugh, R. K., & Barlow, D. H. (2009). Emotional disorder. Clinical Handbook of Psychological Disorder.
Ben-Naim, S., Hirschberger, G., Ein-Dor, T., & Mikulincer, M. (2013). An experimental study of emotion regulation during relationship conflict interactions: The moderating role of attachment orientations. Emotion, 13(3), 506.
Berrios, R., Totterdell, P., & Niven, K. (2015). Why do you make us feel good? Correlates and interpersonal consequences of affective presence in speed‐dating. European journal of personality, 29(1), 72-82.
Bloch, L., Haase, C. M., & Levenson, R. W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: More than a wives’ tale. Emotion, 14(1), 130.
Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 22, 34-44.
Dargahi, S. H., Zeraati, M., Ghamari Givi, H., Ayadi, N., & Haghanni, M. (2015). The Effectiveness of Emotion Regulation Training on Emotional Well-Being and Marital Satisfaction of Infertile Women. Iran Journal of Nursing, 28(93), 151-162.
Diedrich, A., Hofmann, S. G., Cuijpers, P., & Berking, M. (2016). Self-compassion enhances the efficacy of explicit cognitive reappraisal as an emotion regulation strategy in individuals with major depressive disorder. Behaviour research and therapy, 82, 1-10.
Grezellschak, S., Lincoln, T. M., & Westermann, S. (2015). Cognitive emotion regulation in patients with schizophrenia: evidence for effective reappraisal and distraction. Psychiatry research, 229(1), 434-439Gross, J. J. (Ed.). (2013). Handbook of emotion regulation. Guilford publications.
Halford, W. K. (2011). Marriage and relationship education: What works and how to provide it. Guilford Press.
Halford, W. K., Lizzio, A., Wilson, K. L., & Occhipinti, S. (2007). Does working at your marriage help? Couple relationship self-regulation and satisfaction in the first 4 years of marriage. Journal of family psychology, 21(2), 185.
Hasani, J., & Shahmoradifar, T. (2016). Effectiveness of Process Emotion Regulation Strategy Training in Difficulties in Emotion Regulation.
McDermott, M. J., Tull, M. T., Gratz, K. L., Daughters, S. B., & Lejuez, C. W. (2009). The role of anxiety sensitivity and difficulties in emotion regulation in posttraumatic stress disorder among crack/cocaine dependent patients in residential substance abuse treatment. Journal of anxiety disorders, 23(5), 591-599.
Mazzuca, S., Kafetsios, K., Livi, S., & Presaghi, F. (2019). Emotion regulation and satisfaction in long-term marital relationships: The role of emotional contagion. Journal of Social and Personal Relationships, 36(9), 2880-2895.
Riahi, F., Golzari, M., & Mootabi, F. (2020). The Relationship Between Emotion Regulation and Marital Satisfaction Using the Actor-partner Interdependence Model. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 26(1), 44-63.
Tamir, M., John, O. P., Srivastava, S., & Gross, J. J. (2007). Implicit theories of emotion: Affective and social outcomes across a major life transition. Journal of Personality and Social Psychology, 92(4), 731.
Tarver, J., Daley, D., & Sayal, K. (2014). Attention‐deficit hyperactivity disorder (ADHD): an updated review of the essential facts. Child: care, health and development, 40(6), 762-774.
Sakakibara, R. (2016). Does cognitive appraisal moderate the effects of cognitive emotion regulation strategies? A short-term longitudinal study. Personality and Individual Differences, (101), 511-512.
Smaeili, S., aghdasi, A., panhah ali, A. (2021). Comparison of the effectiveness of emotion regulation training and interpersonal skills training on girls' resilience. Scientific Journal of Social Psychology, 9(59), 101-113.
Shafer, K., James, S. L., & Larson, J. H. (2016). Relationship self-regulation and relationship quality: The moderating influence of gender. Journal of Child and Family Studies, 25(4), 1145-1154.
Snyder, D. K., Castellani, A. M., & Whisman, M. A. (2006). Current status and future directions in couple therapy. Annu. Rev. Psychol., 57, 317-344.
Vater, A., & Schröder‐Abé, M. (2015). Explaining the link between personality and relationship satisfaction: Emotion regulation and interpersonal behaviour in conflict discussions. European Journal of Personality, 29(2), 201-215
Wilson, K. L., Charker, J., Lizzio, A., Halford, K., & Kimlin, S. (2005). Assessing how much couples work at their relationship: the behavioral self-regulation for effective relationships scale. Journal of Family Psychology, 19(3), 385.