تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی: نقش واسطه ای رشد روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 استاد گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با تدوین مدل سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی با میانجیگری رشد روانی در زنان و مردان انجام پذیرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی -همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه زنان و مردان متاهل(25 تا 45سال) در منطقه 8 تهران در سال 1399 – 1398بود، که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 600 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.‌ به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)، پرسشنامه امنیت روانی مزلو (2004)، پرسشنامه صفات شخصیتی نئو مک کری و کاستا (1985)، پرسشنامه سبک‌های دلبستگی کولینز و رید (1990) و پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون (1969) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ از نرم‌افزار AMOS نسخه 24 استفاده شد. یافته ها: ضرایب رگرسیونی مدل نشان می‎‌دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه سازگاری زناشویی بر اساس امنیت روانی، صفات شخصیت و سبک‌های دلبستگی با میانجیگری رشد روانی در زنان و مردان را تبیین می‎‌کند و مقادیر شاخص‌های برازش نشان داد که مدل اندازه‌گیری این پژوهش از وضعیت قابل قبولی برخوردار است ( 897/0= GFI). نتیجه گیری: بنابر نتایج مهمترین تاثیرپذیری سازگاری زناشویی شامل امنیت روانی، صفات شخصیت، رشد روانی و سبک‌های دلبستگی است؛ در نتیجه پیشنهاد می‌شود برای کمک به سازگاری زناشوئی زنان و مردان از نتایج این پژوهش استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Marital Adjustment Model based on Psychological Security, Personality Traits, and Attachment Styles: the Mediating Role of the Psychological Growth

نویسندگان [English]

  • Reyhaneh Nazirirad 1
  • Susan Emamipour 2
  • Fariba Hassani 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to develop a marital adjustment model based on psychological security, personality traits, and attachment styles mediated by psychological growth in men and women. Methods: The present study was descriptive-correlational and its statistical population consisted of married men and women aged 25 to 45 years in district 8 of Tehran in 2019 and 2020. Using the convenience sampling method, we selected 600 married men and women as the statistical samples. The research tools included Spanier's Dyadic Adjustment Scale (DAS) (1976) Marital Adjustment Questionnaire, Maslow's psychological security questionnaire (2004), the personality trait questionnaire by McCrae and Costa (1985), Collins and Read adult attachment Scale (1990), and Ericsson's psychological growth assessment questionnaire (1969). We analyzed data using AMOS and factor analysis. Results: The regression coefficients of the model indicated that marital adjustment could explain psychological security, personality traits, and attachment styles mediated by psychological growth in men and women, and the fit indices indicated that the measurement model of the research had an acceptable status (GFI=0.879). Conclusion: According to the results, the marital adjustment was mostly affected by psychological security, personality traits, psychological growth, and attachment styles. Therefore, we suggest using the results of the present study to help create marital adjustment between men and women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital adjustment
  • Mental security
  • Personality traits
  • Attachment styles
  • Mental development