اثربخشی آموزشی سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر خودتنظیمی و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت در دختران نوجوان افسرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی عمومی، دانشکده ی روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

2 استاد تمام، گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی سلامت، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر سرمایه روان شناختی مثبت گرا بر سبک زندگی توسعه دهنده سلامت و خودتنظیمی در دختران نوجوان افسرده بود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه است؛ جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دختر متوسطه یک و دو شهر تهران در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ بودند که پس از غربالگری با استفاده از پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ (۱۹۹۰) و سبک زندگی توسعه دهنده سلامت (۱۹۹۷) 30 دختر نوجوان افسرده انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 دختر) و گرواه (15 دختر) کاربندی شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت گروهی مداخله مبتنی بر آموزش سرمایه روان شناختی مثبت گرا لوتانز و یوسف (2004) را دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازههای مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که مداخله سرمایه روانشناختی مثبت گرا بر سبک زندگی سلامت (32/5=F و 029/0=P)، نمره کل راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (74/6=F و 015/0=P)، مولفه باورهای انگیزشی (65/4=F و 040/0=P) و مولفه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (82/5=F و 023/0=P) موثر است؛ و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که جلسات هشتگانه سرمایه روانشناختی مثبت گر توانسته است به میزان قابل توجهی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در نوجوانان را افزایش دهد و در نتیجه موجب بهبود سبک زندگی توسعه دهنده سلامت نوجوانان شود؛ با توجه به موثر واقع شدن این روش درمانی، استفاده گسترده از آن توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Educational Effectiveness of Positive Psychological Capital in Improving Self-Regulation and Health-Developing Lifestyle in Depressed Adolescent Girls

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Tahvilian 1
  • Ahmad Borjali 2
  • Maryam Mashayekh 3
  • Adis Kraskian 3
1 Phd student,Department of psychology,karaj braunch,Islamic Azad University,Karaj,iran
2 Professor,Department of clinical psychology, allame tabatabaie University, Tehran,iran
3 Assistant professor, department of health psychology, karaj braunch,Islamic Azad University,Karaj,iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to determine the effect of positive psychological capital on health-developing lifestyle and self-regulation in depressed adolescent girls. Method: The research was applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of the method with pre-test, post-test, and follow-up design, and a control group. The statistical population of the study consisted of female single and two-grade high school students in Tehran in the academic year of 1997-98. They were randomly assigned to two experimental groups (15 girls) and a control group (15 girls). The experimental group received eight 90-minute sessions in a training-based intervention group based on the psychological capital questionnaire by Luthans and Youssef (2004). We analyzed data using the repeated-measures analysis of variance. Results: The results indicated that the positive psychological capital intervention affected health lifestyle (F=5.32, and P=0.029), the total score of motivational strategies for learning (F=6.74 and P=0.015), motivational beliefs (F= 4.65, and P=0.040), and self-regulation learning strategies (F=5.82, and P=0.023). The effect was stable in the follow-up phase. Conclusion: The results of the present study indicated that eight sessions of positive psychological capital could significantly increase self-regulated learning strategies in adolescents, thereby improving the adolescent health-developing lifestyle. Due to the effectiveness of this therapy, we suggest its extensive use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological capital
  • Positive
  • Self-regulation
  • Lifestyle
  • Health