شناسایی پدیده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تاخیر‌ در‌ ازدواج دختران: نظریه زمینه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف، شناسایی پدیده­ی تأخیر ازدواج در دختران انجام شد. روش: روش انجام پژوهش، کیفی و از نوع نظریه زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای بود. جامعه پژوهش را دختران مجرد بالای 30 سال تشکیل دادند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نمونه‌گیری به‌صورت نظری انجام شد. تعداد شرکت‌کنندگان 23 نفر بود و ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. روند تجزیه‌وتحلیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌ها بر اساس روش ساختارگرای چارمز (2006)، انجام شد. در انتهای مراحل کدگذاری، مدل نهایی پژوهش ارائه شد. یافته‌ها: نتایج، نشان داد که علل تأخیر در ازدواج عبارت بودند از: داشتن خانواده ضد ازدواج، شخصیت فردیت طلب و زندگی در جامعه­ی ‌مشوق ‌تجرد. چگونگی شکل‌گیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این عوامل حاوی سه فرآیند بود؛ برداشت­های غلط مرتبط به ازدواج، ویژگی­های تسهیلگر تجرد و مواجهه با افراد تضعیف‌کننده‌ی زوجیت طلبی. تأخیر در ازدواج منجر به ایجاد آثاری شده است که عبارت‌اند از تجارب هیجانی منفی، کسب موفقیت در ابعاد مختلف و نارضایتی از وضعیت موجود. درنهایت دختران مجرد به شیوه­های انطباقی‌درونی و بیرونی با این تأخیر کنار آمده بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به‌‌‌‌‌‌‌ یافته‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌توان چنین استنباط کرد که پدیده­ی تأخیر در ازدواج‌ تحت علل و فرآیندهای خاصی رخ می­دهد و با خود تبعات آزاردهنده­ای را به دنبال دارد؛ بنابراین تغییراتی در سازماندهی الگوهای اجتماعی و خانوادگی و شخصیتی افراد را ‌می‌طلبد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این مطالعه ‌می‌تواند مورداستفاده مشاوران و روانشناسان جهت تدوین و طراحی محتوای متناسب با ارزش‌های جامعه و مشکلات در این حوزه قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the Marriage Delay Phenomenon in Girls: A Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • samane mokhtari 1
  • zahra yosefi 2
  • Gholamreza Manshaee 3
1 PhD Student in Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University of Isfahan, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University of Isfahan, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Islamic Azad University of Isfahan, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to identify the marriage delay phenomenon in girls. Method: The research was qualitative and had a grounded theory and its statistical population consisted of single women over 30 years and its sampling was theoretical. 23 participants were female and the research tool was a semi-structured interview. The data analysis was based on Charms constructivist method (2006) and the final research model was presented at the end of the encoding process. Results: The results indicated that the causes of marriage delay were as follows: having an anti-marriage family, an individualistic personality, and living in a society that encourages celibacy. These factors were created due to three processes: Misconceptions about marriage, the facilitating characteristics of celibacy, and communicating with people who undermine matrimonialism. The marriage delay has led to effects, including negative emotional experiences, success in various dimensions, and dissatisfaction with the status quo. Eventually, single girls coped with the delay, both internally and externally. Conclusion: According to the findings, the marriage delay phenomenon occurred under certain causes and processes and had annoying consequences; hence, it required changes in the organization of social and family patterns and personality. The present study can be used by counselors and psychologists to develop and design content according to the values of society and its problems in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marriage
  • Marriage delay
  • Single women
  • Grounded theory