ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه با نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین نقش میانجی رضایت زناشویی مذهبی در ارتباط بین حس خوشبختی زوجین با تمایزیافتگی خود و روابط موضوعی اولیه بود. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش زوج‎های شهر تهران در سال 1399 بودند که 10 سال  از زندگی مشترک آن‌ها گذشته بود که 300 نفر به روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب و وارد پژوهش شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ اﺳﻜﻮرون (1998)، کیفیت روابط موضوعی بل (1995)، احساس خوشبختی لنتز (2010)، رضایت زناشویی مذهبی رضاپور میرصالح (1393) استفاده شد؛ به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تمام شاخص­های برازش مدل با داده­ها از مقادیر قابل قبولی برخوردار هستند (01/0=P)؛ یافته‎های پژوهش نشان داد که اثر غیرمستقیم تمایزیافتگی خود و کیفیت روابط موضوعی با احساس خوشبختی با میانجی‌گری رضایت زناشویی مذهبی در حد پایین فاصله اطمینان 11/0 و حد بالای آن 26/0 در سطح (01/0=P) معنی‎دار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش مشاوران و روانشناسان فعال در زمینه زناشویی می‎توانند در راستای بهبود و غنی­سازی فرایند آموزش و ارتقای سلامت روان در سطح خانواده‏ها از یافته‎های این پژوهش بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Association of Couples' Feeling of Happiness with Differentiation of Self (DoS) and Early Object Relations with the Mediating Role of Religious Marital Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Arezu Jafari Soltanabadi 1
  • Nader Monirpoor 2
  • Hassan Mirzahouseini 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to determine the mediating role of religious marital satisfaction in the relationship between couples' feeling of happiness with their differentiation of self (DoS) and early object relations. Methods: The present study was descriptive and correlational with a structural equation modeling approach. The statistical population of the study consisted of couples, who had been living together for 10 years in Tehran in 2020, and we selected 300 individuals by a convenience sampling method and included them in the study. To collect data, we utilized the Differentiation of Self Inventory (DSI) by Skowron (1998), the object relation quality inventory by Bell (1995), the feeling of happiness inventory by Lentz (2010), and the religious marital satisfaction inventory by Rezapour Mirsaleh (2014). We used structural equation modeling to analyze the data. Results: The results indicated that all indices of model fit with data had acceptable values ​​(P=0.01). According to the results, the differentiation of self and the quality of object relations had indirect effects on the feeling of happiness mediated by religious marital satisfaction at a low confidence interval of 0.11 and an upper limit of 0.26 at a significance level (P=0.01). Conclusion: According to the research results, counselors and psychologists active in the field of marriage can benefit from the present results to improve and enrich the process of education and promote mental health in families.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differentiation
  • Object relation quality
  • Feeling of happiness
  • Religious marital satisfaction
ابراهیمی فر، مژگان.، و نامنی، ابراهیم. (1394). بررسی نقش روابط موضوعی اولیه و ناگویی هیجانی در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
بیرامی، منصور.، فهیمی، صمد.، اکبری، ابراهیم.، و اﻣﻴﺮی ﭘﻴﭽﺎﻛﻼﻳﻲ، اﺣﻤﺪ. (1391). پیش‌بینی رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  بر اساس سبک‌های دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و مؤلفه‌های ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ. مجله‌ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ، 14(1): 77-64.
خجسته مهر، رضا.، و محمدی، رزگار. (1395). تجربه خوشبختی در ازدواج‌های پایدار: یک مطالعه کیفی، دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 3(2): 70-59.
رحمانی فر، رسول.، محمدزاده ابراهیمی.، علی، و سلیمانیان، علی‌اکبر. (1397). تأثیر مهارت‌های ارتباط صمیمانه بر سازگاری زناشویی، ارمغان دانش، ۲۳ (۲): ۱۷۵-۱۸۷.
رضاپور میرصالحی، یاسر. (1393). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه رضایت زناشویی مذهبی. طرح پژوهشی مصوب مرکز تحقیقات علوم رفتاری وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله العظم (عج)
 عبادی، مریم.، ماشینچی عباسی، نعیمه.، و هاشمی، تورج. (1397). نقش مؤلفه‌های هوش هیجانی، ابعاد سرشت شخصیت در بهزیستی روان‌شناختی، پنجمین کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، قزوین.
کوچکی راوندی، محمد.، منیرپور، نادر.، و ارج، عباس. (1394). نقش سبک‌های دلبستگی، کیفیت روابط موضوعی و قدرت ایگو در پیش‌بینی سندروم روده تحریک‌پذیر. دوماهنامه علمی ـ پژوهشی فیض، ۱۹ (۳): ۲۳۱-۲۴۱.
مام صالحی، حسین.، و مرادی، امید. (1398). طراحی مدل پیش‌بینی رضایت جنسی بر اساس طرح‌واره‌های جنسی و تمایزیافتگی خود در زوجین، نشریه روان پرستاری، 8(1): 61-50.
مصلح، جواد.، و احمدی، محمدرضا. (1392). نقش زندگی مذهبی در رضامندی زناشویی زوجین، مجله روانشناسی و دین، 6(2): 90-75.
References
Bell, M. D. (2007). Bell Object Relations and Reality Testing Inventory: BORRTI. Western Psychological Services.
Bienenfeld, D., & Yager, J. (2007). Issues of spirituality and religion in psychotherapy supervision. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 44(3), 178.
Bowen M. Family therapy in clinical practice. New York: Jason Aaronson; 1978: 25-39.
Fatima, M., Ajmal, M. A. (2012). Happy Marriage: A qualitative study. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology, 9, 37-49.
Graziano, V., Trogal, K. (2017). The politics of collective repair: Examining object-relations in a postwork society. Cultural Studies, 31(5), 634-658.
Lim, J., & Lee, S. (2017). The mediating effect of differentiation of self between the family of origin experiences and their marital satisfaction among Korean married women. International Information Institute (Tokyo). Information, 20(3A), 1667-1674.
Najaflouy F. (2006). [The role of self-differentiation in marital relations]. Journal of new thoughts on education; 2(3-4): 27-37.
Nimtz, M. A. (2011). Satisfaction and contributing factors in satisfying long-term marriage: A phenomenological study A doctoral dissertation in psychology. Liberty University.
Peleg O, Yitzhak M. (2011). Differentiation of self and separation anxiety: Is there a similarity between spouses? Contemporary Family Therapy; 33(1):25-36
Siefert, C. J., Stein, M., Slavin-Mulford, J., Haggerty, G., Sinclair, S. J., Funke, D., & Blais, M. A. (2018). Exploring the factor structure of the Social Cognition and Object Relations–Global Rating Method: Support for two-and three-factor models. Journal of personality assessment, 100(2), 122-134.
Simpson JA. Influence of attachment styles on romantic relationships. Journal of personality and social psychology. 1990 Nov; 59(5):971.
Timmons, A. C., Arbel, R., & Margolin, G. (2017). Daily patterns of stress and conflict in couples: Associations with marital aggression and family-of-origin aggression. Journal of family psychology, 31(1), 93.
Van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G. P., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International journal of eating disorders, 5(2), 295-315.
Willis, K., Miller, R. B., Yorgason, J., & Dyer, J. (2020). Was Bowen Correct? The Relationship between Differentiation and Triangulation. Contemporary Family Therapy, 1-11.