تدوین و آزمون مدل علّی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستانی بر اساس انگیزه های والدین برای مشارکت با نقش واسطه ای مشارکت والدین در امور مدارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

چکیده

هدف: این مطالعه یک مدل علّی را به منظور واکاوی رابطه بین انگیزه های والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی از طریق نقش واسطه ای مشارکت والدین در امور مدارس مورد آزمون قرار داد. روش: جامعه آماری این پژوهش تمامی والدین و دانش آموزان پایه ششم ابتدایی مدارس دولتی استان لرستان بود که در سال تحصیلی 99-1398 به تحصیل اشتغال داشتند. از این جامعه تعداد 768 نفر شامل 384 والد (69 نفر مرد، 315 نفر زن) و 384 دانش آموز (200 نفر پسر، 184 نفر دختر) با روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه مورد هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزارهای مشارکت والدین (استریکلند، 2015)، مشارکت والدین مدرسه-محور (پارک و هالووی، 2017) و آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته جمع آوری و به کمک نرم افزارهای SPSS و AMOS تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از نقش مثبت و معنی دار انگیزه های والدین برای مشارکت در پیش بینی مشارکت والدین در امور مدارس و پیشرفت تحصیلی بود. افزون بر این، یافته ها بیانگر آن بود که مشارکت والدین در امور مدارس به طور مستقیم و مثبت پیشرفت تحصیلی را پیش‌بینی کرد. همچنین، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل غیرمستقیم نشان داد که مشارکت والدین در امور مدارس نقش واسطه ای مثبتی در ارتباط بین انگیزه های والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی ایفا نمود. نتیجه گیری: در مجموع، نتایج نشان می دهد که تأثیر واسطه ای مشارکت والدین در امور مدارس در رابطه بین انگیزه های والدین برای مشارکت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد و مدل پیشنهادی یک الگوی مناسب برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان دبستانی است. مفاهیم کاربردی این یافته ها و پیشنهادات بالقوه برای تحقیقات بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing and Examining the Causal Model of Academic Achievement of Primary School Students Based on Parents' Motivations for Involvement with the Mediating Role of Parental involvement in School Affairs

نویسندگان [English]

  • kamyar Azemi 1
  • Sirus Moradizadeh 2
1 : PhD Student of Educational Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 PhD of Psychology, Lorestan University, Khoramabad, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to examine a causal model to investigate the relationship between parents' motivations for involvement and academic achievement with the mediating role of parental involvement in school affairs. Methods: The present study was descriptive and its statistical population consisted of all parents and sixth-grade students at public primary schools of Lorestan province in the academic year of 2019-2020. From the population, 768 individuals including 384 parents (69 males, 315 females), and 384 students (200 males, 184 females) were selected as target samples by multi-stage random sampling. Data were collected using the Parental Involvement Tool by Strickland (2015), the School-Based Parental Involvement tool by Park & Holloway (2017), and the researcher-made academic achievement test, and they were analyzed using SPSS and AMOS. Results: The results of structural equation modeling (SEM) indicated a positive and significant role of parents' motivations for predicting parental involvement in school affairs and academic achievement (P= 0.01). Furthermore, parental involvement in school affairs directly and positively predicted academic achievement (P=0.01), The results of the indirect analysis indicated that parental involvement in school affairs played a positive mediating role in the relationship between parents' motivation for involvement and academic achievement (P=0.01).  Conclusion: The results indicated that there was a mediating effect of parental involvement in school affairs in the relationship between parental motivation for involvement and academic achievement. The proposed model was suitable for predicting academic achievement among primary school students. The practical implications of the findings and potential suggestions for further research are also discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents' motivation for involvement
  • Parental involvement in school affairs
  • Academic achievement