ﺍﺛﺮﺑﺨﺸﯽ زوج درمانی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روابط ﺍﺑﮋه و زوج درمانی راه‌حل محور ﺑﺮ ﺍﺑﺮﺍزﮔﺮی هیجانی همسران دارای تعارض زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر روابط ابژه و مقایسه آن با زوج درمانی راه‌حل محور بر ابرازگری هیجانی همسران دارای تعارض زناشویی بود. روش: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و پیگیری دو ماهه بود؛ و جامعه آماری پژوهش حاضر 192 زوج مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره حکمت و سعادت در شش ماهه اول  سال 1398 بود که پس از غربالگری با پرسشنامه ابرازگری هیجانی کینگ و آمونز (1990)، 60 زوجی که از نقطه برش 40 نمره کمتری گرفته بودند به شیوه در دسترس انتخاب و در گروه‌های آزمایشی زوج درمانی روابط ابژه (10 زوج)، گروه آزمایشی زوج درمانی راه‌حل محور (10 زوج) و  گروه گواه (10 زوج) به صورت تصادفی جایگزین شدند. هر دو گروه آزمایش به مدت هشت جلسه 90 دقیقه‌ای تحت مداخله زوج درمانی روابط ابژه دونوان (2013) و زوج درمانی راه‌حل محور مک‌دونالد (2007) قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله‌ای را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه‌های مکرر تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر مداخله زوج درمانی روابط ابژه بر ابرازگری هیجانی مثبت  (76/114 =F، 001/0 =P)، ابرازگری هیجانی صمیمیت (85/228 =F، 001/0 =P) و ابرازگری هیجانی منفی (88/34 =F، 001/0 =P) و مداخله زوج درمانی راه‌حل محور بر  ابرازگری هیجانی مثبت  (96/49 =F، 001/0 =P)، ابرازگری هیجانی صمیمیت (30/116 =F، 001/0 =P) و ابرازگری هیجانی منفی (46/16 =F، 004/0 =P) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند که مداخله زوج درمانی روابط ابژه و زوج درمانی راه‌حل محور برای افزایش ابرازگری هیجانی مثبت و ابرازگری هیجانی صمیمیت و همچنین کاهش ابرازگری هیجانی منفی در همسران دچار تعارض زناشویی روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of couple therapy based on object relationships and solution-oriented couple therapy on the emotional expression of spouses with marital conflict

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Hoseini 1
  • Parivash Vakili 2
  • Khadijeh Abolmalialhoseini 3
1 PhD Student in Counseling, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was aimed to determine the effectiveness of couple therapy based on object relationships and compare it with solution-oriented couple therapy on the emotional expression of spouses with marital conflict. Method: The present study was quasi-experimental with pre-test and post-test with a two-month control and study groups and a statistical population of 192 couples referring to Hekmat and Saadat Counseling Centers in the first six months of 2019. After screening the subjects with King and Ammons (1990) Emotional Expression Questionnaire, 60 couples who got less than 40 scores from the cut-off point were selected by convenience sampling method and were randomly placed in the Object Relationship Couple Therapy study groups (10 couples), the solution-oriented couple therapy study group (10 couples) and control group (10 couples) . The first study group received eight 90-minute sessions of Donovan Object Relationship Couple Therapy Intervention (2013), and the second study group received the MacDonald Solution Axis Couple Therapy intervention for eight 90-minute sessions (2007), and the control group did not receive any intervention. The data were analyzed using repeated measures mixed variance analysis. Results: The findings showed the effect of object relationship couple therapy intervention on positive emotional expression (F = 114.76, P = 0.001), emotional intimacy expression (F = 228.85, P = 0.001) and negative emotional expression (F = 34.88, P = 0.001). And it showed the effect of solution-oriented couple therapy intervention on positive emotional expression (F = 49.96, P = 0.001), emotional intimacy expression (F = 116.30, P = 0.001), negative emotional expression (F = 16.46, P = 0.004) and the stability of this effect in the follow-up stage. Conclusion: The results of this study indicate that object relations couple therapy intervention and solution-oriented couple therapy are appropriate methods to increase positive emotional expression and emotional intimacy expression and reduce negative emotional expression in spouses with marital conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Expression
  • Couple Therapy
  • Solution Oriented
  • Object Relations
بهبهانی، مریم.، ذوالفقاری، مریم.، و حبی، محمدباقر. (1399). اثربخشی زوج‌درمانی راه‌‌حل محور بر بهبود الگوهای ارتباطی و کنترل عاطفی زوج‌های آشفته. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 1(4): 37-18.
جهانبخشیان، نیره.، رسولی، محسن.، تاجیک اسمعیلی، عزیزاله.، و صرافی فروشانی، غلامرضا. (1398). مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه‌ نظام‌های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر سازگاری زناشویی زنان. مجله علوم پزشکی رازی، 26(11): 73-86
رستمی، مهدی.، سعادتی، نادره.، یوسفی، زهرا. (1397). بررسی و مقایسه آموزش زوج‌درمانی هیجان مدار و راه‌حل مدار بر کاهش ترس از صمیمیت و افزایش رضایت جنسی زوجین. دوفصلنامه مشاوره کاربردی، 8(2): 1-22
رفیعی‌نیا، پروین.، رسول‌زاده طباطبایی، سیدکاظم. و آزادفلاح، پرویز. (1385). رابطه سبک‌های ابراز هیجان با سلامت عمومی در دانشجویان. مجله روانشناسی، 10(1): 105-84
دربانی، سیدعلی.، فرخزاد، پگاه.، و لطفی کاشانی، فرح. (1399). اثربخشی خانواده درمانی راهبردی کوتاه مدت بر تعارض‌های زناشویی. فصلنامه خانواده درمانی کاربردی، 1(1)، 68-54
کاپوتزی، دیوید.، و اشتاوفر، مارک. (1395). مبانی مشاوره زوج‌ها، ازدواج و خانواده. ترجمه شکوه نوابی نژاد، نادره سعادتی و مهدی رستمی. تهران: انتشارات جنگل (انتشار اثر به زبان اصلی، 2015).
طباطبائی، محمود.، معماریان، سپیده.، غیاثی، مهناز.، و عطاری، عباس. (۱۳۹۲). سبک‌های ابراز هیجان و باورهای فراشناختی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. تحقیقات علوم رفتاری، 11(5): 342-353
نوابی فر، فرناز.، آتش پور، حمید.، و گل پرور، محسن. (1399). ساخت و بررسی اثربخشی بسته آموزشی مبتنی بر تیپ‌های شخصیتی نُه‌گانه (انیاگرام) بر ابرازگری هیجان متقاضیان ازدواج. مجله روان‌پزشکی و روانشناسی بالینی ایران، ۲۶ (۱): ۲-۱۵
References
Bagheri, S., Khajevand Khoshli, A., & Asadi, J. (2019). The Effect of Solution-Focused Couple Therapy on Communication Patterns and Flexibility in Divorce Applicant Couples. Avicenna J Neuro Psycho Physiology, 6 (3):133-140
Beyebach, M. (2014). Change factors in solution-focused brief therapy: A review of the Salamanca studies. Journal of Systemic Therapies, 33(1): 62–77.
Dameron, M. L. (2016). Person-centered counseling and solution-focused brief therapy: An integrative model for school counselors. Journal of School Counseling, 14(10): 1–28.
De Shazer, S., & Dolan, Y. (2012). More than miracles: The state of the art of solution-focused brief therapy. London: Routledge
Donovan, JM. (2013). Short Term Object Relations Couples Therapy. Hoboken: Taylor and Francis. Available from: http://www.123library.org/book_details/?id=1080
Feldman Barrett, L., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, AM., & Pollak, SD. (2019). Emotional expressions reconsidered: Challenges to inferring emotion from human facial movements. Psychological Science in the Public Interest, 20(1):1-68
Franklin, C., Bolton, K. W., & Guz, S. (2019). Solution-focused brief family therapy. In B. H. Fiese, M. Celano, K. Deater-Deckard, E. N. Jouriles, & M. A. Whisman (Eds.), APA handbooks in psychology®. APA handbook of contemporary family psychology: Family therapy and training (p. 139–153). American Psychological Association
King, LA., & Emmons, RA. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology, 58(5):864-77.
Konishi, H., Froyen, LG., Skibbe, LE. & Bowles, RP. (2018). Family context and children’s early literacy skills: The role of marriage quality and emotional expressiveness of mothers and fathers. Early Childhood Research Quarterly. 42:183-92.
Glick, ID., Rait, DS., Heru, AM., & Ascher, MS. (2017). Couples and Family Therapy in Clinical Practice 5th ed. Wiley Blackwell, Pp: 137-215.
Macdonald, A.J. (2007). Solution Focused Therapy Theory, Research & Practice. SAGE Publications Asia-Pacific Pte Ltd.
Scharff, DE. (2014). Psychoanalytic Couple Therapy: Foundations of Theory and Practice. Karnac Books. Available from: http://public.eblib.com/choice/publicfullrecord.aspx?p=1589061
Srong, B., Devault, C., & Cohen, T. F. (2011). The marriage and family experience: Intimate relationships in a changing society (11th Ed.).
Siegel, J.P. (2020). Digging Deeper: An Object Relations Couple Therapy Update. Family Process, 59(1): 10-20
Tadros, E. (2019). The Tadros Theory of Change: An Integrated Structural, Narrative, and Solution-Focused Approach. Contemp FAM Ther 41(2): 347–356
Tolorunleke, C. A. (2014). Causes of marital conflicts amongst couples in Nigeria: Implication for counselling psychologists. Social and Behavioral Sciences, 140(1): 24-26.
Waring, E. M. (2013). Enhancing marital intimacy through facilitating cognitive self-disclosure. British: Publisher Routledge.