رابطه‌ی علّی تنظیم ‏هیجان با گرایش به ایده‌پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه مشاوره خانواده، دانشکده علوم‏ اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم ‏اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

چکیده
هدف: هدف این پژوهش تعیین رابطه­ علّی تنظیم‏ هیجان با گرایش به ایده­ پردازی خودکشی با میانجی‏گری رضایت زناشویی در زنان زلزله‏ دیده بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری 21988 نفر از زنان متأهل دارای تجربه زلزله شهرستان سرپلذهاب در سال 1397 بود که با نمونه ‏گیری تصادفی ساده تعداد 600 نفر از زنان انتخاب و پرسشنامه‌های تنظیم شناختی ‏هیجانی (گرنفسکی و همکاران، 2001)، ایده‏ پردازی خودکشی (بک، 1979) و رضایت زناشویی فرم کوتاه (اینریچ، 1979) را تکمیل نمودند. تحلیل داده‏ ها با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و مدل‏یابی معادلات ساختاری با نرم ‏افزار SPSS-24 و AMOS-22 انجام شد. یافته‏ها: نتایج نشان داد، مدل مفهومی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بود؛ به‏ طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهش، نتایج نشان دادند که تنظیم‏ هیجان هم به‏ صورت مستقیم و هم به‏ صورت غیرمستقیم از طریق رضایت زناشویی در زنان زلزله دیده با ایده‏ پردازی خودکشی رابطه دارد؛ همچنین، نتایج نشان داد که بین راهبرد ناسازگار هیجانی با ایده‏ پردازی خودکشی رابطه مثبت و معنی‏ دار اما با رضایت زناشویی رابطه منفی و معنا‏داری است (05/0>P). این رابطه بین راهبرد سازگار هیجانی با ایده ‏پردازی خودکشی، منفی و معنادار و رضایت زناشویی مثبت و معنادار بود (05/0>P). نتیجه‌ گیری: با توجه به نتایج می‏ توان گفت تنظیم ‏هیجان و رضایت زناشویی تعیین ‏گرهای مهم برای ایده ‏پردازی خودکشی در زنان زلزله ‏دیده هستند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The causal relationship between emotion regulation and suicidal ideation mediated by marital satisfaction in earthquake-stricken women

نویسندگان [English]

  • behzad behrooz 1
  • Mohsen Gholmohamadian 2
  • seyed Mohsen hojatkhah 2
1 r, Beheshti Blv, faculty of social sciences, department pf counseling, Razi university, Kermanshah,
چکیده [English]

Aim: This study was aimed to determine the causal relationship between emotion regulation and suicidal ideation mediated by marital satisfaction in earthquake-stricken women. Method: The research method was descriptive and correlational, and the statistical population included 21988 married women with earthquake experience in Sarpol Zahab city in 2018. In this study, 600 women were selected by simple random sampling method, and they completed the Cognitive Emotional Regulation Questionnaire (Grenfsky et al., 2001), Suicidal Ideation (Beck, 1979), and Short Form Marital Satisfaction (Enrich, 1979). Data analysis was conducted using Pearson correlation coefficients and multivariate regression and structural equation modeling with SPSS-24 and AMOS-22 software. Results: The results showed that the conceptual model of the research had an acceptable fit. In general, in the proposed research model, the results showed that emotion regulation has a relationship both directly and indirectly with suicidal ideation through marital satisfaction in earthquake-stricken women. Also, the results showed that there is a positive and significant relationship between maladaptive emotional strategy and suicide ideation. Also, there is a negative and significant relationship between maladaptive emotional strategy and marital satisfaction (P <0.05). This relationship was negative and significant between emotionally adaptive strategy and suicide ideation. And it was positive and significant between emotionally adaptive strategy and marital satisfaction (P <0.05).Conclusion: According to the results, it can be said that emotion regulation and marital satisfaction are important determinants for suicide ideation in women affected by earthquakes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation
  • Suicidal ideation
  • Marital Satisfaction
  • Earthquake-Stricken
افشاری، زینب.، موتابی، فرشته.، و پناغی، لیلی. (1394). نقش واسطه‌ای روان سازه‌های ناسازگار اولیه در رابطه بین سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی. دوفصلنامه روانشناسی خانواده، 2(1):70-59.
اکبری، بهمن.، فرگت، آزاده.، علی‌خواه، ساناز.، و مجیدی، ملیناز. (1398). نقش سرمایه اجتماعی و روان‌شناختی در پیش‌بینی صمیمیت زناشویی زوجین. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی، 9(33):114-95.
انیسی، جعفر.، فتحی آشتیانی، علی.، سلیمی، حسین.، و احمدی، خدابخش. (1383). ارزیابی اعتبار و روایی مقیاس افکار خودکشی بک در سربازان. مجله طب نظامی، 7(1):37-33.
ایمانی، مهدی.، رضایی، سید علی.، پیرزاده، حجت‌الله.، ولیخانی، احمد.، و رضایی، سید ولی. (1394). نقش واسطه­ای خودکارآمدی و خوش­بینی در رابطۀ میان رضایت زناشویی و رضایت از زندگی زنان آموزگار شهر نهاوند. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 5(3):79-50.
بشارت، محمد. علی. (1395). پرسشنامه تنظیم شناختی- هیجان: روش اجرا و نمره­گذاری. فصلنامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی تحولی، 13(50):223-221.
حسنی، جعفر.، میرآقایی، علی‌محمد. (1391). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان با ایده پردازی خودکشی. مجله روان‌شناسی معاصر، 7(1):72-61.
خلفی، علی.، بشلیده، کیومرث.، ارشدی، نسرین.، و سودانی، منصور. (1397). طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای رضایت زناشویی و عشق. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 8(1):26-3.
رضایی، آذرمیدخت.، خدادادی، زهرا.، میرمحمدی، لیلا. (1390). رابطه بین افکار ناکارآمد و تمایل به افکار خودکشی در همسران آزاردیده. فصلنامه علمی-پژوهشی جامعه‌شناسی زنان، 2(3):138-123.
زارع، مژگان.، و رضایی، آذر. (1395). نقش میانجی تنظیم شناختی- هیجانی در رابطه بین شخصیت و رضایت زناشویی زوجین شاغل فرهنگی شهر مرودشت. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 7(24):112-91.
سپهری نژاد، مریم.، و حاتمیان، پیمان. (1397). پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس دشواری تنظیم هیجان و اجتناب تجربی در پرستاران. نشریه پژوهش پرستاری ایران، 13(4):43-39.
شهیدی، شهریار.، و حمدیه، مصطفی. (1397). نظریه‏های بهداشت روانی. تهران: انتشارات سمت.
عرب علیدوستی، علیرضا.، نخعی، نوذر.، خانجانی، نرگس. (1394). پایایی و روایی پرسشنامه‌های رضایت زناشویی کانزاس و اینریچ کوتاه شده به زبان فارسی. مجله بهداشت و توسعه، 4(2):167-158.
عیسی‏زاده، آمنه. (1395). نقش پیش‌بینی کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رضایت زناشویی و فرسودگی شغلی پرستاران زن. نشریه پرستاری ایران، 29(102):31-22.
مهدیه، آزاد.، عبداللهی، محمدحسین.، و حسنی، جعفر. (1393). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پردازش افکار خودکشی دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22(6):235-226.
نجاری الموتی، بتول.، تیزدست، طاهر.، و فرهنگی، عبدالحسین. (1396). راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و رضایت زناشویی در دانشجویان متأهل. مجله روان‌شناسی معاصر، 12(ویژه‌نامه):1764-1758.
References
Adler-baeder, F., Higginbotham, B., Lamke, I. (2004). Putting emprical knowledge to work: research and programming on marital quality. Family Relations. 53(5):537-46.
Bloch, L., Haase, C.M., Levenson, R.W. (2014). Emotion regulation predicts marital satisfaction: more than a wives' tale. Emotion. 14(1):130-44.
Cameron, S., Brown, V.J., Dritschel, B., Power, K & Cook, M. (2017). Understanding the relationship between suicidality, current depressed mood, personality and cognitive factors. Psychol Psychother. 90(4):530-549.
Chui, H., Ran, S., Li, H., Fan, M., Zhang, Z & et al. (2017). Predictive factors of depression symptoms among adolescents in the 18-month follow-up after Wenchuan earthquake in China. J Ment Health. 26(1):36-42.
Coutinho, J., Ribeiro, E., Ferreirinha, R & Dias, P. (2010). The Portuguese Version of the Difficulties in Emotion Regulation Scale and its relationship with psychopathological symptome. Rev Psiq Clin Journal. 37(4):145-51.
Dalgleish, T.L., Johnson, S.M., Burgess Moser, M., Lafontaine, M.F., Wiebe, S.A & et al. (2015). Predicting Change in Marital Satisfaction Throughout Emotionally Focused Couple Therapy. J Marital Fam Ther. 41(3):276-91.
Danitz, M. (2001). Suicide an unnecessary death. London. UK.
Ducher, J & Dalery, J. (2004). Concurrent validation of suicidal risk assessment Scale (RSD) With the Beck’s Suicidal Ideation Scale. Encephale. 30(2):249-54.
Garnefski, N., Kraaij, V & Spinhoven, P. (2001). Negative life events, cognitive emotion regulation and emotional problems. Personality and Individual Differences. 30:1311-327.
Goldston, D. B., Erkanli, A., Daniel, S. S., Heilbron, N., Weller, B. E., & Doyle, O. (2016). Developmental trajectories of suicidal thoughts and behaviors from adolescence through adulthood. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(5), 400-407.
Gross, J.J. (2014). Emotion regulation: Conceptual and empirical foundations. In J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (2nd Ed.) (pp. 3-20). NewYork, NY: Guilford.
Hong, C & Efferth, T. (2016). Systematic review on post-traumatic stress disorder among survivors of the wenchuan earthquake. Trauma Violence Abuse. 17(5):542-61.
Kato, K., Mikami, K., Kimoto, K., Kimoto, K., Takahashi, Y & et al. (2014). Changes in the frequency and clinical features of suicide attempts in the midwestern area of Kanagawa after the great East Japan. J Forensic Sci. 59(2):417-9.
Levesque C, Lafontaine MF, Bureau JF. (2017). The mediating effects of emotion regulation and dyadic coping on the relationship between romantic attachment and non-suicidal Self-injury. J Youth Adolesc. 46(2):277-287.
Masaki, N., Hashimoto, S., Kawado, M., Ojima, T., Takeshima, T., Matsubara, M., ... & Ogata, Y. (2018). The number of deaths by suicide after the Great East Japan Earthquake based on demographic statistics in the coastal and non-coastal areas of Iwate, Miyagi, and Fukushima prefectures. [Nihon koshu eisei zasshi] Japanese journal of public health, 65(4), 164-169.
Park, Y., Baik, Y., Kim, S & Lee, H. (2017). The influence of traditional culture and the interpersonal psychological theory on suicide research in Korea. Psychiatry Investig. 14(6):713-18.
Paul, E., Tsypes, A., Eidlitz, L & Ernhout, C. (2015). Frequency and functions of non-suicidal self-injury: associations with suicidal thoughts and behaviors. Psychiatry Research. 225(3):276-82.
Stratta, P., Capanna, C., Riccardi, I., Carmassi, C., Piccinni, A & et al. (2012). Suicidal intention and negative spiritual coping one year after the earthquake of L'Aquila (Italy). J Affect Disord. 136(3):1227-31.
Tang, W., Zhao, J., Lu, Y., Zha, Y., Liu, H., Sun, Y., ... & Xu, J. (2018). Suicidality, posttraumatic stress, and depressive reactions after earthquake and maltreatment: a cross-sectional survey of a random sample of 6132 Chinese children and adolescents. Journal of affective disorders, 232, 363-369.
Till, B., Tran, U.S & Niederkrotenthaler, T. (2017). Relationship satisfaction and risk factors for suicide. J Crisis. 38(1):7-16.
Wang, Z., Jex, S.M., Peng, Y., Liu, .L & Wang, S. (2019). Emotion regulation in supervisory interactions and marital well-being: a spillover-crossover perspective. J Occup Health Psychol. 24(4):467-481.
Wiebe, S.A., Johnson, S.M. (2016). A Review of the Research in Emotionally Focused Therapy for Couples. Fam Process. 55(3):390-407.
Xu, Q., Fukasawa, M., Kawakami, N., Baba, T., Sakata, K., Suzuki, R., ... & Bromet, E. J. (2018). Cumulative incidence of suicidal ideation and associated factors among adults living in temporary housing during the three years after the Great East Japan Earthquake. Journal of affective disorders, 232, 1-8.