اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد بین الملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی نقاشی درمانی بر اضطراب کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی 7 تا 10 سال بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یک‌ماهه و جامعه آماری 60 دانش‌آموز دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی شناسایی شده در آموزش و پرورش اسلامشهر بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 30 دانش‌آموز انتخاب و به طور تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه کاربندی شدند. گروه آزمایشی مداخله هفتگی نقاشی درمانی زاده‌محمدی (1389) را به شکل گروهی در 10 جلسه 60 دقیقه‌ای دریافت کردند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش مقیاس اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (1978) را پاسخ دادند و پس از گذشت یک ماه مجدداً هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش هنر نقاشی درمانی بر میزان اضطراب کل (38/91=P=0/001,F) را به طور معناداری کاهش داده است؛ همچنین نقاشی درمانی علائم جسمانی (5/35=P=0/021,F)، نگرانی (10/46=P=0/003,F) و حساسیت افراطی/تمرکز (12/44=P=0/001,F) را به طور معناداری کاهش داده است و این نتایج در مرحله پیگیری پایدار بود (0/05< p). نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می‌کند که مداخله هنر نقاشی برای کاهش اضطراب در کودکان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی روش مناسبی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Painting Therapy on Anxiety in Children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

نویسندگان [English]

  • Farzane Mardani 1
  • Abdollah Shafi Abadi 2
  • Asghar Jafari 3
1 PhD Student in Counseling, Qeshm International Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Professor of Counseling Department, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kashan , Kashan, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of painting therapy on anxiety in children with attention-deficit/hyperactivity disorder aged 7 to 10 years. Method: The research was quasi-experimental with a control group and pre-test, post-test, and one-month follow-up design. The statistical population included 60 students with attention-deficit/hyperactivity disorder identified in Islamshahr education. Using purposive sampling, 30 students were selected and randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group received painting therapy intervention (Zadeh Mohammadi, 2010) weekly as a group in 10 sessions of 60 minutes. Both groups responded to the Children's Manifest Anxiety Scale (Reynolds and Richmond, 1978) before and after the intervention, and were re-evaluated one month later. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance (ANOVA). Results: The results showed that painting therapy significantly reduced the level of total anxiety (F = 38.91, P = 0.001). Also painting therapy significantly reduced physical symptoms (F = 5.35, P = 0.021), anxiety (F = 10.46, P = 0.003), and extreme sensitivity/concentration (F = 12.44, P = 0.001) and these results were stable at the follow-up stage (p <0.05). Conclusion: The results of the study suggest evidence that educational intervention and the use of painting to reduce anxiety in children with attention-deficit/hyperactivity disorder are appropriate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • painting therapy
  • Anxiety
  • Attention-Deficit/Hyperactivity
امیری، حسن.، و امیریان، کامران. (1395). اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش فعالی کودکان پسر کم‌توان ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه نسیم تندرستی، 5 (2): 8-1.
برجعلی، زهرا.، و محمدی، محمدرضا. (1391). رابطه میان مصرف متیل فنیدات و اضطراب کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه-بیش فعالی. دو فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه شاهد، 19 (6): 44-37.
تقوی، سیدمحمدرضا .(1384). هنجاریابی مقیاس اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) برای دانش‌آموزان مقاطع مختلف تحصیلی در شیراز. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 45: 179-188.
تقوی، سیدمحمدرضا.، و علیشاهی، محمدرضا. (1382). بررسی پایائی و روایی مقیاس اضطراب آشکار کودکان، مجله روانشناسی، 28: 342-357.
جنگی قوجه بیگلو، شهلا.، شیرآبادی، علی اکبر.، جانی، ‌ستاره.، و پوراسمعیلی، اصغر. (1394). اثربخشی هنر درمانی بر پایه نقاشی درمانی در کاهش اضطراب کودکان دچار لکنت زبان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 14 (91): 53-32.
رضایی، سعید.، خدابخشی کولایی، آناهیتا.، و تقوایی، داوود. (1394). اثربخشی نقاشی درمانی بر کاهش اضطراب و پرخاشگری دانش‌آموزان دبستانی پسر دارای اختلالات برونی‌سازی شده. نشریه پرستاری کودکان، 2 (2): 19-10.
زارع، محبوبه.، آقازیارتی، علی.، ملک‌شیخی، سمیه.، و شریفی، مسعود. (1397). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان نوجوان دچار اختلال کاستی توجه/فزون کنشی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 46(2): 203-223
زاده محمدی، علی. (1389). هنر درمانی: مقدمه‌ای بر هنر درمانی ویژه‌ی گروه‌ها. تهران: نشر قطره
زاده محمدی، علی.، و خالقی، مهرنوش. (1394). نقاشی: کاربرد آن برای مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان. تهران: نشر قطره
عطاری، بهناز.، شفیع‌آبادی، عبدالله. و سلیمی، حسین. (1390). اثربخشی آموزش هنر نقاشی بر کاهش میزان اضطراب دانش‌آموزان پسر ابتدایی. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 2 (8): 47-64.
فرید، ابوالفضل.، و نجف زاده، علی. (1396). اثربخشی نقاشی درمانی بر اختلال نقص توجه بیش فعالی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس عادی (ارزیابی معلمان). مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، 11 (94): 358-353.
محمدی پور، محمد.، و مزارعی ستوده، احمد. (1397). اثربخشی مداخله دلبستگی محور بر بهبود رابطه والد-کودک و کاهش نشانه‌های اضطراب جدایی در کودکان 7 تا 10 ساله. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 46 (11): 242-223.
مشهدی، علی.، سلطانی شال، رضا.، میردورقی، فاطمه.، و بهرامی، بتول. (1391). ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس چندبعدی اضطراب کودکان. روان‌شناسی کاربردی، 6(1): 70-87.
 
References
Beilby, J. (2014). Psychosocial impact of living with a stuttering disorder: Knowing is not enough. In Seminars in speech and languageو 35(2): 132-143.
Bussing, R., Zima, B. T., Mason, D. M., Meyer, J. M., White, K., & Garvan, C. W. (2012). ADHD knowledge, perceptions, and information sources: perspectives from a community sample of adolescents and their parents. Journal of Adolescent Health51(6), 593-600.‏
Erickson, S., & Block, S. (2013). The social and communication impact of stuttering on adolescents and their families. Journal of Fluency Disorders38(4), 311-324.‏
Gould, K. L., Porter, M., Lyneham, H. J., & Hudson, J. L. (2018). Cognitive Behavioral Therapy for Children with Anxiety and Comorbid Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry.‏ 57(7): 481-490
Guerro-Prado, D., Mardomingo-Sanz, M. L., Ortiz-Guerra, J. J., García-García, P., & Soler-López, B. (2015). Evolución del estrés familiar en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. In Anales de Pediatría, 83(5): 328-335
Jarrett, M. A. (2016). Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) symptoms, anxiety symptoms, and executive functioning in emerging adults. Psychological assessment28(2): 245.-255
Kendall, P. C., Treadwell, K. R. H. (2007). The Role of Self-Statements as a Mediator in Treatment for Youth with Anxiety Disorders. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75(3): 380–389.
Kröz, M., Didwiszus, A., Gelin-Kröz, B., Pranga, D., Reif, M., Brink, F., & Büssing, A. (2016). Reliability of the inner correspondence and harmony questionnaire with painting therapy (ICPTh). European Journal of Integrative Medicine, 3(8): 30-41
Magnin, E., & Maurs, C. (2017). Attention-deficit/hyperactivity disorder during adulthood. Revue neurologique173(7-8): 506-515.‏
Martí-Parreño, J., Galbis-Córdova, A., & Miquel-Romero, M. J. (2017). Students’ Attitude towards the Use of Educational Video Games to Develop Competencies. Computers in Human Behavior, 81(3): 366-377
Mogg, K., Salum, G. A., Bradley, B. P., Gadelha, A., Pan, P., Alvarenga, P., & Manfro, G. G. (2015). Attention network functioning in children with anxiety disorders, attention-deficit/hyperactivity disorder and non-clinical anxiety. Psychological medicine45(12): 2633-2646.‏
Ottosen, C., Larsen, J. T., Faraone, S. V., Chen, Q., Hartman, C., Larsson, H., & Dalsgaard, S. (2019). Sex Differences in Comorbidity Patterns of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 58(4): 412-422
Reynolds‚ C. R.‚ & Richmond‚ B. O. (1978). What I Think and Feel: A Revised measure of Children’s Manifest Anxiety. Journal of Abnormal Child Psychology‚ 6(2): 271–280.
Rubin, J. A. (Ed.). (2016). Approaches to art therapy: Theory and technique. Routledge
Ruf, B. M., Bessette, K. L., Pearlson, G. D., & Stevens, M. C. (2017). Effect of trait anxiety on cognitive test performance in adolescents with and without attention-deficit/hyperactivity disorder. Journal of clinical and experimental neuropsychology, 39(5), 434-448.‏
Sonuga‐Barke, E. J., Cortese, S., Fairchild, G., & Stringaris, A. (2016). Annual Research Review: Transdiagnostic neuroscience of child and adolescent mental disorders–differentiating decision making in attention‐deficit/hyperactivity disorder, conduct disorder, depression, and anxiety. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(3), 321-349.‏
Stulmaker, H. L., & Ray, D. C. (2015). Child-centered play therapy with young children who are anxious: A controlled trial. Children and Youth Services Review, 57(2): 127-133.‏
Sudre, G., Mangalmurti, A., & Shaw, P. (2018). Growing out of attention deficit hyperactivity disorder: insights from the ‘remitted’brain. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. ‏
Tandon, M., & Pergjika, A. (2017). Attention deficit hyperactivity disorder in preschool-age children. Child and Adolescent Psychiatric Clinics, 26(3): 523-538.‏
Tang, Y., Fu, F., Gao, H., Shen, L., Chi, I., & Bai, Z. (2018). Art therapy for anxiety, depression, and fatigue in females with breast cancer: A systematic review. Journal of psychosocial oncology, 2(4): 1-17.‏