اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مشاوره و روانشناسی، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

2 استاد گروه مشاوره، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثر بخشی آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع (سیمبیس) بر الگوها و آسیب‌های زوج‌های نامزد بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه آزمایش و گروه گواه، طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری سه ماهه و جامعه آماری 44 زوج نامزد مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 بود. از این جامعه 20 زوج نامزد به شیوه هدفمند انتخاب و به شکل تصادفی 10 زوج در هر یک از دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سنجش و ارزیابی الگوها و آسیب‌های پیش از ازدواج رستمی، نوابی نژاد و فرزاد (1398) و نیز برنامه آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج مبتنی بر مدل تحکیم ازدواج پیش از شروع پاروت و پاروت (2016) بود که در 8 جلسه 90 دقیقه‌ای گروهی به گروه‌ آزمایش ارائه و داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مختلط تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر آموزش مهارت‌های پیش از ازدواج بر الگوهای ناکارامد ارتباطی (7/71=P=0/009,F)، الگوهای ناکارامد مدیریت رابطه (6/91=P=0/013,F)، نظام ارزشی زوج‌ها (4/54=P=0/04,F)، ذهنیت طرحواره‌ای (4/94=P=0/04,F) و اثرات مخرب خانواده اصلی (10/62=P=0/003,F) و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: از آنجا که آموزش مدل تحکیم ازدواج پس از شروع منجر به شناسایی الگوهای ارتباطی ناکارامد و اصلاح این الگوها و افزایش مهارت‌های مدیریت رابطه می‌شود؛ بنابراین می‌توان از آن در جهت بهبود الگوها و کاهش آسیب‌های ازدواج استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of premarital skills training model Saving Your Marriage Before It Starts (SYMBIS) on patterns and damages of engagement couples

نویسندگان [English]

  • Mehdi ROSTAMI 1
  • Shokoh Navabinejad 2
  • Vali Farzad 3
1 Counseling and Psychology Department, Iran Mehr Center for Social Studies and Research, Tehran, Iran
2 Professor of Counseling Department, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of pre-marital skills training model on saving your marriage before It Starts (SYMBIS) on patterns and damages of engagement couples. Method: The research method was quasi-experimental with experimental group and control group, pre-test, post-test and three-month follow-up and the statistical population was 44 couples referring to Shahid Beheshti University Counseling Center in 1977. From this community, 20 couples were selected by purposeful sampling and randomly assigned 10 couples in each of the two experimental and control groups. The research instrument was a Questionnaire Evaluation and Measurement Patterns and premarital damages Rostami, Navabi Nejad and Farzad's (2019) as well as a premarital skills training program based-model on Symbis Parrott and Parrott (2016). Was. Data were analyzed using repeated measures analysis of variance. Results: Results show the effect of pre-marriage skills training based-model on Symbis on dysfunctional communication patterns (F = 7.7, P = 0.009), ineffective relationship management patterns (F = 6.91, P = 0.013), improving couples' value system (F = 4.54, P = 0.040), Schema mentality (F = 4.49, P = 0.040), and damaging effects of the core family (F = 10.62, P = 0.003) and This effect was sustained at the follow-up stage. Conclusion: Since teaching marriage consolidation model on saving your marriage before It Starts to identifying dysfunctional communication patterns and modifying these patterns and increasing relationship management skills, it can be used to improve patterns and reduce marital harm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • couples
  • damages
  • engagement
  • patterns
  • premarital
جعفرزاده، ز. (1394). بررسی تأثیر مدل SYMBIS بر کاهش تعارضات زناشویی در زوجین مراجعه‌کننده به مرکز مداخله در بحران شهر اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
ستوده، هدایت الله.، و بهاری، سیف‌الله. (1395). آسیب‌شناسی خانواده. تهران: نشر ندای آریانا
رستمی، مهدی.، نوابی نژاد، شکوه.، و فرزاد، ولی‌الله. (1398 ج). آسیب‌شناسی مشکلات زوج‌های در مرحله نامزدی و تدین بسته مشاوره پیش از ازدواج بومی و مقایسه تأثیر آن با آموزش پیش از ازدواج مدل مبتنی بر SYMBIS بر مشکلات زوج‌های نامزد. رساله دکتری، رشته مشاوره خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
رستمی، مهدی.، و قزلسفلو، مهدی. (1398). مقایسه اثربخشی آموزش پیش از ازدواج گاتمن و آموزش پیش از ازدواج به شیوه سیمبیس بر الگوها و آسیب‌های زوجین نامزد قوم ترکمن. طرح پژوهشی مصوب دانشگاه گنبدکاووس، (چاپ نشده).
صفایی، سیدحسین.، و امامی، اسدالله. (1396). مختصر حقوق خانواده. تهران: نشر میزان
References
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton. Pp: 38-57.
Kepler, A. (2015). Marital satisfaction: The impact of premarital and couples counseling. Master ofSocial Work Clinical Research Papers. St Catharine's College, Cambridge.
Riles, G. (2016). Premarital vs. no premarital counseling: Determining marital satisfaction relationships in African American marriages. Capella University, ProQuest Dissertations Publishing, 10076346.
Parrott L, & Parrott L. (2016). Saving Your Marriage Before It Starts (SYMBIS): Seven Questions to Ask Before -- and After -- You Marry. Publisher: Zondervan; New, Expanded edition, 6-109.
Simeone-DiFrancesco C., Roediger E., & Stevens B.A. (2015). Schema Therapy with Couples a Practitioner’s Guide to Healing Relationships. John Wiley & Sons, Ltd
Vail, S. H. (2012). Reducing the divorce rate among Christians in America: Premarital counseling a prerequisite for marriage. Liberty University School of Divinity.
Weiss, J. M. (2014). Marital preparation, experiences, and personal qualities in a qualitative study of individuals in great marriages. Master Dissertation in Family, Consumer, and Human Development. Utah State University