پیش بین های تعهد زناشویی: سبک های دلبستگی و راهبردهای حفظ رابطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی نقش راهبردهای حفظ رابطه و سبک‌های دلبستگی در پیش‌بینی تعهد زناشویی بود. روش: جامعه این پژوهش شامل کلیه افراد متأهلشهر تهران بود که از میان آن‌ها 372 فرد متأهل (233 زن و 139 مرد) به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه راهبردهای حفظ رابطه (استفورد، داینتون و هاس، 2000)، پرسشنامه سبک دلبستگی (هازن و شیور، 1987) و خرده مقیاس تعهد شخصیپرسشنامه مدل سرمایه‌گذاری (رازبلت، مارتز و آگنیو، 1998) جمع‌آوری شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین خرده مقیاس اطمینان بخشی، باز بودن، مدیریت تعارض، تقسیم وظایف، مثبت نگری، نصیحت و سبک دلبستگی ایمن با تعهد زناشویی رابطه مثبت معنی‌دار و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با تعهد زناشویی رابطه منفی معنی‌داری به دست آمد (05/0=P.). همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که چهار خرده مقیاس راهبردهای حفظ رابطه (اطمینان بخشی، باز بودن، تقسیم وظایف و مثبت نگری) و سبک‌های دلبستگی (ایمن، اجتنابی و اضطرابی) می‌توانند تعهد زناشویی را پیش‌بینی کنند. نتیجه‌گیری: بر اساس این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که راهبردهای حفظ رابطه و سبک دلبستگی در تعهد زناشویی تأثیر دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of marital commitment: Attachment style and Relational Maintenance Behavior

نویسنده [English]

  • mehdi ghezelseflo
Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Humanities, Gonbad Kavoos University, Gonbad Kavoos, Iran
چکیده [English]

Aims: The aim of the present study was to examine the role of relational maintenance behavior and attachment style in predicting marital commitment. Method: The statistical population was all people married in Tehran city that 372 married people (233 women and 139 men) were selected by multiple cluster sampling. The data collection instrument was Relational maintenance behavior measure (Stafford, Dainton, & Haas, 2000), Adult attachment questionnaire (Hazan, & Shaver, 1987), and personal commitment subscale from The Investment Model Scale (Rusbult, Martz & Agnew, 1998). Result: The results showed that there is a significant positive relationship between subscale assurance, openness, conflict management, share task, positivity, advice, and secure attachment with marital commitment and there is a significant negative correlative between avoidance and anxiety attachment style with marital commitment. Also, multiple regression analyses showed that four subscales relational maintenance behavior (assurance, openness, conflict management, and positivity) and attachment style (secure, avoidance and anxiety) can predict marital commitment (P=0.05). Conclusion: According to these findings, can conclude that relational maintenance behavior and attachment style impact marital commitment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • relational maintenance behavior
  • attachment style
  • marital commitment
ایمان، محمدتقی.، و نوشادی، محمدرضا. (1390). تحلیل محتوای کیفی. فصلنامه پژوهش، 3(2)؛ 15-44.
بوردیو، پیر. (1392). نظریه کنش. ترجمه مرتضی مردی‌ها؛ تهران: انتشارات نشر نگار
توسلی، افسانه.، و طاهری، نرگس. (1393). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف‌ها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران. فصلنامه بررسی مسائل اجتماعی ایران؛ 5(2)؛ 390-365.
خاکپور مروستی، الهه. (1394). بررسی تأثیر تفاوت در کنش‌های اقتصادی زوجین بر تعارضات خانوادگی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.
خطیب، سیدمهدی. (1390). این نقش‌ها واقعی است: نقش‌های زناشویی. تهران: انتشارات موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی (ره).
سیدمن، ایروینگ. (1394). روش‌شناسی مصاحبه در پژوهش کیفی. ترجمه مجتبی حبیبی، هاشم جبرائیلی و غلامرضا یادگارزاده، تهران: انتشارات فرهنگ شناسی، 34-46.
شیخ هادی سیروئی، رحمان.، مدنی، یاسر.، و غلامعلی لواسانی، مسعود. (1396). اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر سبک‌های مدیریتی تعارض زوجین پرتعارض. فصلنامه سلامت جامعه؛ 11(3 و 4)؛ 55-47.
علیرضانژاد، سهیلا.، زنگنه، نیکزاد. (1397). دسترسی به پول و مناسبات قدرت در روابط همسران: مطالعه‌ای در اجتماع محلی زنان «دستان سبز» و «تکیه شهدا». فصلنامه علوم اجتماعی، 27(80): 165-208
علیرضانژاد، سهیلا.، و حائری، شهلا. (1390). پول، جنسیت، توسعه: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان. برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 3(7): 191-231.
فتح‌اله زاده، نوشین.، میرصیفی فرد، لیلا.، کاظمی، مهناز.، سعادتی، نادره.، و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوج ها. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 43(3)؛ 372-353.
فتحی، الهام.، اسمعیلی، معصومه.، فرحبخش، کیومرث.، و دانش پور، منیژه. (1394). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر اختلاف‌ها و تعارضات اقتصادی زندگی زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار شهر تهران. فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 6(24)؛ 54-29.
صادقی آرانی، زهرا.، مزروعی نصرآبادی، اسماعیل.، و مصلحی وادقانی، مهدیه. (1398). واکاوی نگرش‌ها و باورهای پولی زنان و بررسی نقش اشتغال و شخصیت بر آن. زن در توسعه و سیاست؛ 17(4): 513-538
گیدنز، آنتونی. (1390). جامعه‌شناسی. ترجمه: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی، چاپ هشتم
لواف، هانیه.، شکری، امید.، و قنبری، سعید. (1393). نقش واسطه‌ای مدل‌‌های ارتباطی زوجین در رابطه بین تعارض زناشویی و مشکلات درونی سازی و برونی ‌سازی ‌شده دختران، روانشناسی خانواده. ۱ (۲): ۳-۱۸
لوکس، استیون. (1393). قدرت؛ فرانسانی یا شر شیطانی. ترجمه: فرهنگ رجایی، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی
References
Blanchard, V. L. (2008). Does marriage and relationship education improve couples’ communication? A meta-analytic study. Unpublished MA Thesis, Brigham Young University.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychol-ogy.Qualitative Research in Psychology, 3 (2): 77-101
Chapman, A. R. & Cattaneo, L. B. (2013). American Muslim marital quality: A preliminary investigation. Journal of Muslim Mental Health, 7(2): 1-24.
Heller, D., Watson, D., and Ilies, R. (2014). The role of person versus situation in life satisfaction: a critical examination. Psychological Bulletin, 130(4): 574-600.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context.Online Readings inPsychology and Culture, Unit 2. Retrieved fromhttp://scholarworks.gvsu.edu/orpc/vol2/iss1/8
Finkel.E.J. Slotter.E.B., Luchies.L.B.,Walton.G.M.,& Gross.J.J. (2013). A Brief Intervention to Promote Conflict Reappraisal Preserves Marital Quality. Over Time. Psychological Science. 4(1): 1 –7.
Fitzpatric, M. A., & Koener, A. F. (2010). Family communication schema effect on children’s resiliency. In S. Dunwoody, L. Becker, D. McLeod, & G. Kosick (Eds.), and the evolution of key mass communication concepts: Honoring Jack M. McLeod (pp. 113-138). Cresskill, NJ: Hampton.
Gottman, J. M. (2011). The science of trust: Emotional attunement for couples. New York: Norton.
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2013). The art & science of love: A weekend workshop for couples. Seattle, WA: The Gottman Institute.
Gottman, J. M., & Gottman, J. S. (2015). 10 Principles for Doing Effective Couples Therapy (Norton Series on Interpersonal Neurobiology). New York: Norton.pp: 32-70.
Kepler, A. (2015). Marital Satisfaction: The Impact of Premarital and Couples Counseling. Master of Social Work Clinical Research Papers. 26-49.
Koerner, A. F., & Fitzpatrick, M. A. (2012). Understanding family communication patterns and family functioning: The roles of conversation orientation and conformity orientation. Annals of the International Communication Association Journal, 26(1): 36–65.
Kvale, S. (2006). Interviews: An Introduction to Qualitative research interviewing. Thousand Oaks, C.A: Sage
Lee, A. S. (2013). Young adults committed romantic relationships: A longitudinal study on the dynamics among parental divorce relationships with mather and father, and childrens committed romantic relationship. Unpublished for the degree of doctor the University of Arizona.
Ngozi,O. Peter, N. & Stela, A. (2013). The Impact of Marital Conflicts on the Psychosocial Adjustment of Adolescents in Lagos Metropolis, Nigeria. Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies. 320-326.
Schrodt, P., Ledbetter, A. M., & Ohrt, J. K. (2007). Parental confirmation and affection as mediators of family communication patterns and children’s mental well-being. Journal of Family Communication, 7: 23–46.
Vogler, C, Clare L., & Wiggins R.D. (2007). Money, Power and Spending Decisions in Intimate Relationships, black well/ journals/ sore. V56-il/Sore 719
Zelizer, V. (2008). The Social Meaning of Money, The American Journal of Sociology, 95(2): 24-36