کلیدواژه‌ها = تربیت
رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 3-19

10.22034/aftj.2022.336866.1523

لیلا دولت خواه؛ حسن حیدری؛ سید حسام الدین حسینی


ارزشیابی وضعیت تحصیلی کودکان خیابانی شهر زاهدان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 185-199

10.22034/aftj.2020.177272

خدانظر شهنوازی؛ سیمین اصغری نژاد