کلیدواژه‌ها = زنان سرپرست خانوار
بازنمایی پدیدارشناسانه مناسبات اجتماعی در نزد زنان سرپرست خانوار

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 193-220

10.22034/aftj.2023.334653.1503

غلامرضا تبریزی کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی