کلیدواژه‌ها = سیستم های مغزی-رفتاری
تبیین رفتارِ خوردن بر اساس سیستم های مغزی-رفتاری؛ نقش میانجی‌گری تنظیم هیجانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 523-541

10.22034/aftj.2022.334330.1483

سیده زهرا هدایی نیا؛ جاوید پیمانی؛ زهره رافضی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ پریسا پیوندی