کلیدواژه‌ها = صلاحیت رفتاری
ارائه الگوی صلاحیت حرفه‌ای دبیران زن

دوره 2، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 406-429

10.22034/aftj.2022.265696.1049

حدیثه تنها؛ لیلا فتحی ورنوسفادرانی؛ قدسی احقر