کلیدواژه‌ها = طلاق غیرمنتظره
تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 192-214

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی اله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی