کلیدواژه‌ها = تنظیم شناختی هیجان
اثربخشی مهارت آموزی مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیک بر تحمل ناکامی، تنظیم شناختی هیجان وکیفیت زندگی زناشویی زنان با سقط های مکرر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1402

10.22034/aftj.2023.375528.1848

مریم عرفانیان؛ فرناز کشاورزی ارشدی؛ فاطمه گلشنی؛ فریبا حسنی؛ بهروز دولتشاهی


مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 426-444

10.22034/aftj.2022.332603.1440

اعظم کریمی حارث آبادی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ زهره رافضی؛ مرضیه غلامی توران پشتی؛ پریسا پیوندی


پیش بینی اضطراب کرونا ویروس بر اساس تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان در زنان شاغل

دوره 1، شماره 4، دی 1399، صفحه 38-52

10.22034/aftj.2021.265361.1047

محبوبه سالاری؛ سعدی بکرایی؛ محمد امین شریفی نژاد نعمت آباد؛ نرگس عالی زاده؛ فاطمه محسنی