کلیدواژه‌ها = تمایزیافتگی خود
مدل پیش بینی هم وابستگی زنان دارای همسر معتاد بر اساس تمایزیافتگی خود با نقش میانجی تنظیم شناختی هیجانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 426-444

10.22034/aftj.2022.332603.1440

اعظم کریمی حارث آبادی؛ فاطمه محمدی شیرمحله؛ زهره رافضی؛ مرضیه غلامی توران پشتی؛ پریسا پیوندی