کلیدواژه‌ها = بهزیستی روانشناختی
پیش‌بینی رشد پس از آسیب براساس بهزیستی روانشناختی و ذهن‌آگاهی در شرایط کرونا در پرستاران زن

دوره 2، شماره 5، اسفند 1400، صفحه 162-175

10.22034/aftj.2022.322283.1329

مریم افضلی؛ شبنم حاجی زاده کلی؛ پرند عابر؛ نرجس قاسمی