کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی
بازنمایی پدیدارشناسانه مناسبات اجتماعی در نزد زنان سرپرست خانوار

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 193-220

10.22034/aftj.2023.334653.1503

غلامرضا تبریزی کاهو؛ کیوان صالحی؛ حسین کشاورز افشار؛ یاسر مدنی


چالش‌های زناشویی زوج‌های نابارور: یک بررسی پدیدارشناسی

دوره 3، شماره 2، تیر 1401، صفحه 67-84

10.22034/aftj.2022.314257.1252

مرضیه ابراهیمی؛ فرشاد محسن زاده؛ کیانوش زهراکار


تجربه زیسته زنان مطلقه با طلاق‌های غیرمنتظره: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 192-214

10.22034/aftj.2021.305286.1204

اعظم شفیعی نیا؛ ولی اله فرزاد؛ سیمین حسینیان؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی