کلیدواژه‌ها = خودپنداره
رابطه عملکرد جنسى با باورهاى غیر منطقى و خودپنداره در زنان متأهل شهر تهران

دوره 3، شماره 5 (مجموعه مقالات حوزه زنان)، بهمن 1401، صفحه 425-446

10.22034/aftj.2022.334426.1489

مریم لواسانى؛ افسانه طاهری


پیش‌بینی عملکرد جنسی زنان بر اساس نقش خودپنداره، خودکارآمدی و آگاهی جنسی

دوره 2، شماره 3، مهر 1400، صفحه 169-153

10.22034/aftj.2021.302163.1179

غزاله ترناس؛ فرحناز مسچی؛ مهدی شاه نظری؛ شیدا سوداگر؛ مانیا اصغرپور