کلیدواژه‌ها = خانواده
مطالعه کیفی شناسایی مولفه های پیشگیرانه از فروپاشی خانواده

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 312-339

10.22034/aftj.2023.340575.1559

حسین آرامی؛ عبدالله شفیع آبادی؛ کیانوش زهراکار


رهیافتی برشغل خانه داری و تاثیرگذاری تربیتی آن در دین اسلام

دوره 3، شماره 5، بهمن 1401، صفحه 3-19

10.22034/aftj.2022.336866.1523

لیلا دولت خواه؛ حسن حیدری؛ سید حسام الدین حسینی


جایگاه عرف در ازدواج سفید از نظر فقه اسلام

دوره 2، شماره 4، دی 1400، صفحه 534-545

10.22034/aftj.2022.288318.1098

عبدالله علیزاده؛ روح الله افضلی گروه؛ مجید خزایی


ارزشیابی وضعیت تحصیلی کودکان خیابانی شهر زاهدان

دوره 1، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 185-199

10.22034/aftj.2020.177272

خدانظر شهنوازی؛ سیمین اصغری نژاد